ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԱՐՔ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՇՃԵԱՆԻ 70-ԱՄԵԱԿԸ

Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Պատմութեան Հիմնարկի Մեսրոպ Արք. Աշճեան սրահին մէջ, նշուեցաւ Մեսրոպ Արք. Աշճեանի 70-ամեակը, Յուլիս 1, 2011-ին, կազմակերպութեամբ` Պատմութեան Ինստիտութի տնօրէն, Դոքթ. Աշոտ Մելքոնեանի: Սրահը կը յորդէր...

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ 21-ՐԴ ՄԻՋ-ՄԱՍՆԱճԻՒՂԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ

Յուլիս 1-էն 4, 2011ին, տեղի ունեցան Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի 21-րդ միջ-մասնաճիւղային մրցումները, որոնք անգամ մը եւս ինքնավստահութիւն եւ կամք ներշնչեցին: Հ.Մ.Ը.Մ.ի Միջ Մասնաճիւղային Խաղերը տեղի ունեցան Ուպըրն շրջանի...

ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԵՀԼԻՐԵԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱԿԱՆ ԱՐԱՐՔԻ 90-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

Յունիս 26, 2011-ին, Հոլանտայի Ալմելոյի Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցւոյ ``Գալուստ Կիւլպէնկեան`` սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ Սողոմոն Թեհլիրեանի հերոսական աքթի 90-ամեակի նուիրուած ձեռնարկ մը, Հոլանտայի Հայ Դատի յանձնախումբին եւ Հոլանտայի ՀՅԴ Գարեգին...

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԸ ՄԵԾ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹԻՒՆ ՍՏԵՂԾԵՑ

Ուաշինկթըն.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Ուրբաթ, Յունիս 27ին սկսած Հայ Դատի խորհրդաժողովը յաջողութեամբ ընթացած է: Տարբեր շրջաններէ ժամանած համայնքային ղեկավարներ եւ գործիչներ, ինչպէս նաեւ շարք մը մասնագէտներ...

ՄԻԱՑԵԱԼ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ` ՔԱԶԱՆԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ

Շաբաթավերջին, Քազանի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ նախագահներուն հանդիպումը, որուն մասնակցեցան նաեւ երեք երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները: Ապա, անոնց միացան Ե.Ա.Հ.Կ.-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները: Հանդիպման աւարտին կարդացուեցաւ միացեալ...

Հ.Յ.Դ.-Ի 31-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԲԱՑՈՒՄ

Ուբաթ Յունիս 24-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան շէնքի դահլիճին մէջ, տեղի ունեցաւ Հ.Յ.Դ. 31-րդ Ընդհանուր ժողովի բացման հրապարակային պաշտօնական հանդիսութիւնը, որուն ընթացքին խօսք առաւ Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի ներկայացուցիչ`  Հրանդ Մարգարեանը: Ստորեւ արտասանուած...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.Դ. ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ

Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէն, ղա­րա­բա­ղա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան հար­ցով Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հի միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ­նե­րի` Քա­զա­նում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման առի­թով, հան­դէս է գա­լիս հե­տե­ւալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ. * Գնա­հա­տե­լով Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­քի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ` ՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ ‘‘ՖԱԹՀ‘‘ ՇԱՐԺՈՒՄ – Հ.Յ.Դ.

Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ Դիւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ Հա­յաս­տան գտնուող` Պա­ղես­տի­նի ազ­գա­յին ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի (Ֆաթհ) պատ­ուի­րա­կու­թիւնը` գլխա­ւո­րու­թեամբ սոյն կազ­մա­կեր­պո­ւթեան մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու հա­մա­կար­գող, Պա­ղես­տին­եան օրէնս­դիր մար­մի­նի ան­դամ, նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց...

ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ԵԷԼԵՆԱ ՊՈՆՆԸՐ

ՊՈՍԹԸՆ.- Յատ­կա­պէս Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն, Եէ­լե­նա Պոն­նըր իր կո­ղա­կից, հան­րա­ծա­նօթ այ­լա­խոհ Անտ­րէյ Սա­խա­րո­վի հետ պայ­քա­րած էր մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար: Անց­եալ Փետր­ուա­րէն ի վեր, Պոն­նը­րի առող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կը վատ­թա­րա­ցած էր եւ ան...

ՅԱՍՄԻԿ ՊԱՊԵԱՆ ԵԼՈՅԹ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Շա­բաթ, Յու­նիս 25-ին, Պոս­թըն Փոփ­սի հայ­կա­կան օր­ուայ վե­րա­պահ­ուած հա­մոյ­թին, ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ ան­զու­գա­կան սոփ­րա­նո­յի ``թա­գու­հի``` Յաս­միկ Պապ­եան: Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը բազ­միցս անդ­րա­դար­ձած է այս հա­յուհի­ին կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տին, զայն նկա­տե­լով աշ­խար­հի...
Social profiles