ԼԻԹ­ՈՒԱՆ­ԻՈՅ ԽՈՐՀՐ­ԴԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ` Ի ՆՊԱՍՏ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 31 Second

p1 lithuania2  ՎԻԼ­ՆԻՈՒՍ.-  Լիթ­ուան­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան խորհր­դա­րա­նի երես­փո­խան­նե­րու խումբը պատ­րաս­տած է հռչա­կա­գիր մը, որուն մէջ կը յայ­տա­րար­ուի թէ պի­տի ստեղծ­ուի Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան հետ բա­րե­կա­մու­թեան խումբ մը: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք, Փետր­ուա­րի 26, 2013 թուա­կիր փաս­տա­թուղ­թին ամ­բող­ջա­կան բնա­գի­րը.-

Հաշ­ուի առ­նե­լով այն, որ այս տա­րի լրա­ցել է Ար­ցախ­եան շարժ­ման 25-ամ­եա­կը, երբ հայ ժո­ղո­վուրդն իրաց­րեց իր ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը, իսկ Լիթ­ուան­ի­ան այդ ժա­մա­նակ ող­ջու­նեց այդ ձգտու­մը եւ հան­դէս եկաւ խնդրի խա­ղաղ լուծ­ման օգ­տին:

Նկա­տի ու­նե­նա­լով այն հան­գա­ման­քը, որ Լիթ­ուան­իա­յի ու Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուրդ­ներն իրենց ան­կա­խու­թեան հա­մար մղուող պայ­քա­րում առաջ­նորդ­ուել են մի­ջազ­գա­յին իրա­ւուն­քի կա­նոն­նե­րով, ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժէք­նե­րով ու հա­մընդ­հա­նուր գա­ղա­փար­նե­րով, որոնց շա­րու­նա­կում են հա­ւա­տա­րիմ մնալ մինչ օրս.

Կի­սե­լով հա­մա­եւ­րո­պա­կան տա­րած­քի դիր­քո­րո­շու­մը, ըստ որի` դրա իւ­րա­քան­չիւր բնա­կիչ իրա­ւունք ու­նի առանց խո­չըն­դո­տի օգտ­ուե­լու հիմ­նա­կան իրա­ւունք­նե­րից ու հիմ­նա­րար ազա­տու­թիւն­նե­րից:

Հաշ­ուի առ­նե­լով այն, որ մի­ջազ­գա­յին փոր­ձում ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը ֆի­զի­քա­կան անվ­տան­գու­թեան ապա­հով­ման ու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան զար­գաց­ման մի­ակ երաշ­խիքն է:

Նշե­լով Ար­ցա­խի զգա­լի ջան­քե­րը ազատ ու ժո­ղովր­դա­վար հա­սա­րա­կու­թեան ստեղծ­ման ուղ­ղու­թեամբ` օրի­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րի անց­կաց­ման եւ պա­տաս­խա­նա­տու ու ար­դիւ­նա­ւէտ կա­ռա­վա­րու­թիւն ստեղ­ծե­լու ճա­նա­պար­հով:

Կա­րե­ւոր հա­մա­րե­լով Ար­ցա­խի ներգ­րա­ւու­մը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան մէջ առ­կայ խնդիր­նե­րի լուծ­ման ու տա­րա­ծաշր­ջա­նում եր­կա­րա­տեւ խա­ղա­ղու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան հաս­տատ­ման հա­մար.

Մենք‘ Լիթ­ուան­իա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան սէյ­մի պատ­գա­մա­ւոր­ներս, յայ­տա­րա­րում ենք Լիթ­ուան­իա­յի Հան­րա­պե­տու­թեան սէյ­մում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան հետ բա­րե­կա­մու­թեան խումբ ստեղ­ծե­լու որոշ­ման մա­սին:

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles