ԻԼԻ­ՆՈ­ՅԻ ԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐԲՈՑ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ 69-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:4 Minute, 40 Second


 Լուսանկարներ` Թինա Չոլաքեան-Սահակեան

ԿԼԵՆՎԻՒ, ԻԼԼԻՆՈՅ.- Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 4-ին, Ամե­նայն Սրբոց Հա­յաս­տան­եայց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ 69-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ թե­մի բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ` Բարձր. Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի, որ կա­տա­րեց օր­ուայ Սուրբ պա­տա­րա­գը, իր կող­քին ու­նե­նա­լով եկե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վիւ` Արժ. Տ. Զա­րեհ Աւագ քհնյ. Սա­հակ­եա­նը եւ տասն­եակ մը Սուրբ խո­րա­նին ծա­ռա­յող երի­տա­սարդ­ներ:

Ու­րա­խու­թեամբ ու հայ­րա­կան սի­րով ող­ջու­նե­լէ ետք եկե­ղեց­ւոյս մէջ գտնուող հա­ւա­տաց­եալ­նե­րը, Առաջ­նորդ Սրբա­զան Հայ­րը տուաւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րոզ մը, բնա­բան ու­նե­նա­լով`Մայրս ու եղ­բայր­ներս անոնք են որոնք Աս­տու­ծոյ խօս­քը կը լսեն եւ կը գոր­ծադ­րեն (Ղու­կաս 8:21):

Սուրբ Աւե­տա­րա­նին մէջ, վե­րոնշ­եալ խօս­քե­րը կա­րե­ւո­րու­թեամբ պի­տի չար­ձա­նագր­ուէ­ին եթէ Յի­սու­սի պա­տաս­խա­նը դի­պուկ չ’ըլ­լար: Քրիս­տո­սի խօս­քին մէջ ան­տար­բե­րու­թիւն չկար, այլ պատ­գամ մը կար: Մեզ, Իրեն քոյր ու եղ­բայր նկա­տե­լու պատ­գամ մը կար, ըսաւ Սրբա­զան Հայ­րը ու  շա­րու­նա­կեց- Եր­կու ըն­տա­նիք կայ քրիստո­նէ­ա­կան հաս­կա­ցո­ղու­թեան մէջ, մէ­կը եր­կին­քի տակ, միւ­սը եր­կին­քի մէջ:

Այ­նու­հե­տեւ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը շա­րու­նակ­ուե­ցաւ կեդ­րո­նի Շահ­նա­զար­եան սրա­հէն ներս:

Օր­ուայ հան­դի­սա­վար` պրն. Ար­թին Տէ­յիր­մէնճ­եան ող­ջու­նե­լէ ետք ներ­կա­նե­րը, շեշ­տը դրաւ ազ­գա­յին-եկե­ղե­ցա­կան հաս­տա­տու­թեանց տա­րե­դար­ձը նշե­լու կա­րե­ւո­րու­թեան վրայ, ըսե­լով. Տա­րե­դար­ձը վեր­յի­շում մըն է մեր բո­լո­րին, որ­պէս­զի գո­նէ տա­րին մէկ ան­գամ պաշ­տօ­նա­պէս անդ­րա­դառ­նանք մեր պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, հան­դէպ մեր եկե­ղեց­ւոյ եւ հա­մայն­քին: Թող որ շա­րու­նա­կենք մեր աշ­խա­տանք­նե­րը, նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով եւ յա­րա­տեւ պայ­ծառ պա­հե­լով մեր Սուրբ Եկե­ղե­ցին: Ապա հրա­ւի­րեց եկե­ղեց­ւոյս հո­գա­բար­ձու­թեան ատե­նա­պետ` պրն. Մայք Տէ­միրճ­եա­նը որ­պէս­զի փո­խան­ցէ հո­գա­բար­ձու­թեան խօս­քը:

Յար­գե­լի ատե­նա­պե­տը շնոր­հա­ւո­րե­լէ ետք եկե­ղեց­ւոյս 69-րդ տա­րե­դար­ձը, շնորհա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց Տիկ­նանց Միու­թեան, Պին­կո­յի Յանձ­նա­խում­բին, եւ ապա անդ­րա­դար­ձաւ հա­մայն­քիս քոյր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող հե­զա­սահ յա­րա­բե­րու­թեանց:

Տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, այս առի­թով նա­եւ, Առաջ­նորդ Սրբա­զան Հայ­րը յա­տուկ գնա­հա­տագ­րե­րով մե­ծա­րեց եկե­ղեց­ւոյս հո­գա­բար­ձու­թեան շրջա­նա­ւարտ ան­դամ‘ պրն. Ռաֆ­ֆի Տէ­քիր­մէնճ­եա­նը, եւ, հա­մայն­քիս նուիր­եալ ան­դամ­ներ` պա­րո­նայք Դրօ Խո­լամ­եա­նը եւ Պերճ Փա­փազ­եա­նը: Մե­ծար­եալ­նե­րը ներ­կա­յա­ցուց պրն. Մայք Տէ­միրճ­եան:

Իր սրտի խօս­քը ուղ­ղե­լով ներ­կա­նե­րուն, Արժ. Տ. Զա­րեհ քա­հա­նան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ծխա­կան­նե­րուն իրենց ան­վե­րա­պա­հու­թեան, ան­կեղ­ծու­թեան եւ պարկեշ­տու­թեան հա­մար: Շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց նա­եւ Տիկ­նանց Միու­թեան ժրա­ջան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, որոնք ան­գամ մը եւս սի­րա­յօ­ժար յանձն առած էին տա­րե­դար­ձի հա­մեղ ճա­շե­րու պատ­րաս­տու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պե­տու­հի` տիկ. Սու­զան Չիթճ­եան-Էրիք­սէ­նին:

Իր փակ­ման խօս­քին մէջ, Առաջ­նորդ Սրբա­զան Հայ­րը յի­շե­ցուց ներ­կա­նե­րուն, թէ` երբ ամէն ան­գամ տա­րե­դարձ կը տօ­նենք, պէտք է յի­շենք մեր նա­խա­հայ­րե­րը, որոնք ապա­գա­յի հան­դէպ տե­սիլք ու­նե­նա­լով է որ շի­նե­ցին եւ կա­ռու­ցե­ցին եկե­ղե­ցի­ներ եւ կեդ­րոն­ներ: Եւ աւել­ցուց. Եկե­ղե­ցին չի կրնար յա­րա­տե­ւել առանց մեր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն, եւ մեր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը չեն կրնար գո­յա­տե­ւել առանց եկե­ղեց­ւոյ: Իմ առաջ­նոր­դա­կան առա­ջին  իսկ օրէն ըսած եմ, իրա­րու հետ, իրա­րու հա­մար:

Տա­րե­դար­ձի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը իր աւար­տին հա­սաւ Սրբա­զան Հօր կող­մէ ար­տա­սան­ուած Պահ­պա­նիչով եւ մի­աս­նա­բար երգ­ուած Կի­լիկ­իա մաղ­թեր­գով:

Թղթակից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles