ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԿԸ ՆԿԱՏԷ ԱՅՍ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

0 0
Read Time:4 Minute, 6 Second

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան« հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լով ձայ­նաս­փիւ­ռի »Ազա­տու­թիւն« կա­յա­նին հետ, »անըն­դու­նե­լի« որա­կած է նա­խաս­տո­րագր­ուած եր­կու ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման մա­սին:

»Քօ­ղարկ­ուած պայ­ման­նե­րը՝ Թուրք­իոյ կող­մից ար­ծար­ծուած մին­չեւ հի­մա« առ­կայ են փաս­տաթղ­թում: Ցա­ւում եմ« թէ մեր նա­խա­գա­հը գնում է մի փաս­տաթղ­թի ստո­րագր­ման« որի իրա­ւուն­քը չու­նի: Ոչ մի իշ­խա­նու­թիւն իրա­ւունք չու­նի Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը սա­կար­կու­թեան նիւթ դարձ­նի« սե­րունդ­նե­րի հաշուին յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ անի«, կը յայտ­նէ Մար­գար­եան:

Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու մա­սին ար­ձա­նագ­րու­թեամբ կը նա­խա­տես­ուի պատ­մա­կան հար­ցե­րով են­թա­յանձ­նա­ժո­ղո­վի գոր­ծու­նէ­ու­թիւն՝ հայ« թուրք եւ զուի­ցեր­ի­ա­ցի փոր­ձա­գէտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ: Այս կա­պակ­ցու­թեամբ Հրանդ Մար­գար­եան յայտ­նած է« որ »Կա­րե­լի է դա տար­բեր ձե­ւով մեկ­նա­բա­նել« բայց ես շատ լաւ եմ յի­շում թէ նա­խա­գահ Օպա­մա­յի մէկ յայ­տա­րա­րու­թիւնը.- »Իմ կար­ծի­քը չի փոխ­ուել Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցում« եւ ես շատ ու­րախ եմ« որ եր­կու երկր­նե­րը հի­մա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ են ձեռ­նար­կում« որ­տեղ նա­եւ կը քննարկ­ուի այս հար­ցը«: Այն ժա­մա­նակ մեզ հա­մար շատ շփոթ էր դա« այ­սօր պարզ է« որ խօս­քը ին­չի մա­սին է«:

Մար­գար­եան հա­մոզ­ուած է« որ »Հա­յաս­տան աւե­լի խոր­քա­յին առու­մով ներ­քաշ­ւում է մեծ խա­ղի մէջ:…»Անհ­րա­ժեշտ չէր այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը ստեղ­ծե­լու հա­մար մենք պար­տա­ւոր­ուէ­ինք Թուրք­իոյ սահ­ման­նե­րը ճա­նա­չել: Որով­հե­տեւ Մ.Ա.Կ.ի յայ­տա­րա­րա­գի­րը ստո­րագ­րե­լով՝ մենք ար­դէն ճա­նա­չել ենք բո­լոր եր­կը­նե­րի սահ­ման­նե­րը« հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը: Եւ կան շատ երկր­ներ« որոնք դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ են ստեղ­ծել« առանց աւե­լորդ ան­գամ միմ­եանց հո­ղա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը« սահ­ման­նե­րը ճա­նա­չե­լու: Այդ յա­ւել­եալ գի­նը ին­չի՞ հա­մար ենք վճա­րել« ի՞նչ ստա­նա­լու հա­մար ենք վճա­րել պարզ չէ: Հա­յաս­տան աւե­լի խոր­քա­յին առու­մով ներ­քաշ­ւում է մեծ խա­ղի մէջ: Ոչ մի երաշ­խիք էլ չկայ« որ եր­կու ամիս յե­տոյ այդ ստո­րագր­ուած պայ­մա­նա­գի­րը կը հաս­տա­տի Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նը«:…Այդ պե­տու­թիւ­նից ակն­կա­լել« որ Ատր­պէյ­ճա­նի շա­հե­րը ստո­րա­դա­սի Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րին« կար­ծում եմ« մի քիչ մի­ամ­տու­թիւն է«:

Հ. Մար­գար­եան մատ­նան­շեց թէ, կրնայ նա­եւ գո­յու­թիւն ու­նե­նալ գաղտ­նի »մէկ այլ պայ­մա­նա­ւոր­ուա­ծու­թիւն« թէ այդ եր­կու ամիս­նե­րի ըն­թաց­քում կամ վեց ամս­ուան ըն­թաց­քում պէտք է նա­եւ լու­ծում ստա­նայ Ար­ցա­խի հար­ցը՝ չա­կեր­տա­ւոր լու­ծում: Այ­սինքն« Թուրք­իոյ երեք նա­խա­պայ­ման­ներն էլ ըն­դուն­ուած են. եր­կու­սը՝ քօ­ղարկ­ուած բնագ­րի մէջ« մէ­կը՝ բնագ­րէն դուրս պայ­մա­նա­ւոր­ուա­ծու­թիւն«:

Ան եզ­րա­կա­ցուց թէ Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը մշա­կած է յա­ռա­ջի­կա­յի ընե­լի­քը.- »Վի­րա­ւո­րա­կան է« մեր շա­հե­րին դէմ երե­ւոյթ է« եւ մենք առա­ջի­կայ եր­կու ամս­ուան ըն­թաց­քում ամէն ինչ անե­լու ենք հա­սա­րա­կու­թեա­նը տեղ­եակ պա­հե­լու պայ­մա­նագ­րի բուն էու­թիւ­նից« քօ­ղարկ­ուած հար­ցե­րից«:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles