ԼՈՒՐԵՐ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 29 Second

amer phl logonewՍեպ­տեմ­բեր ամս­ուայ վեր­ջե­րը, Անա­րատ Յղու­թեան Հայ Քոյ­րե­րու Մի­ա­բա­նու­թեան Ըն­դհա­նուր Մե­ծա­ւո­րու­հի Մայ­րը՝ Մայր Եւ­տոքս­իա Քէ­շիշ­եան, իր երկ­րորդ այ­ցե­լու­թիւնը տուաւ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նին:

Ան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին, վար­ժա­րա­նիս բո­լոր Վար­չա­կան Խոր­հուր­դի Ան­դամ­նե­րուն հետ ու այդ ըն­թաց­քին Մե­ծա­ւորուհի Մայր Եւ­տոքս­ի­ան՝ իր գո­հու­նա­կու­թիւնը եւ բարձր գնա­հա­տան­քը յայտ­նեց Տնօ­րէ­նու­հի քոյր Լուի­զա Գա­սարճ­եա­նին կա­տա­րած նուի­րու­մին եւ գոր­ծու­նէ­ու­թեան հան­դէպ Հայ մա­նուկ­նե­րուն դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան: Երբ Ընդ­հա­նուր Մե­ծա­ւո­րու­հի Մայ­րը, Քոյր Լուի­զան եւ Քոյր Հռիփ­սի­մէն այ­ցե­լե­ցին դա­սա­րան­նե­րը, Առա­ջին դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րէն մին, Անի Աւես­եա­նը, հա­յե­րէ­նով սրա­միտ խօսք մը ըրաւ Քոյր Լուի­զա­յին »Չէի գի­տեր որ դուք ու­րիշ եր­կու քոյ­րեր ու­նէ­իք«: Այս ան­կեղծ ար­տա­յայ­տու­թիւնը ժպիտ դրաւ բո­լո­րին դէմ­քին վրայ:

amer phl Sister Hripsime  Tcheftelian, Mother General Eudoxie Kechichian, and Sister V. Louisa Kassarjian observe first graders in action.Մայ­ր Եւ­տոքս­ի­ան ու­րա­խու­թեամբ եւ հա­ճոյ­քով հե­ռա­ցաւ աշա­կերտ­նե­րէն խոս­տա­նա­լով, որ յա­ջորդ ան­գամ աւե­լի շուտ պի­տի այ­ցե­լէ այս նուիր­եալ օճա­խը:

Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 21, 2009, Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը յի­շա­տա­կե­ցին եւ տօ­նե­ցին մեր շատ սի­րե­լի հայ­րե­նի­քի՝ Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թիւնը: Հան­դի­սու­թիւնը սկսաւ Ման­կա­պար­տէ­զի աշա­կերտ­նե­րով՝ »Մեր Հայ­րե­նիք« եր­գը եր­գե­լով իրենց անու­շիկ եւ շատ ներ­դաշ­նակ ձայ­նե­րով:

Այս տա­րի, ութ­ե­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը պատ­րաս­տած էին ընդ­հա­նուր զար­գաց­ման դաստ­ի­ա­րա­կիչ մեծ »Jeopardy« բառ­ախա­ղը: Բառա­խա­ղի ըն­թաց­քին մեծ կրտսեր աշա­կերտ­նե­րը, Հա­յաս­տա­նի վե­րա­բեր­եալ հար­ցում­ներ հար­ցու­ցին հին­գե­րորդ, վե­ցե­րորդ եւ եօթնե­րորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն:amer phl

Խա­ղը այն­քան հա­ճե­լի եւ հե­տաքրք­րա­կան էր, որ եր­րորդ եւ չո­րրորդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­ներն ալ փա­փա­քե­ցան իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րել: Եօթ­ե­րորդ դա­սա­րա­նի յաղ­թա­նա­կով, խան­դա­վառ տրա­մադ­րու­թեամբ խա­ղը հա­սաւ իր աւար­տին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles