ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱՆԿԱԽԱՑՄԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:19 Minute, 18 Second

Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք ամ­բող­ջա­կան թղթակ­ցու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման առ­թիւ կա­տար­ուած ձեռ­նար­կին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կու շա­բաթ առաջ, Նիւ Եոր­քի մէջ:

 Ուր­բաթ Սեպ­տեմ­բեր 23ին Նիւ Եոր­քի “Սիփր­ի­ա­նի“ սրա­հում, տե­ղի ու­նե­ցաւ շքեղ ըն­դու­նե­լու­թիւն, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան 20րդ տա­րե­դար­ձի առ­թիւ: Հան­դի­սու­թեան ներ­կայ էին` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ` Սերժ Սարգս­եա­նը, Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­պանտ­եա­նը, Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­հի Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան­ներ` Թա­թուլ Մար­գար­եա­նը եւ Կա­րէն Նա­զար­եա­նը, Էջմ­ի­ած­նա­կան եւ Կի­լիկ­եան թե­մե­րի առաջ­նորդ­ներ` բարձ­րաշ­նորհ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սում­եա­նը եւ բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նը, Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Առաջ­նորդ բարձ­րաշ­նորհ Մի­քա­յէլ Եպս. Մի­քա­յէլ­եա­նը, գե­րա­պայ­ծառ Եպս. Ման­ուէլ Պա­թաք­եա­նը, Ամե­րի­կա­յի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թեան գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Տի­ար Լե­ւոն Ֆիլ­եա­նը, Ֆրանք Փա­լօ­նը, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ռո­պերդ Աւե­տիս­եա­նը, Գա­նա­տա­յից ժա­մա­նած` Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Բիւ­րո­յի ան­դամ` Յա­կոբ Խա­չատր­եա­նը, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Կ. Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եա­նը, Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կից` զանգ­ուա­ծա­յին լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րի Կենտ­րո­նա­կան Յանձ­նա­ժո­ղո­վի հա­մա-ատե­նա­պետ` Յա­կոբ Վար­դե­վառ­եա­նը:

Ներ­կայ էին շուրջ 800 հո­գի ազ­գա­յին տար­բեր միու­թիւն­նե­րից, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րից, շրջա­նա­յին եւ կենտ­րո­նա­կան վար­չու­թիւն­նե­րի ան­դամ­նե­րից եւ հիւ­րեր Գա­նա­տա­յից եւ Ամե­րի­կա­յի տար­բեր նա­հանգ­նե­րից: Հան­դի­սու­թիւնը կազ­մա­կերպ­ուէլ էր, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պա­նա­տան եւ Մ.Ա.Կ.ի մօտ Հա­յաս­տա­նի մնա­յուն Մի­շը­նի կող­մից, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ Հայ-Ամե­րիկ­եան միու­թիւն­նե­րի եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի:

Հան­դի­սու­թեան հան­դի­սա­վարն էր, պրն. Խո­րէն Պան­տազ­եա­նը:

Երե­կոն բաց­ուեց Ամե­րի­կա­յի եւ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին օրհ­ներգ­նե­րով: Բեմ հրա­ւիր­ուեց Էջմ­ի­ած­նա­կան Թե­մի Առաջ­նորդ, Գե­րաշ­նորհ Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սամ­եա­նը: Սրբա­զան Հայ­րը իր խօս­քի մէջ նշեց` Ու­րախ ենք որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ան­կա­խու­թեան 20րդ տա­րե­դար­ձի առի­թով, այս­տեղ հա­ւաք­ուած ենք, մեր նա­խա­գա­հի, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի շուրջ:

Մե­ծար­գոյ նա­խա­գահ` սի­րով կ՛ող­ջու­նենք ձեր ներ­կա­յու­թիւնը մեր մէջ եւ հպարտ ենք ձեր շուրջ ու­նե­նա­լով ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար, Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­հի, սի­րե­լի յար­գե­լի դես­պան­ներ եւ հան­րա­պե­տու­թեան պաշ­տօն­եա­ներ եկած էին մաս­նակ­ցե­լու Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան ընդ­հա­նուր հա­մա­գու­մա­րին մեր հայ­րե­նի­քը ներ­կա­յաց­նե­լով:

Մեծ գո­հու­նա­կու­թիւն կը պատ­ճա­ռէ մեզ, յու­շե­լով մե­զի, որ Ազ­գե­րու Ժո­ղո­վին, փո­խա­նակ աղեր­սագ­րով մը ներ­կա­յա­նա­լու կը մաս­նակ­ցիք, որ­պէս իրա­ւունք եւ աթոռ ու­նե­ցող ազգ, որ­պէս իրա­ւա­տէր եւ յարկ եղած պա­րա­գա­յին նա­եւ որ­պէս պա­հան­ջա­տէր:

Այ­սօր մենք մեծ  հպար­տու­թեամբ լսե­ցինք Ձեր պատ­գա­մը, Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան ժո­ղո­վաս­րա­հին մէջ: Սրբա­զա­նը իր խօս­քը շա­րու­նա­կե­լով նշեց` ծա­նօթ իրո­ղու­թիւն է, որ մեր հայ­կա­կան հան­րա­պե­տու­թեան գո­յու­թեան եւ քա­ղա­քա­կան զար­գաց­ման մէջ, մեծ դեր ու­նե­ցած է նա­խա­գահ Սարգս­եա­նը: Այս զար­գա­ցու­մը սկսուեց Ար­ցախ­եան շար­ժու­մով, որու ղե­կա­վար­ներէն էր յար­գե­լի նա­խա­գա­հը եւ այդ շար­ժու­մը առաջ­նոր­դեց մեր ժո­ղո­վուր­դը Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ազա­տագր­ման եւ ան­կա­խաց­ման:

Սրբա­զա­նը իր խօս­քը աւար­տեց հե­տեւ­եալ մաղ­թան­քով` Սի­րե­լի նա­խա­գահ` մենք բո­լորս մեր զօ­րակ­ցու­թիւնը կը յայտ­նենք Ձե­զի եւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի եղ­բայր­նե­րուն եւ քոյ­րե­րուն: Տէ­րը ձե­զի հետ ըլ­լայ եւ հաս­տա­տուն պա­հէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւնը: Կեց­ցէ՛ ազատ եւ ան­կախ Հա­յաս­տա­նը“:

Ցու­ցադր­ուեց Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 20րդ տա­րե­դար­ձին նուիր­ուած զօ­րա­հան­դէ­սի (կա­տար­ուած Երե­ւա­նում) տե­սա­ե­րի­զը, առաջ­նոր­դու­թեամբ զի­նուո­րա­կան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նի:

Հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան նուիր­եալ­նե­րի խրոխտ տո­ղանց­քը, արդ­ի­ա­կան հրա­սայ­լե­րի, օդա­նա­ւե­րի եւ պա­տե­րազ­մա­կան այլ զէն­քե­րի եր­թը, ազ­գա­յին հպար­տան­քի մթնո­լորտ ստեղ­ծեց:

Յու­զիչ էր մա­նա­ւանդ քայ­լար­շա­ւին մաս­նակ­ցող երի­տա­սարդ հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րի եր­թը, որոնք զի­նուո­րա­կան հրա­հանգ­նե­րին պա­տաս­խա­նե­լիս, աւան­դա­կան “հու­ռա“յի փո­խա­րէն ար­տա­սա­նում էին` “Աստ­ուած պահ­պա­նի հա­յոց ան­կա­խու­թիւնը“:

Բեմ հրա­ւիր­ուեց, Հա­յաս­տա­նի լի­ա­զօր դես­պան` Թա­թուլ Մար­գար­եա­նը:

Դես­պա­նը շնոր­հա­ւո­րեց 20ամ­եա­կը, բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց նա­խա­գա­հին, նա­խա­րար­նե­րին եւ ներ­կա­նե­րին բո­լոր միու­թիւն­նե­րին, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րին եւ ան­հատ­նե­րին, որոնք սա­տար հան­դի­սա­ցան հան­դի­սու­թեան կազ­մա­կերպ­ման:

Բեմ հրա­ւիր­ուեց “Քար­նէ­կի“ ըն­կե­րակ­ցու­թեան նա­խա­գահ` դոկտ. Վար­դան Գրի­գոր­եա­նը: Ան շնոր­հա­ւո­րեց ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձը եւ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց նա­խա­գա­հին: Իր խօս­քին մէջ­նա­եւ նշեց` Շնոր­հա­ւո­րում եմ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան 20ամ­եա­կը եւ նոյն­պէս Ար­ցախ­եան գո­յա­պայ­քա­րով կերտ­ուած Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան 20ամ­եա­կը: Սեպտ. 2ը եւ Սեպտ. 21ը իրար յա­ջոր­դող եր­կու թուա­կան­ներ, որոնք եկան լրաց­նե­լու հա­յոց պատ­մու­թեան ոսկ­եայ էջե­րը, լեց­նե­լով ան­կեղծ հպար­տան­քով հո­գի­նե­րը ազ­գիս հա­յոց, պրն. Գրի­գոր­եա­նը հան­գա­մա­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ հա­յոց պատ­մու­թեան կա­րե­ւոր թուա­կան­նե­րի շուրջ: Խօ­սեց Հայ ժո­ղո­վուր­դի անու­րա­նա­լի ըն­դու­նա­կու­թիւն­նե­րի շուրջ, որոնք հիմ­նա­կան տու­եալ­ներ են հզօր պե­տու­թիւն կազ­մե­լու հա­մար: Անդ­րա­դար­ձաւ Մեծ Եղեռ­նին եւ մեր ար­դար պա­հան­ջա­տի­րու­թեան:

Յոր­դո­րեց մէկ ազգ, մէկ հայ­րե­նիք ու­նե­նա­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը:

Դրուա­տան­քով խօ­սեց Սերժ Սարգս­եա­նի պե­տա­կան եւ կա­րող ղե­կա­վա­րի ար­ժա­նիք­նե­րի մա­սին եւ տուեց նա­խա­գա­հի հա­մա­ռօտ կեն­սագ­րա­կա­նը:

Իր խօս­քի աւար­տին, Վար­դան Գրի­գոր­եա­նը հան­գեց հե­տեւ­եալ եզ­րա­կա­ցու­թեան.-

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ` հայ­րե­նի­քը պատ­կա­նում է բո­լո­րիս, ժո­ղովր­դին հա­յոց ուր էլ լի­նեն նրանք: Մար­գա­րէ­ա­ցած Ռաֆֆիի տե­սա­կէ­տով, ամ­բողջ հայ ազ­գը պի­տի գայ Մա­սի­սի հո­վա­նու ներ­քոյ, մի­ա­նանք, ձեռք ձեռ­քի տանք, որ­պէս­զի ար­դա­րաց­նենք, Ամե­նայն Հա­յոց բա­նաս­տեղծ, Յով­հան­նէս Թու­ման­եա­նի աս­քը. Յոյ­սի Հայ­րե­նիք, Լոյ­սի Հայ­րե­նիք, իմ նոր Հայ­րե­նիք հզօր հայ­րե­նիք“:

Բեմ հրա­ւիր­ուեց, Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան մե­ծար­գոյ նա­խա­գահ` Սերժ Սարգս­եա­նը: Ստո­րեւ պի­տի կա­տա­րենք որոշ քաղ­ուացք­ներ իր խօս­քից.- Ես հպարտ եմ, հպարտ եմ, որ ու­նեմ այս­պի­սի հայ­րե­նա­կից­ներ, հպարտ եմ որով­հե­տեւ խիստ կաս­կա­ծում եմ, թէ աշ­խար­հում քա­նի նա­խա­գահ կա­րող է այս­պի­սի ըն­դու­նե­լու­թիւն գտնել Նիւ Եոր­քում: Ող­ջու­նում եմ Ձեզ, եւ շնոր­հա­ւո­րում հա­մայն հա­յու­թեան հայ­րե­նի­քի` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 20րդ տա­րե­դար­ձի կա­պակ­ցու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դը եւ Սփիւռ­քը ոչ թէ մի­ա­ւոր­ւում են միայն գե­նե­րով, մեր անց­եա­լով եւ պատ­մու­թեամբ, այլ մեզ մի­ա­ւո­րում են այ­սօ­րը եւ մա­նա­ւանդ մեր ապա­գան եւ գա­լի­քը, որ պի­տի կեր­տեն բո­լորս մի­ա­սին“: Նա­խա­գա­հը իր խօս­քը շա­րու­նա­կե­լով ասաց.- Գի­տեմ որ թէ Հա­յաս­տա­նում եւ յատ­կա­պէս Սփիւռ­քում կան թե­րա­հա­ւատ­ներ եւ նոյ­նիսկ յու­սա­հատ­ուած­ներ, բայց մենք մեր ջան­քե­րով, պէտք է մեր մի­աս­նա­կան եռան­դը ներդրենք, ապա­գայ սե­րունդ­նե­րին փո­խան­ցե­լու այն­պի­սի Հա­յաս­տան եւ այն­պի­սի Հա­յաս­տանՍփիւռք կա­պեր, որ­պէս­զի որե­ւի­ցէ հի­աս­թա­փու­թեան հա­մար որե­ւէ առիթ չլի­նի:

Մենք եր­բեք չենք խու­սա­փե­լու, Սփիւռ­քի հետ խորհր­դակ­ցե­լուց, նրա քննա­դա­տու­թեա­նը, դի­տար­կում­նե­րին, տե­սա­կէտ­նե­րին ական­ջա­լուր լի­նե­լուց, նրա փոր­ձը հաշ­ուի առ­նե­լուց: Բո­լո­րիս հա­մար գերխն­դիր է մնում, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հար­ցի խա­ղաղ կար­գա­ւո­րու­մը: Ցա­ւօք նշե­լու ար­ժա­նի նո­րու­թիւն­ներ դեռ չու­նենք: Իմ դիր­քո­րո­շու­մը, չեմ կար­ծում որ տար­բեր­ւում է ձե­րի­նից: Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղը վա­յե­լում է իր ան­կա­խու­թիւնը, եւ չի կա­րող դա­սա­ւոր­ման ար­դիւն­քում ու­նե­նալ, աւե­լի ցածր կար­գա­վի­ճակ քան այն ինչ նա ու­նի, եւ որը վաս­տա­կել է իր որ­դի­նե­րի ար­եամբ: Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խու­թիւնը նրա ժո­ղովր­դի ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քի իրա­գոր­ծու­մը որե­ւէ դէպ­քում չեն կա­րող հար­ցա­կա­նի տակ դրուել: Մինս­կի խմբի հա­մա­նա­խա­գա­հի միջ­նոր­դու­թեամբ, մենք շա­րու­նա­կում ենք բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը Ատր­պէյ­ճա­նի հետ: Մեր նպա­տակն է եղել եւ մնում է հան­գել Ղա­րա­բա­ղի մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը այդ թւում նա­եւ ճա­նա­չու­մը Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մից: Պէտք է բո­լորս յստակ պատ­կե­րաց­նենք, այն որ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում, Հա­յաս­տա­նը դեռ եւս չի ճա­նա­չել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թիւնը, որը բա­ցատր­ւում է նրա­նով, որ Հա­յաս­տա­նը փոր­ձել է ար­դիւնք ձե­ւա­կեր­պել բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի մի­ջո­ցով, մի­ա­ժա­մա­նակ պէտք է հաս­կա­նանք Ատր­պէյ­ճա­նի ցան­կա­ցած ար­կա­ծախնդ­րու­թիւն եւ Մինս­կի խմբի շրջա­նակ­նե­րի լուր­ջ ի­րա­կա­նաց­րած գոր­ծո­ղու­թիւն, կա­րա­գաց­նի մեր կող­մից Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ճա­նա­չու­մը: Մի­ա­սին մենք դեռ շատ անե­լիք­ներ ու­նենք, այս գոր­ծըն­թա­ցը, յա­ջո­ղու­թեամբ մին­չեւ վերջ հասց­նե­լու հա­մար: Հա­մոզ­ուած ենք որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան, Սփիւռք կա­պե­րի աւետիւաց­մամբ, մեր մի­աս­նա­կան օրա­կար­գի կա­րե­ւոր տե­ղե­րից մէ­կում պէտք է դի­տակ­ուի Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման խնդի­րը“:

Նա­խա­գա­հը իր խօս­քը շա­րու­նա­կե­լով ասաց.- Մենք շատ լաւ պատ­կե­րաց­նում ենք, թէ որ­քան բարդ է, առա­ւել եւս Սփիւռ­քի մր հայ­րե­նա­կից­նե­րի հա­մար ըն­կա­լել եւ ըն­դու­նել Թուրք­իոյ հետ բնա­կա­նոն յա­րա­բե­րու­թիւն հաս­տա­տե­լու մեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը, պա­տա­հա­կան չէ, որ այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րի շրջա­նակ­նե­րում, առա­ջին ան­գամ, նո­րան­կախ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան մէջ, իրա­կա­նաց­ուեց հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի, հա­մա­հայ­կա­կան ու­ղե­ւո­րու­թիւնը, դէ­պի Սփիւռ­քի տար­բեր շրջան­ներ: Այս շրջա­գա­յու­թեան նպա­տակն էր, ան­ձամբ լսել ու մեր մօ­տե­ցում­նե­րը ներ­կա­յաց­նել աշ­խար­հի տար­բեր ծայ­րե­րում ապ­րող հա­յե­րին: Կի­սել եւ հաս­կա­ցել եմ, Սփիւռ­քի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի կող­մից հնչեց­ուած մտա­հո­գու­թիւն­ներն ու քննա­դա­տու­թիւնը, այս ամէ­նի հետ մէկ­տեղ մնում եմ հա­մոզ­ուած որ ան­կախ ար­դիւնք­նե­րից Հա­յաս­տանԹուրք­իա գոր­ծըն­թա­ցի նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը ժա­մա­նա­կին էր եւ նա­խա­ձեռ­նու­թեան ար­դիւնք­նում, մենք ու­նենք մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կու­թեան տե­սա­կէ­տից, այլ Հա­յաս­տան, մեր ազ­գա­յին խնդիր­նե­րի իմաս­տով աւե­լի ամ­րա­ցած Հա­յաս­տան, ամ­րա­ցած Սփիւռք, ամ­րա­ցած` ՍփիւռքՀա­յաս­տան կա­պեր: Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը մնում են չվա­ւե­րաց­ուած:

Հա­յաս­տանԹուրք­իա սահ­մա­նը մնում է փակ. Թուրք­իա­յի թշնա­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ շա­րու­նակ­ւում է: Եթէ Թուրք­իոյ իրա­կան դէմ­քը, յայտ­նի է հա­յին, այժմ նշուած գոր­ծըն­թա­ցի ար­դիւն­քում Թուրք­իոյ դէմ­քը բա­ցա­յայտ­ուեց նա­եւ աշ­խար­հի հա­մար: Մենք շա­րու­նա­կե­լու ենք, մեր մի­աս­նա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը, ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ, մօ­տե­նում է Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ամ­եա­կը եւ բո­լո­րի ջան­քե­րի հա­մադր­մամբ այն պէտք է լի­նի բե­կում­նա­յին, ազ­գա­յին ճա­նաչ­ման եւ դա­տա­պարտ­ման իմաս­տով: Խո­նարհ­ուե­լով մեր ան­մեղ զո­հե­րի յի­շա­տա­կի առ­ջեւ մենք որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած ժո­ղո­վուրդ շա­րու­նա­կե­լու ենք մեր ու­ղերձն ու ահա­զան­գը“:

Խօ­սե­լով ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան մա­սին, նա­խա­գահ նշեց որ Հա­յաս­տա­նը չա­փա­նիշ է ըն­դու­նում եւ­րո­պա­կան ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւնը: Շա­րու­նա­կե­լով իր խօս­քը, նա­խա­գա­հը նշեց.- Գտնուե­լով Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րում, երախ­տա­գի­տու­թեան խօսք եմ ուղ­ղում, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ ժո­ղովր­դին, որ ան­կախ Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ ու­նե­ցած ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քի եւ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քին ցու­ցա­բե­րած բազ­մա­կողմ օգ­նու­թեան, ղա­րա­բաղ­եան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցում ներդ­րած ջան­քե­րի, Թուրք­իոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի բա­րե­լաւ­ման գոր­ծըն­թա­ցում ցու­ցա­բեր­ած օժան­դա­կու­թեան եւ վեր­ջա­պէս Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րի քա­ղա­քա­ցի եւ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րում մնա­ցող մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի նկատ­մամբ հո­գա­տա­րու­թեան հա­մար: Մէկ ան­գամ եւս շնոր­հա­ւո­րում եմ մեր տօ­նի առ­թիւ, հա­ւա­տում եմ որ հա­յու­թիւնը մեծ ուժ է եւ այդ ու­ժը ճիշդ ու­ղոր­դե­լու դէպ­քում, մենք ու­նե­նա­լու ենք բարձ­րունք­ներ փա­ռա­հեղ յաղ­թա­նակ­ներ:

Կեց­ցէ՛ ազատ եւ ան­կախ Հա­յաս­տա­նը, հա­մայն հա­յու­թեան հայ­րե­նի­քը եւ փառք հայ ժո­ղովր­դին:

Նա­խա­գա­հի խօս­քից յե­տոյ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան 20-րդ տա­րե­դար­ձի առի­թով, նա­խա­գա­հի հրա­մա­նագ­րով կա­տար­ուեց մի շարք պար­գե­ւադ­րում­ներ հե­տեւ­եալ կար­գով:

1- Պերճ Սեդ­րակ­եա­նը պար­գե­ւատր­ուեց Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պատ­ւոյ շքան­շա­նով:

2- Ա.Մ.Ն.ի Հա­յոց Արե­ւել­եան Թե­մի առաջ­նորդ` Տ. Խա­ժակ Արք. Պար­սամ­եա­նը պար­գե­ւատր­ուեց հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րի հա­մար` երկ­րորդ աս­տի­ճա­նի մե­տա­լով:

3- Ռի­թա Պալ­եա­նը պար­գե­ւատր­ուեց “Մխի­թար հե­րա­ցու“ մե­տա­լով:

4- Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րում Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան` Թա­թուլ Մար­գար­եա­նը, պար­գե­ւատր­ուեց “Մխի­թար Գո­շի“ մե­տա­լով:

5- Մ.Ա.Կ.ում Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Կա­րէն Նա­զար­եա­նը պար­գե­ւատր­ուեց` “Մխի­թար Գո­շի“ մե­տա­լով:

Բեմ հրա­ւիր­ուեց, Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Հա­յոց Առա­քե­լա­կան, Կի­լիկ­եան Թե­մի Առաջ­նորդ` Գե­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նը: Ստո­րեւ փո­խան­ցում են Սրբա­զա­նի խօս­քից որոշ հատ­ուած­ներ.

 

Ձերդ վսե­մու­թիւն,

պրն. նա­խա­գահ,

Հո­գե­ւոր եղ­բայր­ներ եւ սի­րե­լի հա­յոր­դի­ներ:

Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան 20ամ­եա­կին առի­թով, սրտանց կը շնոր­հա­ւո­րեմ պրն. նա­խա­գա­հը յա­նուն ոչ միայն այս սրա­հի հա­յու­թեան, այլ ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան որով­հե­տեւ հայ­րե­նի­քը բո­լո­րիսն է:

Հայ­րե­նի­քը յա­ւի­տե­նա­կան ներ­կա­յու­թիւն է, հող մըն է, որուն վրայ մեր նախ­նի­նե­րը իրենց քրտին­քով, մեր նա­հա­տակ­նե­րը իրենց արիւ­նով, հո­ղը սրբա­ցու­ցած են: Այ­սօր ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տու­թեամբ այդ սրբա­ցած հո­ղին 20րդ տա­րե­դար­ձը կը տօ­նենք, որով­հե­տեւ այդ հո­ղէն առինք մեր ուժն ու կա­րո­ղու­թիւնը: Մենք պար­տադ­րա­բար դար­ձանք Սփւռք Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէ ետք: Այ­սօր այդ հո­գե­ւոր հայ­րե­նի­քը, երազ հայ­րե­նի­քը, իրա­կա­նու­թիւն դար­ձած է, այ­սօր ամ­բողջ հա­յու­թիւնը, մեր հայ­րե­նի­քի մէջ ու­նի իր տեն­չե­րը, իր ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը:

Սի­րե­լի­ներ` այ­սօր երբ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան տա­րե­դար­ձը կը տօ­նենք, այս­տեղ եւ ամ­բողջ աշ­խար­հի տա­րած­քին, այդ իրո­ղու­թիւնը մե­զի մէկ պատ­գամ կու տայ, այդ պատ­գա­մը մի­աս­նա­կա­նու­թեան պատ­գամն է: Կրնանք տար­բեր կար­ծիք­ներ ու­նե­նալ, տար­բեր տե­սա­կէտ­ներ ու­նե­նալ, բայց մեր հայ­րե­նի­քը մէկ է, մեր հայ­րե­նի­քը սուրբ է, եւ մենք պի­տի աշ­խա­տինք, որ մեր հայ­րե­նի­քը մնայ միշտ հզօր հայ­րե­նիք: Շնոր­հա­կալ եմ:

Սրբա­զա­նը պահ­պա­նի­չով փա­կեց հան­դի­սու­թիւնը:

 

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

 

 

 

 

 


Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles