ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ

Վեր­ջերս գա­ղու­թիս մէջ նա­խան­ձե­լի եւ յատ­կան­շա­կան երե­ւոյթ­ներէն մէ­կը կա­րե­լի է նկա­տել տա­կաւ աճող սէ­րը հայ գրա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ ներ­կա­յու­թիւնը գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան: Այս նա­խա­ձեռնու­թիւնը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն գա­ղու­թիս կեան­քին մէջ ծնունդ առաւ շնոր­հիւ...

Ի ԽՆԴԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՇՏԱՊ ՎԱՒԵՐԱՑՄԱՆ…

Յա­ռա­ջի­կայ քա­նի մը օրե­րուն, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, պի­տի տե­սակ­ցի հայ­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու գծով աւե­լի մօ­տէն լսե­լու, ունկնդ­րե­լու եւ զա­նա­զան հար­ցեր ար­ծար­ծե­լու: Մինչ այդ, ար­դէն...

1938-Ի ՏԵՐՍԻՄԻ ՔԻԶԻԼՊԱՇՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀԱՅԵՐՈՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ՎԱ­ՀԱԳՆ ԳԱ­ՐԱ­ԳԱՇ­ԵԱՆ Օս­ման­եան Թուրք­իոյ իրա­ւա­յա­ջորդ հան­րա­պե­տա­կան կամ քե­մա­լա­կան Թուրք­իոյ կող­մէ ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն դէմ իրա­գործ­ուած հա­ւա­քա­կան կո­տո­րած­նե­րուն, ջար­դե­րուն եւ ցե­ղա­յին սպանդ­նե­րուն մա­սին այ­սօր­ուան քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հը սա­կա­ւա­թիւ աղ­բիւր­նե­րէ տե­ղե­կու­թիւն­ներ ու­նի միայն: Փոքր...

ԱՏԱՆԱՅԻ ԿՈՏՈՐԱԾԻ 100 ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ.- ՈՒԽՏԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԿԻԼԻԿԻԱ

Երբ որ բաց­ուին դռներն յու­սոյ Եւ մեր երկ­րէն փախ տայ ձմեռ, Չքնաղ եր­կիրն մեր Ար­մեն­իոյ Երբ փայ­լէ իւր քաղց­րիկ օրեր, Երբ որ ծի­ծառն ի բոյն դառ­նայ, Երբ որ ծա­ռերն հագ­նին...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՄԵԾ ԸԼԼԱԼՈՒ ԿՈՉՈՒՄԸ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ “Աշա­կերտ­նե­րը սկսան վի­ճա­բա­նիլ թէ իրենց­մէ ո՞վ է մե­ծը: Յի­սուս գիտ­նա­լով անոնց մտա­ծու­մը, մա­նուկ մը առաւ եւ իր քով կանգ­նեց­նե­լով` ըսաւ. - Ով որ ըն­դու­նի այս մա­նու­կը իմ...

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ, “ՍՓԻՒՌՔԸ Կ՛ԱՊՐԻ 1915 ՄԵԹՐ ԽՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՄՈՒԹ ՋՐՀՈՐԻ ՄԸ ՄԷՋ”

ՏԻԳ­ՐԱՆ ԵԿԱՒ­ԵԱՆ “Եր­կու մեր­ձա­ւոր ժո­ղո­վուրդ­ներ, եր­կու հե­ռա­ւոր դրա­ցի­ներ”: Ահա­ւա­սիկ թրքե­րէ­նով լոյս տես­նող փոր­ձագ­րու­թիւն մը` խո­րի­մաստ վեր­նա­գի­րով, որուն հե­ղի­նա­կը Հրանդ Տինքն է: Հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը, որ հրա­տա­րակ­ուե­ցաւ “Ակօս”ի խմբա­գի­րին սպա­նու­թե­նէն տա­րի...

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏ, ՄՆՈՒՄ ԵՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

ՎԱՐ­ԴԱՆ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ “Հա­յոց Աշ­խարհ” Յուն­ուա­րի 12-ին Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի կա­յաց­րած վճի­ռը, իր յստակ ար­դիւն­քով լի­նե­լով հայ-թրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թիւնը հաս­տա­տող քայլ, իրա­ւա­կան հիմ­նա­ւո­րում­նե­րի բարդ հա­մա­կար­գի մի­ջո­ցով, ըստ էու­թեան, գծեց Թուրք­իոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ...

ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ

Յուն­ուար 12, 2010-ին, Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը կը յի­շեց­նէ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ի Ցիւ­րի­խի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու օրը, երբ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նէն ժա­մեր առաջ իսկ, հայ­կա­կան կող­մը կը փո­խան­ցէր ու կ՛ար­տա­յայ­տէր վե­րա­պա­հու­թիւն­ներ...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ԼՈՅՍ Ի ԼՈՒՍՈՅ…

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Հայ եկե­ղեց­ւոյ ոս­կե­տառ շա­րակ­նո­ցը, ինք­նին գանձ մըն է մեր հո­գե­ւոր ու մշա­կու­թա­յին գրա­կա­նու­թեան մէջ ու իր մէջ կը պա­րու­նա­կէ այն­հա­ւատ­քը ամ­րապն­դող, ցո­լաց­նող ու ներ­բո­ղող գրու­թիւն­ներ: Հայ ժո­ղո­վուր­դը...

ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ …ԲԱՑԱԿԱՆԵՐԸ

Ստեղծ­ուած պատ­կե­րը յար եւ նման է, Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի նա­խա­ձեռ­նած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն հա­յա­հոծ գա­ղութ­ներ, ունկնդ­րե­լու եւ լսե­լու հա­մար այս վեր­ջին­նե­րուն կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը, Հա­յաս­տան –...
Social profiles