ԵՒ­ՐՈ­ՊԱ­ՅԻ ԸՆ­ԿԵՐ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ՊԱՏ­ՈՒԻ­ՐԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊԻ Հ.Յ.Դ. ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՀԵՏ

0 0
Read Time:3 Minute, 47 Second

ԵՐԵ­ՒԱՆ, “Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ Դիւան“.- Հոկ­տեմ­բեր 18-19ին Առա­քե­լու­թեամբ մը, Երե­ւան կը գտնուէր Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան եւ հա­մե­րաշ­խու­թեան հա­մար եւ­րո­պա­կան հա­մախմ­բու­մի նա­խա­ձեռ­նած պատ­ուի­րա­կու­թիւնը, որուն մէջ ընդգրկ­ուած են Եւ­րո­պա­կան ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան (PES) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի մէջ ըն­կեր­վա­րա­կան­նե­րու եւ ժո­ղովր­դա­վար­նե­րու յա­ռա­ջա­դի­մա­կան դա­շին­քի ան­դամ պատ­գա­մա­ւոր­ներ: Պատ­ուի­րա­կու­թեան Երե­ւան այ­ցի նպա­տակն է քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու եւ քա­ղա­քաց­ի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թեան հետ հան­դի­պում­նե­րու մի­ջո­ցով պատ­կե­րա­ցում կազ­մել Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք եւ նախ­քան նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րը տի­րող իրա­վի­ճա­կին մա­սին: Վեր­ջին ան­գամ նման պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը նոյն նպա­տա­կով Երե­ւան այ­ցե­լած էր 2007ի Մա­յի­սին, խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ան­մի­ջա­պէս ետք:

Եւ­րո­պա­կան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը կը գլխա­ւո­րէ­ին Պուլ­կար­իոյ ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւոր եւ Եւ­րա­նես­թի խորհր­դա­րա­նա­կան ժո­ղո­վի հա­մա­նա­խա­գահ Քրիստ­ի­ան Վի­կէ­նին եւ Եւ­րո­պա­կան ֆո­րու­մի փոխ­նա­խա­գահ Եան Մա­րի­նուս Ուի­երզ­ման: Պատ­ուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէ­ին Սպան­իոյ ըն­կեր­վա­րա­կան-աշ­խա­տա­ւո­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ Մար­իա Մու­նիզ տը Ուր­քի­զան եւ Հուն­գար­իոյ ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի Եւ­րո­միու­թիւն-Հա­յաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Էտիթ Հեր­ցոկն ու Ալֆ­րէտ Մո­զըր հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Անտ­րէ Կե­րի­ցը:

Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան կող­մէ պատ­ուի­րա­կու­թիւնը ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նը, որուն կ՛ըն­կե­րակ­ցէր Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի Հայ Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Կի­րօ Մա­նոյ­եա­նը:

Եւ­րո­պա­կան պատ­ուի­րա­կու­թեան կը հե­տաքրք­րէր Հ.Յ.Դ.-ի գնա­հա­տա­կա­նը` Հա­յաս­տա­նի մէջ տի­րող իրա­վի­ճա­կի, անց­եալ խորհր­դա­րա­նա­կան եւ յա­ռա­ջի­կայ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ: Պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րը ու­զե­ցին իմա­նալ նա­եւ Հ.Յ.Դ.ի մօ­տե­ցում­նե­րը` Հա­յաս­տա­նի դրա­ցի եր­կիր­նե­րու հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու, յատ­կա­պէս` Հա­յաս­տան-Թուրք­իա եւ Ար­ցախ­եան հիմ­նախն­դի­րի վե­րա­բեր­եալ:

Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին քննարկ­ուե­ցան նա­եւ Հ.Յ.Դ.-Եւ­րո­պա­կան ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւն յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րող հար­ցեր:

Առա­ւօտ­եան Եւ­րո­պա­կան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը հան­դի­պած էր քա­ղա­քաց­ի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թեան չորս ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հետ, որոնց շար­քին էր Հրայր Մա­րուխ­եան հիմ­նադ­րա­մի տնօ­րէն Մար­իա Թի­թիզ­եա­նը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles