ԳԱ­ԼԻ­ՖՈՐՆ­ԻԱ.- ԿԼԵՆ­ՏԷՅ­ԼԻ ՄԷՋ ԿՈՉ` ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒՆ ԳՈՐ­ԳԸ ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐԵ­ԼՈՒ

0 0
Read Time:3 Minute, 50 Second

p1 glendale  ԿԼԵՆ­ՏԷՅԼ.- Երեք­շաբ­թի, Նո­յեմ­բեր 26ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի Կլեն­տէյլ այ­ցե­լու­թեան առի­թով, մամ­լոյ ասու­լիս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, տեղ­ւոյն Երի­տա­սար­դա­կան կեդ­րո­նին մէջ:

Մամ­լոյ ասու­լի­սին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Կլեն­տէյ­լի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Պերճ Կա­րա­պետ­եա­նը` Սպի­տակ Տու­նէն պա­հան­ջեց որ ան­յա­պաղ ար­տօ­նու­թիւն տրուի ցու­ցադ­րե­լու Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան որ­բե­րուն կող­մէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Քել­վին Քու­լի­ճին‘ 1925 թուա­կա­նին նուիր­ուած պատ­մա­կան գոր­գը:

Իսկ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի վար­չու­թեան ան­դամ Ռաֆ­ֆի Համ­բար­եան հա­յու­թեան կող­մէ երախ­տա­գի­տա­կան զգա­ցում­ներ ար­տա­յայ­տեց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան օրե­րուն հա­յու­թեան ցու­ցա­բեր­ուած ամե­րիկ­եան առա­տա­ձեռն օժան­դա­կու­թեանց հա­մար` մի­ա­ժա­մա­նակ պա­հան­ջե­լով Օպա­մա­յի կա­ռա­վա­րու­թե­նէն, որ վերջ տայ պատ­մա­կան այս գոր­գը բան­տարկ­ուած պա­հե­լու իր քա­ղա­քա­կա­նու­թեան` նման քայլ մը ամե­րիկ­եան պատ­մու­թեան մէկ մաս­նի­կը հան­դի­սա­ցող նման կա­րե­ւոր առար­կա­յի մը հետ վար­ուե­լու ար­տա­սո­վոր քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն որա­կե­լով:

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ թե­մի Առաջ­նորդ Մու­շեղ արք. Մար­տի­րոս­եան նշեց, թէ ամե­րի­կա­ցի եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն մի­ջեւ բա­րե­կա­մու­թեան խորհր­դա­նի­շը հան­դի­սա­ցող այս գոր­գը, ամե­րիկ­եան պատ­մու­թեան այս մաս­նի­կը, կղպան­քի տակ պա­հե­լու արար­քը անար­գա­կան է ոչ միայն զայն պատ­րաս­տած որ­բե­րու յի­շա­տա­կին, այլ նա­եւ Ամե­րի­կա­յի պատ­մու­թեան պատ­ուա­բեր էջե­րէն մէ­կը ծած­կե­լու փորձ մըն է, որ կը կա­տար­ուի Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը ու­րա­ցող­նե­րու ճնշում­նե­րուն տակ:

Ամե­նայն Հա­յոց Էջմ­ի­ած­նա­կան թե­մի Առաջ­նորդ Յով­նան Արք. Տէր­տէր­եան, իր կար­գին նշեց, թէ հա­յու­թեան երախ­տա­գի­տու­թիւնը ար­տա­յայ­տող այս գոր­գը կա­րե­ւոր մէկ մասն է ամե­րիկ­եան պատ­մու­թեան:

Այս հա­ւա­քին նա­մակ մը յղած էր նա­եւ քոնկ­րէ­սա­կան Էտըմ Շիֆ, որ իր պաշ­տօ­նա­կից Տէյ­վիտ Վա­լա­տաո­յի հետ ապա­հո­ված էր աւե­լի քան երե­սուն քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րու ստո­րագ­րու­թիւնը նա­մա­կի մը, որ Սպի­տակ Տու­նէն կը պա­հան­ջէ վե­րաց­նել գոր­գը ցու­ցադ­րե­լուն դէմ դրուած ար­գել­քը:

Ելոյթ­ներ ու­նե­ցան նա­եւ Արեւմտ­եան Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Նո­րա Յով­սէփ­եան, Կլեն­տէյ­լի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ Զա­րեհ Սի­նան­եան:

Մամ­լոյ ասու­լի­սի աւար­տին ներ­կա­նե­րը ստո­րագ­րե­ցին նա­մակ մը, որուն մէջ բա­րի գա­լուստ կը մաղթ­ուի նա­խա­գահ Օպա­մա­յին‘ մի­ա­ժա­մա­նակ պա­հան­ջե­լով իր­մէ, որ գոր­գը ցու­ցադ­րե­լու ար­տօ­նու­թիւն շնոր­հէ:

Նա­մա­կը ստո­րագ­րող­նե­րու շար­քին էին նա­եւ Կլեն­տէյ­լի մի­աց­եալ կրթաշր­ջա­նի վար­չու­թեան փոխ­նա­խա­գահ Նա­յի­րի Նա­հա­պե­տան, Կլեն­տէյ­լի հա­մայն­քա­յին քո­լէճի հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ­նա­խա­գահ դոկտ. Վա­հէ Փի­րում­եան եւ Հ.Օ.Մ.-ի, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի, Հ.Ե.Դ.-ի, Հայ ու­սա­նող­նե­րու մի­աց­եալ միու­թեան, Հայ­կա­կան գոր­գի միու­թեան, Մի­աց­եալ երի­տա­սարդ հա­յե­րու, Հայ տա­րեց­նե­րու միու­թեան եւ Հա­մազ­գա­յի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles