ՄԵՐ ԿՈԿՈՐԴԸ ՆԵՂ Է…

Հա­յաս­տան-Թուրք­իա հա­մա­ձայ­նու­թեան նա­խա­գի­ծին առ­թած դժբախտ երե­ւոյթ­նե­րուն շար­քին է մեր պատ­մու­թեան ու յստակ իրա­ւունք­նե­րուն շուրջ հա­յու­թեան մի­աս­նա­կա­նու­թեան խախ­տու­մը: Ար­դա­րեւ« Օգոս­տո­ս 31էն աս­դին« հայ­կա­կան քա­ղա­քա­կան-ազ­գա­յին բե­մին վրայ սկսած է ուր­ուագծ­ուիլ տա­րօ­րի­նակ բե­ւե­ռա­ցում...

ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ…

Դժբախ­տա­բար, այ­լեւս կա­րե­լի չէր սպա­սել: Պէտք էր քա­րոզ­չա­կան մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու դիմ­ուէր: Ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ…Հա­ցա­դուլ, նստա­ցոյց, բո­ղո­քի հա­ւաք, ստո­րա­հա­ւաք եւ շար­քը եր­կար է:   Սփիւռ­քի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ եւ յատ­կա­պէս մայր Հա­յաս­տա­նէն ներս բո­ղո­քի ալի­քը...

ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԿՈՎԿԱՍ՝ Հ.Օ.Մ.-Ի ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

 Յու­նաս­տա­նի Մա­կե­դոն­իա-Թրակ­իոյ Հայ գթու­թեան խա­չի Խալ­քի­տիքիի գե­ղա­տե­սիլ ամա­րա­նո­ցը այս տա­րի եւս բա­ցաւ իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը հա­յու­թեան մատ­ղաշ սե­րուն­դին առ­ջեւ« եւ Յու­նիս ամ­սու 27-էն Յու­լիս 15« վաթ­սուն երե­խա­ներ՝ - Թե­սա­ղո­նի­կէ­էն եւ...

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 90-ԱՄԵԱԿ

 Աւա­զա­նի անու­նով Կար­լէն Մու­րատ­եան (1919-1998),Գէ­որգ Էմին ծնած է Աշ­տա­րակ: Խորհր­դա­հայ տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ եւ գրա­կան հան­րա­յին գոր­ծիչ, միջ­նա­կարգ կրթու­թիւնը ստա­ցած է ծնն­դա­վայ­րին մէջ, իսկ բարձ­րա­գոյն ու­սու­մը Երե­ւա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան հաս­տա­տու­թե­նէն ներս: Բնա­տուր...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ Ս. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԵՐԱԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եկե­ղե­ցին Հայ­կա­կան՝ ծը­նըն­դա­վայրն է հոգ­ւոյս, Ինչ­պէս քա­րայր մþըն­դար­ձակ, պարզ ու խո­րունկ, մութ ու լոյս, Իր գա­ւի­թովն հիւ­րըն­կալ, իր լայն բե­մովն ու հե­ռուն Կանգ­նած իր լուռ խո­րա­նով՝ որ կար­ծես նա°ւ մþէ...

ՎԱՀԱՆ ԳԱՐՏԱՇԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ՅՕԴՈՒԱԾԻ ՄԸ ԱՌԻԹՈՎ…

                                                                                                                                                                                      ՏՈՔԹ. ԱՐԱ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ  Մեծ հե­տաքրք­րու­թեամբ եւ բա­ւա­րա­րու­թեամբ կար­դա­ցի Արա Պապ­եա­նի յօդ­ուա­ծը, իր խօս­քե­րով՝ »դի­ման­կա­րի Փորձ«ը »Հայ­րե­նիք«ի մէջ, գրի առն­ուած Հայ Դա­տի երախ­տա­ւոր Վա­հան Գար­տաշ­եա­նի մահ­ուան 75ամ­եա­կի առի­թով: Յօդ­ուա­ծի հե­ղի­նա­կը...

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ԹՈՐԳՈՄ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Աւա­զա­նի անու­նով Խո­րէն, ծնած է 1923, Մա­յիս 23ին, պատ­մա­կան Եդես­իոյ (Ուր­ֆա) Կար­մուճ գիւ­ղը: Հա­զիւ երեք ամ­սու՝ ծնո­ղաց Ենովք ու Վար­դու­հի Յա­կոբ­եան­նե­րու հետ, փո­խադր­ուած են Հա­լէպ, ապա Սուր­իոյ գիւ­ղա­քա­ղաք­նե­րէն Արաբ-Փու­նար, ուր...

ՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ԹՈՐԳՈՄ ԱՒԱԳ ՔՀՆՅ. ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ

 Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Թե­միս Առաջ­նորդ՝ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս Չօ­լոյ­եան, Թե­միս Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը, Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնը եւ Հո­գե­ւո­րա­կա­նաց Դա­սը խոր ցա­ւով կը գու­ժեն վախ­ճա­նու­մը Տ. ԹՈՐ­ԳՈՄ ԱՒԱԳ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱ­ՆԻ որ պա­տա­հե­ցաւ Հինգ­շաբ­թի,...

ՊԻՏԻ ԿԱՍԵՑՆԵ’ՆՔ…

Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց հաս­տատ­ման ու բա­րի դրաց­նու­թեան զար­գաց­ման մա­սին Օգոս­տոս 31-ի տխրահռ­չակ յայ­տա­րա­րու­թիւնը« հայ­կա­կան ու մի­ջազ­գա­յին որոշ շրջա­նակ­նե­րու մէջ« գտաւ այն ար­ձա­գանգ­նե­րը« որոնց պէտք էր սպա­սել բնա­կա­նա­բար:...

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՂԷՏ ՄԸ

ՃՈՐՃ ԱՂ­ՃԱՅ­ԵԱՆ (Թարգ­մա­նեց՝ Ն. Պար­սում­եան)   Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու հրա­պա­րա­կու­մը ար­դէն իսկ մատն­ուած է թէ դրա­կան եւ թէ ժխտա­կան քննա­դա­տու­թիւն­նե­րու զա­նա­զան աղ­բիւր­նե­րու կող­մէ:  Դժբախ­տա­բար, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու սկզբնա­կան...
Social profiles