96-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ` ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Երկուշաբթի Ապրիլ 25-ին, Պոսթընի Հայ Մշակութային եւ Կրթական կեդրոնին մէջ, տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 96-ամեակի նշումը, ներկայութեամբ աւելի քան երկու հարիւր հայորդիներու: Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Մեծն Պոսթընի շրջանի յատուկ  յանձնախումբին...

ՄԵՐ ԱՐԴԱՐԱՀԱՏՈՅՑՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ԿԱՆԳՆԵՆՔ

Իւ­րա­քան­չիւր տար­ուան Ապ­րի­լը ինք­նա­բե­րա­բար դար­ձած է մեր ար­դար պա­հանջ­նե­րուն վե­րա­հաս­տատ­ման, նա­եւ այդ նպա­տա­կով մեր տա­րած աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քի գնա­հատ­ման հանգր­ուան. կը կշռենք ներ­կան ու անց­եա­լը, կը նա­յինք ապա­գա­յին: Մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թեան կի­զա­կէ­տը,...

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան եւ Արեւմտեան շրջաններէն, Գանատայէն, Հարաւային Ամերիկայէն եւ Աւստրալիայէն Հայ Դատի յանձնախումբերու - գրասենեակներու ներկայացուցիչներ Ապրիլի առաջին շաբաթավերջին, հաւաքուեցան Նիւ Ճըրզիի մէջ, եւ գումարեցին խորհրդաժողով մը, որ անդրադարձաւ...

ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԻՏԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Հա­յոց Օգ­նու­թեան Հիմ­նար­կը (FAR.- Fund for Armenian Relief) յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, յա­ռա­ջի­կայ Մա­յիս 20-ին, պի­տի պատ­ուէ հան­րահռ­չակ եր­գիչ` Շարլ Ազ­նա­ւու­րը, որ միշտ ալ հպար­տու­թեամբ յայտ­նած է թէ...

ՍԼԱՔ.- ՕՊԱՄԱ – ՔԼԻՆԹԸՆ ԶՈՒԳԵՐԳ ԼԻՊԻԱՑԻՆԵՐՈՒ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Եթէ նախագահ Օպամա Երկուշաբթի, Մարտ 28-ի յետմիջօրէին չյայտարարէր, որ Լիպիոյ նախագահին դէմ ամերիկեան եւ ՆԱԹՕ-ական միջամտութիւնը լիպիացիներու կեանքը փրկելու, զանոնք ջարդերէ զերծ պահելու համար է, աշխարհը մոլորութեան մէջ պիտի իյնար...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ

Լուսանկարներ` Ռոբերտ Կարապետեանի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մարտ 10-ի շա­բա­թա­վեր­ջին: Ար­դա­րեւ Շա­բաթ Մարտ 11-ին, Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզիի մէջ, յի­շա­տա­կե­լի հան­դի­սու­թիւ­նով մը, տրուե­ցաւ ազ­դան­շա­նը այս ձեռ­նարկ­նե­րու շարքին: Մինչ այդ...

Հ.Օ.Մ.-Ի ԿՈՉԸ` ՃԱՓՈՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԷՏԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը յատուկ շտապ հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ թէ Ճափոնը հարուածած երկրաշարժէն ետք, Հ.Օ.Մ.-ը կապ հաստատած է արտերկրի մէջ Ճափոնի ներկայացուցիչներուն հետ եւ ցաւակցութիւն յայտնելէ ետք բնական...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Օ.Մ.-Ի ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՕՐԵԱՅ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Շա­բաթ, Փետր­ուար 12-ին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի երի­տա­սար­դա­կան մի­օր­եայ հա­մա­գու­մա­րը: Քա­ռա­սուն աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­մա­գու­մա­րին, որ կ՛ընդգր­կէր քա­նի մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, զրոյց­ներ, հարց-պա­տաս­խան եւ  կլոր-սե­ղան: Հա­մա­գու­մա­րին բա­ցու­մը...

ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ

Հայաստանի մէջ, մեծ խանդավառութեամբ կը նշուի կանանց միջազգային օրը, որ փաստօրէն Մարտ 8էն մինչեւ Ապրիլ 7-ը տեւող տօնական Փառատօն մըն է:  Այսպէս, Հայաստանի Ազգային Ժողովի որոշումով, պետական տօներու շարքին աւելցուած...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ԽԱՉԻԿ ԴԱՇՏԵՆՑԻ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ

Ուր էլ քայլեմ, ուր էլ գնամ` նոյն արեւն է հսկում երգիս, Արարատի ստուերները դրօշի պէս ընկած գրքիս, Արագածի գագաթները աչքերիս մէջ յաւէտ կանգուն, Մեր զեփիւռը դէմքիս վրայ, եւ մեր գինու...
Social profiles