ՄԱՄԼՈՅ ԶՕՐԱՇԱՐԺ

0 0
Read Time:2 Minute, 53 Second

Վեր­ջին քա­նի մը շա­բաթ­նե­րուն, խրա­խու­սիչ է կար­դալ «Վէմ»ի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման եւ յատ­կա­պէս օտար լե­զուով լոյս ըն­ծա­յուող «Ար­մինի­ըն Րի­վիու»ի վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ վե­րաշ­խու­ժաց­ման մա­սին:

Ըստ երե­ւոյ­թին, հա­կա­ռակ թէ° նիւ­թա­կան եւ թէ° բա­րո­յա­կան ստեղծ­ուած դժուար պայ­ման­նե­րուն, ցարդ բուռն պայ­քար կը շա­րու­նակ­ուի մղուիլ, այս գծով ստեղծ­ուած անտա­ր­բե­րու­թեան դէմ եւ վե­րո­յիշ­եալ եր­կու հրա­տա­րա­կու­թիւն­նե­րուն ներ­կա­յու­թիւնը փաս­տեր են թէ գիրն ու գրի­չը պի­տի շա­րու­նա­կեն մրո­տել էջե­րը…

Իր տար­բեր յատ­կու­թիւն­նե­րով, բնա­գա­ւառ­նե­րով եւ նպա­տակ­նե­րով,  մա­մու­լը մի­ակ կոչ­նակն է զար­թօն­քի եւ մի­ակ կա­պը՝ մտա­յին զար­գաց­ման, գա­ղա­փար­նե­րու  յղաց­ման եւ այդ գծով գոր­ծու­նէ­ու­թեան դաշ­տի ստեղծ­ման:

Այս­պէս,  պատ­մու­թիւն, մշա­կոյթ, ար­ուեստ, եւ դեռ աւե­լին, փո­խանց­ուե­ցան սե­րուն­դէ սե­րունդ եւ յատ­կա­պէս «Ար­մի­նիըն Րի­վիու» թա­փան­ցեց հա­յա­սէր օտա­րին, որ շա­րու­նակ­ուի շար­քը Հայ Դա­տի պաշտ­պան Կլատս­թըն­նե­րու, Քլէ­ման­սո­նե­րու, Նան­սէն­նե­րու, Լեփ­սիուս­նե­րու, Ժո­ռէս­նե­րու եւ դեռ շար­քը եր­կար է…այդ­պէս ալ պի­տի բազ­մա­նայ անվ­հատ ու անընդ­հատ:

Հրաշ­քէ մը աւե­լի կա­տար­ուած ան­հա­ւա­տա­լի գո­յու­թիւն մըն է հա­յա­տառ թէ հա­յու­թեան հա­մար օտար լե­զուով  լոյս ըն­ծա­յուող մա­մու­լը:

Սե­րուն­դէ սե­րունդ փո­խանց­ուած ջահն է որ վառ կը պա­հէ եւ բարձր կը գնա­հա­տէ հայ գիր­քին եւ հայ թեր­թին առաջ­նա­հերթ դե­րը: Այդ սե­րունդն է որ ամէ­նայն նուի­րա­բեր­մամբ, զո­հա­բե­րու­թեամբ եւ գուր­գու­րան­քով զօ­րա­վիգ կանգ­նե­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան , հո­գե­կան թէ իմա­ցա­կան ար­ժէք­նե­րու պահ­պան­ման եւ թռչող ու ան­հա­սա­նե­լի թե­ւեր տուաւ մեր մա­մու­լին:

Այդ սե­րուն­դէ սե­րունդ փո­խանց­ուած գրիչն է, որ գեր­կեն­սա­կան նկա­տեց հայ ու հա­յու­թեան մա­սին հրա­տա­րա­կու­թեան խօսքն ու շուն­չը:

Ի վեր­ջոյ Մա­մու­լը, գո­յու­թեան պատ­նէշ­նե­րու եւ կռուան­նե­րու շար­քին, փրկա­րար դե­րա­կա­տա­րու­թեան կոչ­ուած է, այդ ալ առաջ­նա­հերթ ու գա­գաթ­նա­յին գի­ծե­րու վրայ:

Միշտ ալ կրկնուած է թէ առանց մա­մու­լին, հա­յու­թիւնը հող­մաց­րիւ կո­տո­րակ ու փո­շի է եւ դա­տա­պարտ­ուած է ուշ կամ կա­նուխ վե­րած­ուե­լու փխրուն հո­ղա­կոյ­տի:

Մամ­լոյ զօ­րա­շարժ…բո­լոր բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս՝ ազ­գա­յի°ն թէ մի­ջազ­գա­յի°ն, ներ­քի°ն թէ ար­տա­քի°ն, Մես­րո­պա­շու°նչ թէ այլ գի­րե­րով:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles