ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԴՈՒ ԵՍ

0 0
Read Time:11 Minute, 15 Second

Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կա­նանք թէ, Երե­ւան փրո­տաք­շըն ըն­կե­րու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի առ­թիւ, լոյս ըն­ծա­յած է որ­մազդ­ներ ու լո­զունգ­ներ, իբ­րեւ կար­գա­խօս ու­նե­նա­լով.-

Հա­յաս­տա­նը դու ես“:

Սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին պի­տի կազ­մա­կերպ­ուին բազ­մա­թիւ ձեռ­նարկ­ներ, որոնց կար­գին, յատ­կա­պէս տո­ղանցք-զօ­րա­հան­դէ­սը, որուն պի­տի յա­ջոր­դէ Երե­ւա­նի Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Եկե­ղե­ցւոյ մէջ մա­տուց­ուե­լիք “Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք“ը: Իսկ երե­կոյ­եան, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ձայ­նա­լու­սա­յին-լսա­տե­սո­ղա­կան ներ­կա­յա­ցում եւ հրա­վա­ռու­թիւն: Այս հա­մեր­գին, պի­տի մաս-նա­կ­ցին Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան “ֆիլ­հար­մո­նիք“ նուա­գա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Է. Թոփչ­եա­նի, Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան ակա­դեմ­­ա­կան երգ­չա­խում­բը ղե­կա­վա­րու­թեամբ` Յ. Չե­քիճ­եա­նի, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գա­հի պա­տւոյ պա­հա­կա­խում­բի փո­ղա­յին նուա­գա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ Ա. Պօ­ղոս­եանի, նա­եւ “Փոք­րիկ եր­գիչ­ներ“ երգ­չա­խում­բը ղե­կա­վա­րու­թեամբ Տ.Հե­քէք­եանի):

Սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին պի­տի նշուի նա­եւ Երե­ւա­նի օրը: Մայ­րա­քա­ղա­քի բո­լոր հա­մայնք­նե­րէն ներս պի­տի կա­տար­ուին ձեռ­նարկ­ներ, տօ­նա­վա­ճառ­ներ, երաժշ­տա­կան հա­մոյթ­ներ:

Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու առ­թիւ, յա­տուկ 20-րդ տա­րե­դար­ձի առ­թիւ, գրուած Հա­յաս­տա­նը դու ես“, “Իմ անու­նը Հա­յաս­տան է եւԱր­մեն­իա  եր­գե­րու հի­ման վրայ, նկա­րա­հան­ուած է երաժշ­տա­կան խտա­տե­սիլ­ներ եւ  պաս­տառ­ներ: Հա­յաս­տա­նը դու ես եր­գը կը կա­տա­րեն երի­տա­սարդ եր­գիչ­ներ:

Երաժշ­տու­թեան հե­ղի­նակն է` Ար­մէն Մար­տի­րոս­եա­նը, խօսք` Աւետ Բար­սեղ­եա­նի:

Իմ անու­նը Հա­յաս­տան է եր­գը կը կա­տա­րեն Ին­գա եւ Անուշ Ար­շակ­եան­նե­րը:

Մաղ­թում եմ Հա­յաս­տա­նիս կար­գա­խօ­սի ներ­քոյ նկա­րա­հան­ուել է նա­եւ չորս խտա­սա­լիկներ: Երաժշ­տու­թեան հե­ղի­նակն է` Մա­նէ Յա­կոբ­եա­նը, խօսք` Աւետ Բար­սեղ­եա­նի:

Ար­մեն­իա եր­գի երաժշ­տութ­եան հե­ղի­նակն է` Ար­թուր Գրի­գոր­եա­նը, խօսք` Անի­թա Հախ­վերտ­եա­նի:

Տօ­նա­կան օրե­րուն պի­տի բաց­ուի Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի ան­ուան Մա­տե­նա­դա­րա­նի նոր մաս­նա­շէն­քը, որ իր չա­փե­րով երեք ան­գամ կը գե­րա­զան­ցէ Մա­տե­նա­դա­րա­նի ներ­կա­յի շէն­քը: Ժա­մա­նա­կա­կից սար­քա­ւո­րում­նե­րով, այս մա­տե­նա­դա­րա­նը իր ճար­տա­րա­պե­տա­կան դիւ­րու­թիւն­նե­րով եւ կա­ռոյ­ցով կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ ամե­նա­խիստ պա­հանջ­նե­րուն:

Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նէն ներս, կը բաց­ուի “Հա­յաս­տա­նի երեք հա­նրա­պե­տու­թիւն­նե­րը“ մեծ ցու­ցա­հան­դէ­սը: Այս առ­թիւ, Հ.Հ կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տու­նը լոյս ըն­ծա­յած է յա­տուկ ար­ծա­թեայ մե­տա­ղադ­րամ­նե­րու` 300 օրի­նա­կով, իսկ մի­եւն­յոն առ­թիւ, պի­տի հրա­տա­րակ­ուին քսա­նամ­եա­կին նուիր­ուած նա­մա­կա­նի­շեր: Գե­ղա­գի­տու­թեան ազ­գա­յին կեդ­րո­նը, ար­դէն իսկ պատ­րաս­տած է “Ան­կա­խութ­իւ­նը երե­խա­նե­րի աչ­քե­րով“ ման­կա­կան նկար­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան մրցոյ­թը: Եր­գա­հան Ռո­պերթ Ամիր­խան­եա­նը գրած է “Երդ­ւում եմ հա­յրե­նի­քիս“ յի­շա­տա­կե­լի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւնը, որ պի­տի կա­տա­րեն բազ­մա­թիւ նուա­գախմ­բեր եւ երգ­չախմ­բեր:

Ըստ Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան հա­սա­րա­կայ­նու­թեան հետ կա­պե­րու բա­ժի­նի նա­խա­գահ Գայ­եա­նէ Տուր­կար­եա­նի, ան­կա­խու­թեան հան­դի­սու­թիւն­նե­րու ծի­րին մէջ պի­տի իրա­կա­նաց­ուին ցու­ցա­հան­դէս­ներ, պե­տա­կան խորհր­դա­նիշ­ներ հան­րահռ­չա­կող նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ, հա­մերգ­ներ, փա­ռա­տօն, ան­կա­խու­թեան տա­րի­նե­րուն ար­ուես­տի տար­բեր բնա­գա­ւառ­նե­րը ներ­կա­յաց­նող հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ` հան­րա­գի­տա­րան, տե­ղե­կա­տու եւ այլն, ինչ­պէս նա­եւ պի­տի նկա­րա­հան­ուին շար­ժան­կար­ներ: Հա­յաս­տա­նի նկա­րիչ­նե­րու միու­թեան տան մէջ պի­տի ներ­կա­յաց­ուի “Ան­կա­խու­թեան գու­նապ­նակ“ խո­րա­գի­րով ան­կա­խու­թեան տա­րի­նե­րու գե­ղան­կար­չու­թեան ցու­ցա­հան­դէս: Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի հան­րա­յին ձայ­նաս­փիւ­ռա­յին ըն­կե­րու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի եր­գա­հան­նե­րու եւ երաժշ­տա­գէտ­նե­րու միու­թեան հետ մի­ա­տեղ պի­տի իրա­կա­նաց­նեն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան օրհ­ներ­գին մաս­նա­գի­տա­կան ձայ­նագ­րու­մը` տար­բեր կա­տա­րում­նե­րով:

Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Երե­ւա­նի մի­ջազ­գա­յին օդա­­կա­յա­նի նոր “թեր­մի­նալ“ի բա­ցու­մը: Քսա­նամ­եայ յո­բել­եա­նի կա­պակ­ցու­թեամբ, ձեռ­նարկ­ներ պի­տի կա­տար­ուին  ար­տերկ­րի մէջ: Յատ­կա­պէս, Փա­րի­զի “Օլիմփ­իա“ հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, պի­տի կա­յա­նայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րի հա­մեր­գը, նուիր­ուած Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան: Նա­եւ, Պել­ճի­քա­յի, Գեր­ման­իոյ եւ Հո­լան­տա­յի մէջ, պի­տի կա­տար­ուին բազ­մա­թիւ ձեռ­նարկ­ներ, որոնց կար­գին հա­մերգ­նե­րով հան­դէս պի­տի գայ Հա­յաս­տա­նի երի­տա­սար­դա­կան նուա­գա­խում­բը, նա­եւ պի­տի կազ­մա­կերպ­ուին երի­տա­սարդ լու­սան­կա­րիչ­նե­րու, ժա­մա­նա­կա­կից գե­ղան­կա­րիչ­նե­րու ան­հա­տա­կան ցու­ցա­հան­դէս­ներ:

Իրա­նի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի օրեր: Ըստ անոր, ձեռ­նարկ­նե­րուն ներ­կայ պի­տի գտնուի Հա­յաս­տա­նի մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղոս­եան: Հա­յաս­տա­նի դես­պան Գրի­գոր Առա­քել­եան նշած է, որ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան քսա­նամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան շրջա­նա­կին մէջ հայ-իրա­նա­կան սահ­մա­նին` Մեղրիի մէջ ծրագր­ուած են հայ-իրա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան նուիր­ուած մշա­կու­թա­յին ձեռ­նարկ­ներ:

Սեպ­տեմ­բեր 1ին, հան­րա­պե­տու­թեան աշա­կերտ­նե­րը նոր ու­սում­նա­կան տա­րին  սկսան յա­տուկ` Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան 20-րդ տա­րե­դար­ձին կա­պակ­ցու­թեամբ տպագր­ուած օրա­գիր­նե­րով:

Ըստ Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան 20-րդ տա­րե­դար­ձի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու հան­րա­յին կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Արե­ւիկ Պա­տալ­եա­նի, աշա­կերտ­նե­րը Ան­կա­խու­թեան տօ­նին ըն­դա­ռաջ, իբ­րեւ նուէր պի­տի ստա­նան պե­տա­կան դրօ­շի գոյ­նե­րով տպագր­ուած օրա­գիր­ներ, որոնց վրայ պատ­կեր­ուած են Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան 20-րդ տա­րե­դար­ձի խորհր­դա­նիշն ու կար­գա­խօ­սը` “Հա­յաս­տա­նը դու ես“:

Օրա­գի­րի էջե­րուն տպագր­ուած են Հա­յաս­տա­նի քայ­լեր­գը եւ տէ­րու­նա­կան աղօթ­քը, տե­ղե­կա­տուու­թիւն` Հա­յաս­տա­նի զի­նան­շա­նին, պե­տա­կան տօ­նե­րուն, յի­շա­տա­կի օրե­րուն եւ Հա­յաս­տան­եաց Առա­քե­լա­կան սուրբ եկե­ղեց­ւոյ տօ­նե­րուն մա­սին:

“Օրագ­րերն անվ­ճար բա­ժան­ուե­լու են բո­լոր դպրոց­նե­րին: Այս օրագ­րե­րը կա­րե­ւոր են բո­վան­դա­կա­յին առու­մով, քա­նի որ պա­րու­նա­կում են տե­ղե­կու­թիւն մեր պե­տա­կան խորհր­դան­շան­նե­րի մա­սին: Օրագ­րե­րի տպագր­ման նպա­տակն էր‘ աջակ­ցել դպրո­ցա­կան­նե­րի հայ­րե­նա­սի­րա­կան դաս­տի­րա­կու­թեա­նը եւ մէկ ան­գամ եւս ընդգ­ծել կա­րե­ւո­րա­գոյն տօ­նի` Ան­կա­խու­թեան օր­ուայ նշա­նա­կու­թիւնը“, ըսաւ կրթա­կան հար­ցե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Նա­րի­նէ Յով­հան­նիս­եան:

Բա­ցի հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան մա­սին հան­րա­մատ­չե­լի տե­ղե­կա­տուու­թե­նէն, օրա­գիր­նե­րուն մէջ նե­րառ­ուած են ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թիւն­ներ` աշա­կեր­տի առող­ջա­կան վի­ճա­կին մա­սին, որ ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ բուժ­քոյ­րե­րուն պի­տի օգ­նէ ար­տա­կարգ իրա­վի­ճակ­նե­րու ժա­մա­նակ ճիշդ ձե­ւով կողմ­նո­րոշ­ուե­լու:

“Ծնող­նե­րին խոր­հուրդ կու տա­յի չշտա­պել օրագ­րեր գնել, քա­նի որ այս տա­րի այդ խնդի­րը հո­գա­ցել է պե­տու­թիւնը“, յայտ­նեց Նա­րի­նէ Յով­հան­նիս­եան:

Օրա­գիր­նե­րու տպագ­րու­թեան ծախ­սե­րը ստանձ­նած է “Մե­տեք­սիմ“ ըն­կե­րու­թիւնը, որ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 20րդ տա­րե­դար­ձի տօ­նա­կա­րու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր գոր­ծըն­կեր­նե­րէն մէկն է: Տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րու գլխա­ւոր այլ գոր­ծըն­կեր­ներ են “Արա­րատ“ քոն­եա­կի գոր­ծա­րա­նը, “Նե­ւա-Ռուս“ ըն­կե­րու­թիւնը եւ “Քէ­ոպ­րո­մայ­նինկ“ ըն­կե­րու­թիւնը:

Միւս կող­մէ, Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սփիւռ­քի կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պող մար­մի­նին նիս­տը, զոր վա­րեց Հ.Հ. Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կոբ­եա­նը: Նիս­տի ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Սեպ­տեմ­բեր 19էն 20, Երե­ւա­նի մէջ հրա­ւիր­ուած Սփիւռ­քի կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի ծրա­գի­րին նա­խա­գի­ծը, քննարկ­ուե­ցան կազ­մա­կերպ­չա­կան խնդիր­ներ եւ ըն­դուն­ուե­լիք Հռչա­կա­գի­րին նախ­նա­կան տար­բե­րա­կը:

Հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը Երե­ւան պի­տի ժա­մա­նեն Սեպ­տեմ­բեր 18-ին: Հա­մա­ժո­ղո­վը իր աշ­խա­տան­քին կը սկսի Սեպ­տեմ­բեր 19-ին, Կ. Դե­միրճ­եա­նի ան­ուան մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ: Մաս­նա­կից­նե­րուն պի­տի ող­ջու­նէ Հ.Հ. նա­խա­գա­հը: Զե­կոյց­նե­րով հան­դէս պի­տի գան Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կոբ­եան, Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի նա­խա­գահ Գա­գիկ Յա­րու­թիւն­եան, Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­բանդ­եան եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Հայկ Դե­մոյ­եան:

Սեպ­տեմ­բեր 19-ին հա­մա­ժո­ղո­վը պի­տի աւար­տէ իր աշ­խա­տան­քը: Սեպ­տեմ­բեր 21-ին, նշեալ հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը ներ­կայ պի­տի ըլ­լան Ան­կա­խու­թեան օր­ուան նուիր­ուած զօ­րա­հան­դէ­սին:

Աւե­լի քան չորս հա­րիւր մաս­նա­կից կը սպաս­ուի, այս ժո­ղո­վին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles