Top Story

ՍԵՐԺ ԹԱՆՔԵԱՆԻ ԵԼՈՅԹԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեանի Ամերիկահայ հանրածանօթ երգիչ Սերժ Թանքեան,Օգոստոս 12ին ելոյթ ունեցաւ Երեւանի մէջ: Համերգը կատարուեցաւ «Կարէն Տէմիրճեան» անուան մարզահամերգային համալիրէն ներս: Լեցուն սրահը. ամէնայն խանդավառութեամբ հետեւեցաւ այս ելոյթին: Թանքեան մեծամասնութեամբ իր վերջին խտասալիկին՝ «Imperfect Harmonies» […]

Top Story

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ.- «ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ» ՆԻՒԹԻՆ ՇՈՒՐՋ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ուրբաթ, Օգոստոս 13-ի երեկոյեան ըստ Համազգայինի Նիւ Եորք մասնաճիւղի սովորական ժամադրութեան՝ 8:35-ին Ուուտսայտի Հայ Կեդրոնէն ներս յայտնի մտաւորական Յակոբ Պալեան եղաւ զեկուցաբերը Հայաստանի մէջ վերջերս կայացած համագումարին, որուն նիւթն էր Արեւմտահայերէնն ու անոր ուսուցումը Հայրենի […]

Top Story

ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ ԲԱՐՁՐԱՑԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԸ

Օգոստոս 4, 2010 թուականը յիշատակելի եւ իւրայատուկ պիտի ըլլայ վիթխարի Արարատին համար: Արդարեւ, առաջին անգամ ըլլալով, հաշմանդամ մը՝ հայորդի Ալեքսան Պայանտուրեան այդ վիթխարի լեռը բարձրացած է: Հաշմանդամներու «Փիւնիկ» միութեան աջակցութեամբ եւ ամերիկահայ Վարուժան Ամիրխանեանի հովանաւորութեամբ, […]

Top Story

ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ 95-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

Օգոս­տոս 6-ին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մու­սա Լե­րան հե­րո­սա­մար­տի 95-ամ­եա­կին: Այս առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած են բազ­մա­թիւ ծրա­գիր­ներ, որոնք պի­տի տե­ւեն մին­չեւ Օգոս­տոս 22: Ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Այն­ճա­ռի (Լի­բա­նան) մէջ: Այս յո­բել­եա­նը լա­ւա­պէս կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար, ամիս­նե­րէ ի վեր […]

Top Story

ՓԱԿՈՒՄ՝ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բա­նա­կու­մը աւար­տե­ցաւ Կի­րա­կի Օգոս­տոս 8, 2010-ին, Բիւ­րա­կա­նի բա­նա­կա­վայ­րին մէջ: Աշ­խար­հի 18 եր­կիր­նե­րէն Հա­յաս­տան ժա­մա­նած 560 սկաուտ­նե­րը յուզ­ուած, պատ­մու­թեան յանձ­նե­ցին այս յոյժ յի­շա­տա­կե­լի բա­նա­կու­մը: Վեր­ջին եր­կու օրե­րուն անոնք ան­մո­ռա­նա­լի պա­հեր ան­ցու­ցին՝ այ­ցե­լե­լով Սե­ւա­նայ լիճ, […]

Top Story

ՕԳՈՍՏՈՍ… ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ար­ձա­կուր­դի ամիսն է Օգոս­տո­սը…երկրա­գուն­դի հիւ­ս­ի­սա­յին «շերտ»էն ներս: Միայն Փա­րի­զը չէ որ կը պարպ­ուի իր բնա­կիչ­նե­րէն: Գրե­թէ, բո­լոր քա­ղաք­նե­րու բնակ­չու­թիւնը քա­նի մը շաբթ­ուան հա­մար կը գաղ­թէ մօ­տա­կայ գիւ­ղը…կամ եթէ տնտե­սա­կան պայ­ման­նե­րը կը նե­րեն, […]

Top Story

ԱԿՆԱՐԿ.- ՊՐԱՅԶԱ ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՏԱԿ ՉԷ

Ատրպէյճանի մօտ Մէթիու Պրայզայի դեսպան նշանակման քուէարկումին յետաձգումը դրական զարգացում է, բայց չի նշանակեր, որ հարցը լուծուած է: Պրայզայի նշանակման խափանումը հրամայական անհրաժեշտութիւն է բազմաթիւ պատճառներով. բոլորէս աւելի՝ զինք հարցապնդող խորհրդարանականները շա°տ լաւ գիտեն ասիկա: […]

Top Story

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ ՎԵՀԱՆՁՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԿԱՐԳԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ

Աշխարհի զանազան գաղթօճախներէն ժամանած, Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ին սիրտն ու ուղեղը կազմող սկաուտական շարժումին ժամադրավայրն է հայրենի հողը՝ Բիւրականի բանակավայրը: Միշտ պատրա’ստ, արի’ եւ վեհանձն, Հ.Մ.Ը.Մ.ական քոյրերն ու եղբայրները անգամ մը եւս ժամանած են […]

Top Story

ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ. ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

Մօտաւորապէս տաս օր տեւողութիւն ունեցող, համաՀ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բանակումի սկզբման ազդանշանը տրուեցաւ Շաբաթ, Յուլիս 31, 2010ի յետմիջօրէին, Հայաստանի Բիւրական շրջանին մէջ: Նշենք թէ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան նախաձեռնութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, նաեւ կատարուեցաւ «Արարատեան կարգ»ի  բարձրագոյն դասընթացքը, որուն […]

Top Story

«ՄԷԿ ԱԶԳ, ՄԷԿ ՄՇԱԿՈՅԹ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՓԱՌԱՏՕՆ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեանի »Մէկ ազգ« մէկ մշակոյթ« չորրորդ համահայկական փառատօնը, իր զանազան ձեռնարկներով մեծ խանդավառութիւն ստեղծած է: Զանազան երկիրներէ (Ռուսաստան, Ֆրանսա, Գանատա, Իրան, Վրաստան, Արցախ, եւայլն) ժամանած աւելի քան 1200 հայորդիներ ժամանած են Հայաստան եւ […]