ԹՈՒՐՔԻԱ – ԻՍՐԱՅԷԼ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՀԱԼԱԾՈՂ ԵՒ ՀԱԼԱԾԵԱԼ…

0 0
Read Time:2 Minute, 54 Second

Երբ հա­լա­ծող մը՝ հա­լած­եալ հա­լա­ծո­ղին կը հա­լա­ծէ…բնա­կա­նա­բար հա­լա­ծախ­տէ տա­ռա­պած կը թուի ըլ­լալ:

Ահա­ւա­սիկ բարդ կա­ցու­թիւն մը, դիտ­ուած տար­բեր դի­տան­կիւ­նէ, տար­բեր բնա­գա­ւա­ռէ, տար­բեր ակ­նո­ցով, սա­կայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն մի­եւ­նոյն «մար­զա­դաշտ»էն, յատ­կա­պէս երբ վեր­ջերս շատ կը խօս­ուի ոտ­նագն­դա­կի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մա­սին:

Ըստ երե­ւոյ­թին, Թուրք­իա-Իս­րա­յէլ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը հետզ­հե­տէ աւե­լի լար­ուած մթնո­լորտ մը ստեղ­ծած կը թուին ըլ­լալ: Այն­քան մը որ, Թէլ Աւիւի բա­նուկ սրճա­րան­նե­րէն ներս կա­րե­լի էր տես­նել որ­մազդ­ներ, ուր թրքա­կան դրօ­շա­կին վրայ անել մը գծուած էր եւ մե­ծա­տառ գի­րե­րով ալ նշուած թէ, ցնոր տնօ­րի­նու­թիւն, պի­տի չվա­ճառ­ուէր թրքա­կան սուրճ:

Գրե­թէ տա­րի մը առաջ, Թուրք­իոյ վար­չա­պետ Էր­տո­ղան այ­պա­նած էր Իս­րա­յէ­լի պե­տու­թիւնը, որ անխ­նայ կը գտնուէր ան­մեղ պա­ղես­տին­ցի­նե­րու հան­դէպ: Վար­չա­պետ Էր­տո­ղան նոյ­նան­ման ար­տա­յայ­տու­թիւն մը ու­նե­ցած էր վեր­ջերս, յայտ­նե­լով թէ Իս­րա­յէ­լի պե­տու­թիւնը հա­լա­ծող է եւ առանց երկ­րին անու­նը նշե­լու աւել­ցու­ցած էր,որ Թուրք­ի­ան իր ամ­բողջ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին եր­բեք չէ պաշտ­պա­նած հա­լա­ծո­ղը, ան միշտ պաշտ­պա­նած է հա­լած­եա­լը:

Ան նոյ­նիսկ նշած էր թէ Թուրք­ի­ան ոչ մէկ երկ­րի նկատ­մամբ թշնա­մա­բար տրա­մադր­ուած է, սա­կայն…ան հան­դէս կու գայ ընդ­դէմ անար­դա­րու­թեան: Միւս կող­մէ, հա­զա­րա­ւոր թուր­քեր եւ շարք մը թրքա­կան ոչ կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, անց­նող օրե­րուն Պոլ­սոյ մէջ, քայ­լար­շա­ւի մը, բե­րած էին իրենց  մաս­նակ­ցու­թիւնը: Անոնք դէ­պի Իս­րա­յէլ­եան հիւ­պա­տո­սա­րան  ուղղ­ուած էին եւ տեղ­ւոյն ղե­կա­վա­րու­թիւնը դա­տա­պար­տող կար­գա­խօս­ներ կան­չե­լէ ետք, հրկի­զած էին իս­րա­յէլ­եան «Դա­ւի­թի  դրօշ»ը: …Մինչ­դեռ Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Տա­ւու­թօղ­լու —Դա­ւի­թին զա­ւա­կը…զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պու­թիւն— հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայտ­նած էր, որ իր պե­տու­թիւնը եր­բեք պի­տի չլռէ, եթէ շրջա­նէն ներս, ան­մեղ քա­ղա­քա­ցի­ներ սպանն­ուին (Ատա­նա­յի Ջար­դէն մին­չեւ Մեծն Եղեռ­նը):

Գեր­զար­մա­նա­լին այն էր թէ, Պոլ­սոյ մէջ կա­տար­ուած ցոյ­ցէն քա­նի մը օր առաջ, Թէլ Աւիւի մէջ, փո­խան ձա­խա­կողմ­եան ու այ­լա­խոհ հրեայ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, սի­ո­նա­կան ար­ժէք­նե­րը պաշտ­պա­նող կազ­մա­կեր­պու­թիւն մը կազ­մա­կեր­պած էր ցոյց մը Թուրք­իոյ դէմ:

 

­«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles