ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՇԱՐՈՒՆԱԿ ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՋԱՒԱԽՔԸ…

0 0
Read Time:3 Minute, 36 Second

Դեռ քա­նի մը օր առաջ, վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի հան­դի­սու­թիւն­նե­րէն դուրս մնա­ցած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան տա­րած­քէն դուրս գտնուող, ամէ­նէն մի­ա­տարր հա­յաբ­նակ երկ­րա­մասն է Ջա­ւախ­քը, որուն հան­դէպ կա­տար­ուած մո­ռա­ցու­թիւն­ներն ու ան­տար­բե­րու­թիւնը կը շա­րու­նա­կէ մտա­հո­գել հա­յոր­դին:

Վրաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նին կող­մէ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան շրջա­նա­կա­յին հա­մա­ձայ­նա­գի­րին վա­ւե­րա­ցու­մը յու­սադ­րիչ կը նկատ­ուէր, այն առու­մով, որ շրջա­նի առ­կայ խնդիր­նե­րը վեր­ջա­պէս կրնա­յին ստա­նալ ար­մա­տա­կան եւ հա­մա­պա­տաս­խան լու­ծում: Սա­կայն, տա­րի­ներ ան­ցած են եւ ոչ մէկ շօ­շա­փե­լի փո­փո­խու­թիւն կա­րե­լի եղած է ար­ձա­նագ­րել:

Ըն­կե­րա­յին-տնտե­սա­կան մար­զի բա­րե­լաւ­ման գծով, ցարդ ոչ մէկ յի­շա­տա­կե­լի ծրա­գիր պատ­րաստ­ուած է, եւ հե­տե­ւա­բար աշ­խա­տա­տե­ղե­րու բա­ցա­կա­յու­թիւնը, պե­տա­կան կա­ռոյց­նե­րուն մէջ վրա­ցի մաս­նա­գէտ­նե­րու ներ­կա­յու­թիւնը, գիւ­ղատն­տե­սու­թեան ծանր վի­ճա­կը, ասոր ար­դիւնք` աղ­քա­տու­թիւնն ու մար­դու­ժի ար­տա­գաղ­թը կը մնան լուրջ ու ահա­զան­գա­յին հիմ­նախն­դիր­ներ: Նա­խա­պէս ար­դէն իսկ 1950-1970 թուա­կան­նե­րուն տնտե­սա­կան եւ քա­ղա­քա­կան պատ­ճառ­նե­րով Ջա­ւախ­քի հայ բնակ­չու­թիւնը ար­տա­գաղ­թած էր Հա­յաս­տան, Հիւ­սի­սա­յին Կով­կաս եւ նախ­կին Խորհր­դա­յին Միու­թեան եր­կիր­նե­րը:

Հոս տե­ղին է յա­տուկ մատ­նան­շում մը կա­տա­րել, թէ քա­նի մը տա­րի առաջ, ռուս զօր­քե­րը շրջա­նէն դուրս գա­լով, պատ­ճառ դար­ձան որ, աւե­լի քան երեք հա­զար ըն­տա­նիք­ներ ­կորսնց­նեն իրենց ապ­րուս­տը:

Հա­կա­ռակ բազ­միցս կա­տար­ուած խոս­տում­նե­րուն, ակն­յայտ խտրա­կա­նու­թիւն կը կի­րարկ­ուի տեղ­ւոյն հա­յոր­դի­նե­րուն նկատ­մամբ: Խտրա­կան օրէնք­նե­րու կի­րար­կու­մով, փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յաց­ուած են նուա­զա­գոյն թիւով կամ ընդ­հան­րա­պէս բա­ցա­կայ են: Աւե­լին, շրջա­նի թէ՛ ընտ­րո­վի եւ թէ՛ նշա­նա­կո­վի մար­մին­նե­րը կախ­եալ են կեդ­րո­նա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րէն:

Կրթա­կան խնդիր­նե­րը կը մնան անմ­խի­թար, մինչ վրա­ցա­կան կեդ­րո­նա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կող­մէ կը տար­ուի հա­կա­հայ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն: Այս­պէս, բա­ցար­ձա­կա­պէս ար­գիլ­ուած է հայ­կա­կան գիր­քե­րու, դա­սա­գիր­քե­րու եւ Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­տադր­ուած գրե­նա­կան պի­տոյք­նե­րու մուտքն ու օգ­տա­գոր­ծու­մը շրջա­նէն ներս: Ա՛լ աւե­լի մտա­հո­գիչն այն է, թէ քա­ջա­տեղ­եակ ըլ­լա­լով, այս դրու­թեան Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւնն ալ, այս լուրջ հար­ցե­րու նկատ­մամբ, ան­տար­բեր եւ զի­ջո­ղա­կան դիրք բռնած է:

Հա­յոց լեզ­ուի հան­դէպ վրա­ցի­նե­րու կեց­ուածքն ալ կը մնայ նոյն­քան այ­լա­մերժ: Անոնք ամէն ճիգ կը թա­փեն, որ գոր­ծա­վա­րու­թիւնը ­Ջա­ւախ­քի մէջ չկա­տար­ուի հա­յե­րէն լե­զուով, բան մը որ կը կա­տար­ուի եւ կի­րարկ­ուի աւե­լի քան եր­կու հա­րիւր տարիէ ի վեր:

Արդ­եօք մին­չեւ ե՞րբ պի­տի  շա­րու­նակ­ուի Ջա­ւախ­քի հան­դէպ որ­դեգր­ուած այս մո­ռա­ցու­թեան մա­հա­ցու քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը…

 

Հոկտեմբեր 10. 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles