ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՉՀԱՍԿՑԱ'ՆՔ… ԵՒ ՀԱՍԿՑԱ'ՆՔ ՊԱՐՈՆ ՆԱԽԱԳԱՀ

Չհասկ­ցա’նք Ձեր այ­ցե­լու­թեան իս­կա­կան դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, յար­գե­լի պա­րոն նա­խա­գահ: Հասկ­ցա’նք, դժգոհ հա­յոր­դի­նե­րու ար­տա­յայ­տած յու­սա­խա­բու­թեան ընվ­զումն ու ցա­սու­մը: Չհասկ­ցա’նք, թէ ձեր բաց­ման խօսքն ու որոշ չա­փով ար­տա­յայ­տած կար­ծիք­նե­րը չեն ար­տա­ցո­լաց­նէր թուղ­թեր մրո­տած...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԵՒԱՄԱՐ… ՉԳՈՅՈՒԹԻՒՆ

Օրի­են­թաց­իա…Արե­ւե­լում…Հայ­կա­կան օրի­են­թաց­իա…Հա­յե­րէն՝ արե­ւե­լում: Այս օրե­րուն, մեր հայ­րե­նի ղե­կա­վա­րու­թեան մօտ, փո­շի­նե­րու մէջ մոռց­ուած, կորս­ուած ու լու­սանց­քի տակ առն­ուած է վե­րո­յիշ­եալ ռազ­մա­վա­րու­թիւնը: Այո°, դժբախ­տա­բար տա­րի­ներ շա­րու­նակ երա­զած եւ գուր­գու­րան­քի առար­կայ դար­ձու­ցած այդ...

ԸՆԴՎԶՈՒՄ, ՊՈՌԹԿՈՒՄ ԵՒ ՑԱՍՈՒՄ

Տա­րօ­րի­նակ կրնար թուիլ Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազ­մա­կեր­պած հա­ւաք-ցոյ­ցը, Նիւ Եոր­քի Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յաց­չա­տան մօտ: Ար­դա­րեւ, դա­նա­կը ոս­կո­րին հա­սած ըլ­լա­լով, հա­յոր­դին այս ան­գամ որո­շած էր եռա­գոյ­նը ծա­ծա­նեց­նել,...

ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ…

Դժբախ­տա­բար, այ­լեւս կա­րե­լի չէր սպա­սել: Պէտք էր քա­րոզ­չա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու դիմ­ուէր: Ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ…Հա­ցա­դուլ, նստա­ցոյց, բո­ղո­քի հա­ւաք, ստո­րա­հա­ւաք եւ շար­քը եր­կար է:   Սփիւռ­քի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ եւ յատ­կա­պէս մայր Հա­յաս­տա­նէն ներս բո­ղո­քի ալի­քը...

Ի ԳԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ՝ ՀԱՒԱՔ

Ժա­մա­նա­կը կը զու­գա­դի­պի Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­ման 18-ամ­եա­կին (Սեպ­տեմ­բեր 21, 1991)… Սա­կայն Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազմակերպած հաւաք-ցոյցը, բո­լո­րո­վին տար­բեր բնոյթ եւ նպա­տակ ու­նի: Ար­դա­րեւ, այդ օր, մեր՝ բո­լոր ամե­րի­կա­հա­յե­րուս...

ՄԱԿԱ՞ՐԴ ԹԷ ԹԱԿԱՐԴ

Ար­ձա­կուրդ «բու­րող» Օգոս­տոս ամս­ուան հրա­ժեշտն իսկ չա­ւար­տած…վեր­ջին օրը, հրա­պա­րակ­ուե­ցաւ ամիս­նե­րէ ի վեր աշ­խա­տանք տար­ուած առա­քե­լու­թեան մը ար­դիւն­քը: Ար­դա­րեւ, Օգոս­տոս 31, 2009-ին, Զուի­ցեր­ի­ա­կան (կամ աւե­լի ճիշ­տը՝ արեւմտ­եան) միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տան եւ Թուրք­իա...

ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒԱԾ, ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԱՐՑԱԽԸ

Սեպ­տեմ­բեր 2…Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան օր­ուան յի­շա­տա­կում: Ան­գամ մը եւս տօնն է գի­տակ­ցու­թեան… այն կա­ցու­թեան թէ իրո­ղա­կա­նէն դէ­պի իրա­ւա­կան ճա­նա­չում ան­ցու­մի սահ­մա­նին քայլ մը աւե­լի մօտ է մեր երկ­րորդ հան­րա­պե­տու­թիւնը՝ հայ­րե­նի Ար­ցա­խը:...

ՄԱՄԼՈՅ ԶՕՐԱՇԱՐԺ

Վեր­ջին քա­նի մը շա­բաթ­նե­րուն, խրա­խու­սիչ է կար­դալ «Վէմ»ի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման եւ յատ­կա­պէս օտար լե­զուով լոյս ըն­ծա­յուող «Ար­մինի­ըն Րի­վիու»ի վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ վե­րաշ­խու­ժաց­ման մա­սին: Ըստ երե­ւոյ­թին, հա­կա­ռակ թէ° նիւ­թա­կան եւ թէ° բա­րո­յա­կան ստեղծ­ուած...

ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Միշտ ալ, ի մտի ու­նե­նա­լով հզօր հա­յու­թեան եւ հայ­րե­նի­քի տես­լա­կա­նը, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր բազ­մա­թիւ ան­դամ­նե­րով եւ ամ­բող­ջա­կան նուի­րու­մով կը գոր­ծադ­րէ ծա­ռա­յե­լու հրա­մա­յա­կա­նը: Արդ, Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը...

ՃԱՄԲԱՅ ԲԱՑԷ'Ք…

Անցէ¯ք հպարտ, անցէ¯ք խրոխտ ու ժպտուն, Դուք ժառանգներ մեր փառապանծ անցեալին…                                                            Մ.Իշխան Պատմութիւն կերտեցին անոնք, աշխարհի չորս ծագերէն ժամանած Հ.Մ.Ը.Մ.ականները: Տարիներ առաջ միայն անիրագործելի երազ, այդ օր…Օգոստոս 1, 2009-ին...
Social profiles