«ՊՐԱԶԻԼ ՊԷՏՔ Է ՀԵՏԵՒԻ ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԻ ԵՒ ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՕՐԻՆԱԿԻՆ ԵՒ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

[caption id="attachment_2616" align="alignleft" width="150" caption="Խաչիկ Տէր Ղուկասեան խօսքի պահուն"][/caption]  Նո­յեմ­բեր 22-24-ին, Պրա­զի­լի մայ­րա­քա­ղաք Պրա­զիլ­իա­յի մէջ, Խորհր­դա­րա­նի Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց Յանձ­նա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ման­ուէլ Գոն­սէ­սաուի ան­ուան Ներ­ման եւ Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց նուիր­ուած...

«ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԱՋԱԿՑԻԼ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԿԱՐԳԱՒՈՐՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐՈՒՆ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՆԱԽԱԳԱՀ ՕՊԱՄԱ

Վերջերս, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա, Ամերիկայի հայկական համագումարի՝ «Արմինիըն Ասեմպլի» հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահ Հրայր Յովնանեանին ուղղած է նամակ մը, որուն մէջ Հայաստան-Թուրքիա երկխօսութիւնը «պատմական» որակած է: Ան ընդգծած է,...

ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՕՐՈՒԱՆ ԴՐԱՄԱՀԱՒԱՔ.- 16 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ՝ Ի ՆՊԱՍՏ ՇՈՒՇԻԻ

Նոյեմբեր 26-ին, Գոհաբանութեան տօնին առթիւ, կատարուած դրամահաւաքի արշաւ՝ թելէթոնին, կարելի եղաւ հանգանակել մօտաւորապէս 16 միլիոն տոլար: «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած տարեկան 12-րդ ձեռնարկը, գրեթէ 12 ժամ շարունակ սփռուեցաւ Լոս Անճելըսէն:...

ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

Ուր­բաթ Նո­յեմ­բեր 20, 2009-ին, Ար­ցա­խի վար­չա­պետ Արա Յա­րու­թիւն­եան, իր հետ ըն­կե­րակ­ցող պատ­ուի­րա­կու­թեան հետ, պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը կա­տա­րեց «Հայ­րե­նիք» (Ուա­թըր­թաուն, Մա­սա­չու­սէց): Պատ­ուի­րա­կու­թեան մաս կը կազ­մէ­ին Ար­ցա­խի թե­մի Բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ Պար­գեւ Սրբա­զան...

ՇՈՒՇԻԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ, ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՐ

Նոյ. 26ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ աւան­դու­թիւն դար­ձած »Հա­յաս­տան­ Հիմ­նադ­րա­մի Հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նը« (Թե­լե­թոն): Այս տար­ուայ հե­ռուս­տա­մա­րա­թո­նի հա­սոյ­թը, յատ­կաց­ուե­լու է Շուշիի վե­րա­կանգ­ման եւ շէ­նաց­ման աշ­խա­տանք­նե­րին: Ըստ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եա­նի՝ Շուշիի զար­գա­ցու­մը...

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.Դ. ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ ՌԱՅՈՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Հ.Յ.Դ.Բիւ­րո­յի հրա­ւէ­րով՝ Շա­բաթ, Նո­յեմ­բեր 14, 2009-ին, Փա­րի­զի Ալ­ֆոր­վիլ շրջա­նին մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Հ.Յ.Դ.Եւ­րո­պա­յի մար­մին­նե­րու Ռա­յո­նա­կան ժո­ղո­վը: Ներ­կայ գտնուե­ցան Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան եւ ան­դամ­ներ Մկրտիչ Մկրտիչ­եան ու Լե­ւոն Մկրտչեան, ինչ­պէս...

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ԱՐԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Խունկ ու մոմ ան­թա­ռամ եղ­բայր Արա Մար­կոս­եա­նի յի­շա­տա­կին: Անոր հա­մար էա­կան էին Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի կեն­ցաղն ու գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թիւնը, որոնց­մով լա­ւա­պէս պատ­րաստ­ուած, կրցաւ դէմ դնել ամէն տե­սա­կի դժուա­րու­թիւն­նե­րու: Ան ամէ­նայն անձն­ուիրու­թեամբ միու­թեան ծա­ռա­յեց...

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ

Ուր­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 16, 2009ին, Ա.Մ. Նա­հանգ­նե­րու, Րոտ Այ­լընտ նա­հան­գի, Փրո­վի­տենս քա­ղա­քի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եփ­րատ եկե­ղեց­ւոյ մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բի տա­րե­կան ժո­ղո­վը:  Խոր­հուր­դը կազ­մող 7 կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն ներ­կայ...

«ԲՌՆԱԳՐԱՒՈՒԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՏԿԱՆԻՆ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻՆ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԿԻՒԼ

Անգարայի մէջ, միջազգային ռազմավարական հետազօտութիւններու խորհուրդի շէնքի բացման արարողութեան ընթացքին, Թուրքիոյ նախագահ Ապտուլլահ Կիւլ« խօսք առնելով, անդրադարձաւ Արցախի մասին: «Անշուշտ Ղարաբաղի խնդրի կապակցութեամբ տարբեր քննարկումներ կան: Սակայն Ատրպէյճանէն գրաւուած հողերը...

ԼՈՒՐԵՐ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ

Սեպ­տեմ­բեր ամս­ուայ վեր­ջե­րը, Անա­րատ Յղու­թեան Հայ Քոյ­րե­րու Մի­ա­բա­նու­թեան Ըն­դհա­նուր Մե­ծա­ւո­րու­հի Մայ­րը՝ Մայր Եւ­տոքս­իա Քէ­շիշ­եան, իր երկ­րորդ այ­ցե­լու­թիւնը տուաւ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նին: Ան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին, վար­ժա­րա­նիս բո­լոր Վար­չա­կան Խոր­հուր­դի...
Social profiles