ՃՇԴԵՆՔ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՏՈՔԹ. ԱՐԱ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ  Մտա­ւո­րա­կան« գրող »Բա­գին«ի խմբա­գիր Յա­կոբ Պալ­եա­նը՝ առանց ըսե­լի­քը ծամծ­մե­լու« բա­ւա­կան եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր« մա­մու­լի մի­ջո­ցաւ հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թեա­նը կը յանձ­նէ հե­տեւ­եալ պարզ եւ սա­կայն յա­ճախ ան­տես­ուած ճշմար­տու­թիւն­ներ«...

ԽՈԺՈՌՆԻԻ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ…

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Լո­ռի գա­ւա­ռի հիւ­սի­սա­յին սահ­մա­նա­մերձ շրջա­նի գիւ­ղե­րէն է Խո­ժոռ­նին: Բրդա­ձո­րին, Ծփին, Օփ­րէ­թին, Խոխ­մե­լին, Շա­նախչի­ին եւ Ախքի­որփի­ին նման, Խո­ժոռ­նին մաս կը կազ­մէ Վրա­ստա­նի սահ­մա­նա­յին Քվե­մօ-Քարթ­լի շրջա­նին: Այն­պի­սի ահա­ւոր կա­ցու­թիւն...

ԹՈՒՐՔԻԱ – ԻՍՐԱՅԷԼ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՀԱԼԱԾՈՂ ԵՒ ՀԱԼԱԾԵԱԼ…

Երբ հա­լա­ծող մը՝ հա­լած­եալ հա­լա­ծո­ղին կը հա­լա­ծէ…բնա­կա­նա­բար հա­լա­ծախ­տէ տա­ռա­պած կը թուի ըլ­լալ: Ահա­ւա­սիկ բարդ կա­ցու­թիւն մը, դիտ­ուած տար­բեր դի­տան­կիւ­նէ, տար­բեր բնա­գա­ւա­ռէ, տար­բեր ակ­նո­ցով, սա­կայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն մի­եւ­նոյն «մար­զա­դաշտ»էն, յատ­կա­պէս երբ վեր­ջերս...

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱՎԱՐԺՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՓԻԹԸՐ ԳՈՒԹՈՒՃԵԱՆԸ

  Հոկ­տեմ­բեր 3-ի երե­կոյ­եան, Ամե­րի­կա­հայ Առող­ջա­պա­հա­կան Ար­հես­տա­վարժ­նե­րու Ըն­կե­րակ­ցու­թիւնը յա­տուկ ձեռ­նար­կով մը պատ­ուեց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Փի­թըր Գու­թուճ­եա­նը, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ անա­չա­ռօ­րէն օժան­դա­կած է տեղ­ւոյն գա­ղու­թի զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս: Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Գու­թուճ­եան գո­վա­սան­քի ար­ժա­նա­ցաւ իր...

ՆՇՄԱՐ.- ԱՆԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԽԵՂԱԹԻՒՐՄԱՆ ՄՐՑԱՆԻՇՆԵՐ

Յա°տկապէս Հոկտեմբեր 10-ի հանգրուանէն ասդին« Հայաստանի իշխանաւորներուն իրերայաջորդ յայտարարութիւններն ու հաստատումները աւելի° եւ աւելի° կը հաստատեն այն իրականութիւնը« որ այս մարդիկը ամէն կապ խզած են մեր պատմութեան« հայկական իրականութեան ու մանաւանդ...

ՍԼԱՔՆԵՐ.- ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՓՈԽԱՐԷՆ ՃԱՏՐԱ՞Կ…

Գեր-գաղտնի տեղեկագիրի մը համաձայն« Հայաստանի նախագահը արդէն զղջացեր է »ֆութպոլի քաղաքականութեան« համար« որ մարզական թէ քաղաքական գետնի վրայ պարտութենէ պարտութիւն կը տանի մեզ՝ ազգովին: Յանկարծ յիշեր է« որ ինք ճատրակի...

ՑԻՒՐԻԽԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹԵՆԷՆ ԵՏՔ Հ.Յ.Դ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ

  Հոկ­տեմ­բեր 23-ին, Հ.Յ.Դ. Գե­րա­գոյն Մար­մի­նը, յա­տուկ ձեռ­նարկ մը կազ­մա­կեր­պե­լով »Սի­մոն Վրաց­եան« կեդ­րո­նին մէջ, ներ­կա­յա­ցուց գոր­ծու­նէ­ու­թեան ու­ղե­նիշ­նե­րը ընդգր­կող քա­ղա­քա­կան ծրա­գի­րը (փլաթ­ֆորմ): Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան յայ­տա­րա­րեց, որ...

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բո­լոր դէպ­քե­րը պէտք է քննարկ­ուեն, որ­պէս հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թեան մաս: Եթէ հա­ւա­տում ենք «Այ­լեւս եր­բեք» կար­գա­խօ­սին եւ ցան­կա­նում ենք կան­խար­գի­լել ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներն ապա­գա­յում, պէտք է այս դա­րա­կազ­միկ իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րին վե­րա­բեր­ուենք որ­պէս հա­մընդ­հա­նուր...

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁ.- Հ.Օ.Մ. ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՅԱՏՈՒԿ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՊՏՈՅՏԸ ԱՂԷՏԵԱԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ ՆԵՐՍ

 Մօտ ու­թը տաս­նամ­եակ­նե­րու բա­ցա­կա­յու­թե­նէ մը ետք« որոնց ըն­թաց­քին Հ.Յ.Դ. Հայ Կար­միր Խա­չը« որ դար­ձած էր համաս­փիւռք­եան ակ­նա­ռու ներ­կա­յու­թիւն մը եւ ճանչց­ուած որ­պէս Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւն« մօտ 21 տա­րի առաջ կը...

ՅԵՏ-ՑԻՒՐԻԽԵԱՆ ՍՊԱՍՈՂԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ

Հա­յաս­տան-Թուրք­ի­ա հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագ­րու­թենէն աւե­լի քան շա­բաթ մը ետք, ստեղծ­ուած է իւ­րա­յա­տուկ կար­գա­վի­ճակ մը: Առ այդ, սպաս­ուած ոտ­նագն­դա­կի ճա­կա­տումն ալ ոչ մէկ շօ­շա­փե­լի հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծեց, այն­քան մը որ նոյ­նիսկ, ուղ­ղակի­օ­րէն սփռող...
Social profiles