ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

0 0
Read Time:3 Minute, 1 Second

Փետր­ուա­րի 17-ին, Երե­ւա­նի մէջ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թեան կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան եր­կիր­նե­րու դես­պան­նե­րու հան­դի­պու­մը, Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ:

Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցան Գեր­ման­իոյ, Իտալի­ոյ, Լաթվ­իոյ, Յու­նաս­տա­նի, Մեծն Բրի­տան­իոյ, Ռու­ման­իոյ, Ֆրան­սա­յի դես­պան­ներն ու Լե­հաս­տա­նի հա­ւա­տար­մա­տա­րը, ինչ­պէս նա­եւ Եւ­րո­միու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թեան աշ­խա­տա­կից­ներ: Հան­դի­պու­մը վա­րեց Հա­յաս­տա­նի Եւ­րո­պա­կան միու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար, դես­պան Ռաուլ Տը Լու­ցեն­պեր­կը­րը:

Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէն հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նը, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ եւ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Վա­հան Յով­հան­նէս­եա­նը, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Լե­ւոն Մկրտչեան եւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի Հայ Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րի գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Կի­րօ Մա­նոյ­եա­նը:

Հան­դի­պու­մին բա­ցու­մը կա­տա­րե­լով, դես­պան Տը Լու­ցեն­պեր­կը­րը ըսաւ, որ իրենք որո­շած են պար­բե­րա­բար, հան­դի­պիլ ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս գոր­ծող  կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու հետ, ուղ­ղակի­օ­րէն լսե­լու հա­մար իրենց տե­սա­կէտ­նե­րը ամե­նա­տար­բեր խնդիր­նե­րու վե­րա­բեր­եալ:

Դես­պան­նե­րը կը ցան­կա­յին տե­ղե­կա­նալ Հ.Յ.Դ. տե­սա­կէտ­նե­րուն Հա­յաս­տան-եւ­րո­միու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի ներ­կայ ըն­թաց­քի ու ապա­գայ հե­ռան­կար­նե­րու մա­սին: Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը սպա­ռիչ կեր­պով ներ­կա­յա­ցու­ցին կու­սակ­ցու­թեան տե­սա­կէ­տը, շեշ­տե­լով Հա­յաս­տա­նի կող­մէն եւ­րո­պա­կան չա­փա­նիշ­նե­րու մօ­տե­նա­լու  մի­ջո­ցով, երկ­րէն ներս ամէ­նա­լայն իմաս­տով ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ­րո­պա­կան ար­ժէք­նե­րու որ­դեգր­ման եւ կի­րառ­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը: Եւ­րո­միու­թեան դես­պան­նե­րուն ներ­կա­յաց­ուե­ցան նա­եւ Հ.Յ.Դ. մօ­տե­ցում­նե­րը երկ­րէն ներս քա­ղա­քա­կան եւ տնտե­սա­կան վեր­նա­խա­ւե­րի սեր­տաց­ման, տնտե­սա­կան եւ այլ մե­նաշ­նորհ­նե­րու դէմ պայ­քա­րի, քա­ղա­քաց­ի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թեան ձե­ւա­ւոր­ման ու գոր­ծըն­թաց­ման,  ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գի բա­րե­փոխ­ման եւ յա­րա­կից հար­ցե­րու մա­սին:

Հան­դի­պու­մը աւար­տե­ցաւ այլ հար­ցե­րու մա­սին, յա­ռա­ջի­կա­յին նման հան­դի­պում­ներ ու­նե­նա­լու փոխ-հա­մա­ձայ­նու­թեամբ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles