“ՀՐԱՅՐ ՄԱ­ՐՈՒԽ­ԵԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱԴ­ՐԱՄ.- “ՄԵ­ՆԱՇ­ՆՈՐՀ­ՆԵ­ՐԸ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՄԷՋ“ ՀԵ­ՏԱ­ԶՕ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՄ

0 0
Read Time:3 Minute, 4 Second

p3 hm  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Կի­րա­կի, Փետր­ուար 11-ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ “Հրայր Մա­րուխ­եան“ հիմ­նադ­րա­մին, տե­ղի ու­նե­ցաւ “Մե­նաշ­նորհ­նե­րը Հա­յաս­տա­նի մէջ“ հե­տա­զօ­տու­թեան ներ­կա­յա­ցում: “Մե­նաշ­նորհ­նե­րը Հա­յաս­տա­նի մէջ“ հե­տա­զօ­տու­թիւնը նա­խա­ձեռ­նած են “Ֆրիտ­րիխ Էպերթ“, “Հրայր Մա­րուխ­եան“ հիմ­նադ­րամ­նե­րը եւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րոն:

 Հիմ­նար­կի տնօ­րէն Մար­իա Թի­թիզ­եան իր խօս­քին մէջ յայտ­նեց, որ Հա­յաս­տա­նին բնո­րոշ է բարձր մե­նաշ­նոր­հա­յին մա­կար­դա­կը: Ըստ անոր` այ­սօր շատ կը խօս­ուի մե­նաշ­նորհ­նե­րու մա­սին, բայց կար­գա­ւոր­ման տե­սակն ու գործ­նա­կան հար­ցե­րը քիչ ու­սում­նա­սիր­ուած են, եւ այս հե­տա­զօ­տու­թեան նպա­տակն է պար­զել մե­նաշ­նորհ­նե­րու դերն ու ազ­դե­ցու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան վրայ:

Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Դա­ւիթ Լոք­եան յայտ­նեց, որ հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թեան մե­ծա­գոյն խնդիր­նե­րէն մէ­կը մե­նաշ­նորհ­նե­րու առ­կա­յու­թիւնն է, որ յատ­կա­պէս սրուած է նոր ձե­ւա­ւո­րուող եր­կիր­նե­րուն մէջ: “Մե­նաշ­նորհ­նե­րը մեծ ազ­դե­ցու­թիւն ու­նին քա­ղա­քա­կան հո­լո­վոյթ­նե­րուն վրայ: Մեր երկ­րին մէջ մե­նաշ­նորհ­նե­րը ու­նին 10-12 տար­ուան պատ­մու­թիւն: Մե­նաշ­նորհ­նե­րու գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը` յատ­կա­պէս սպառ­ման մար­զին մէջ, մե­ծա­պէս կ՛ազ­դէ երկ­րին վրայ: Մե­նաշ­նորհ­նե­րը կը խո­չըն­դո­տեն տնտե­սու­թեան, ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան զար­գաց­ման: Անհ­րա­ժեշտ են հա­մա­պա­տաս­խան դե­ղա­մի­ջոց­ներ“, ըսաւ Լոք­եան: Ըստ անոր, պար­տա­դիր չէ, որ քա­նի մը ձեռ­նար­կու­թիւն­ներ գոր­ծեն նոյն մար­զին մէջ, բայց պե­տու­թեան խնդիրն է թոյլ չտալ, որ մե­նաշ­նորհ­նե­րը խան­գա­րեն տնտե­սու­թեան զար­գաց­ման:

“Ֆրիտ­րիխ Էպերթ“ հիմ­նադ­րա­մի եւ­րո­պա­կան շրջա­նա­յին ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Մայ­քըլ Վէյ­հարտ նշեց, որ մե­նաշ­նորհ­նե­րու խնդի­րը գո­յու­թիւն ու­նի ոչ միայն Հա­յաս­տա­նի մէջ, այ­լեւ եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րուն, օրի­նակ` Գեր­ման­իոյ մէջ: Ան յայ­տա­րա­րեց, որ մրցակ­ցու­թիւնը շատ կա­րե­ւոր բա­ղադ­րիչ է տնտե­սու­թեան զար­գա­ցու­մը ապա­հո­վե­լու հա­մար: Վէյ­հարտ ընդգ­ծեց, որ մե­նաշ­նորհ­նե­րու խնդի­րը նա­եւ կ՛ազ­դէ երկ­րին քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գին վրայ, եւ մե­նաշ­նորհ­նե­րը իրենց դիր­քե­րը պահ­պա­նե­լու հա­մար ստիպ­ուած են ազ­դե­լու պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան վրայ: Ըստ անոր, իրենց գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րուն անհ­րա­ժեշտ է ոչ միայն ան­դամ­նե­րուն, այ­լեւ ձեռ­նար­կու­թիւն­նե­րուն աջակ­ցու­թիւնը: Մե­նաշ­նորհ­նե­րը սպառ­նա­լիք են ոչ միայն երկ­րի տնտե­սու­թեան, այ­լեւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան զար­գաց­ման հա­մար:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles