Հարցազրոյցներ

“ԳՈՐ­ԾԻՔ­ՆԵ­ՐԸ ԱՅՆ­ՊԷՍ ԿԸ ՍՏԱՑ­ՈՒԻՆ, ՈՐ ՄԱՐ­ԴԵՐ ԵՆ… ԿԻ­ՆԵՐ ԿԱՄ ԿԵՆ­ԴԱ­ՆԻ­ՆԵՐ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷՐ ՅԱ­ԿՈԲ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱՆ

  Հան­րա­ծա­նօթ գե­ղան­կա­րիչ Յա­կոբ Յա­կոբ­եա­նի մա­հը, մեծ յու­զում յա­ռա­ջա­ցուց ար­ուես­տի բնա­գա­ւա­ռէն ներս: Այս թիւով, յա­տուկ մաս մը կը յատ­կաց­նենք իւ­րա­յա­տուկ վրցի­նի տէր ար­ուես­տա­գէ­տին, տրա­մադ­րե­լով չորս էջ` 7, 8, 9 եւ 10: Նշենք թէ ան այ­ցե­լած […]

Հարցազրոյցներ

“ՇԱՐԺ­ՄԱՆ ՎԵՐՋ­ՆԱ­ԿԱՆ ՆՊԱ­ՏԱ­ԿԸ ՊԷՏՔ Է ԼԻ­ՆԻ, ԲՈ­ԼՈՐ ՄԱ­ԿԱՐ­ԴԱԿ­ՆԵ­ՐՈՎ ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԻ ԻՇ­ԽԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱՍ­ՏԱ­ՏՈՒ­ՄԸ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ Հ.Յ.Դ. ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ՄԱՐ­ՄԻ­ՆԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ Ա. ՌՈՒՍ­ՏԱՄ­ԵԱՆ

  Ստո­րեւ, յապաւումով լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հե­տաքր­րքա­կան հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուած “Եր­կիր Մետ­իա“ի կող­մէ, Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վէն ներս, Հ.Յ.Դ. Խմբակ­ցու­թեան Ղե­կա­վար եւ Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նի հետ:   Հ.- Ի՞նչ հանգր­ուա­նի է հա­սել շար­ժու­մը եւ ի՞նչ […]

Հարցազրոյցներ

“ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԱՄ­ԲՈՂ­ՋԱ­ԿԱՆ ՀԱՅ ՄԱՐԴ ԱՐ­ՏԱԴ­ՐՈՂ ՀԱ­ՄԱՅՆՔ ՄԸՆ Է“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԴԱ­ՄԱՍ­ԿՈ­ՍԻ ՀԱ­ՅՈՑ ԱՌԱՋ­ՆՈՐԴ ԱՐ­ՄԱՇ ԵՊՍ. ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնը չէր կրնար ան­տար­բեր մնալ Սուր­իոյ հա­յու­թեան ապ­րած ճգնա­ժա­մէն: Ինք որ հա­սած էր հայ­րե­նի­քի եւ մանա­ւանդ Հայ Սփիւռ­քի բիւր կա­րիք­նե­րուն, իրեն հա­մար աւագ պար­տա­կա­նու­թիւն կը սե­պէ օգ­տա­կար ըլ­լա­լու Մի­ջին Արե­ւել­քի այս պատ­ուա­կան Մայր […]

Հարցազրոյցներ

“ԱՌԱՋ­ՆԱ­ՀԵՐ­ԹՈՒ­ԹԻՒՆ Է ՊԱ­ՀԵԼ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՊԱՏ­ԿԱ­ՆԵ­ԼԻՈՒԹԻՒՆԸ…“.- ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՀԻՒ­ՍԻ­ՍԱ­ՅԻՆ ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿԷ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ԱՌԱՋ­ՆՈՐԴ ԱՐՀ­Ի­Ա­ՊԱ­ՏԻՒ ՄԻ­ՔԱ­ՅԷԼ ԵՊՍ. ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱՆ

 “Հայ­րե­նիք“ի անց­եալ շաբթ­ուայ թիւին մէջ տե­ղե­կա­ցու­ցած էինք թէ Ուր­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 26-ի առա­ւօտ­եան, խմբագ­րու­թիւնս այ­ցե­լած էր Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Արհ­ի­ա­պա­տիւ Առաջ­նորդ Մի­քա­յէլ Եպս. Մու­րատ­եան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Ռա­ֆա­յէլ Ան­տոն­եա­նի: Այս առ­թիւ, […]

Հարցազրոյցներ

“ՕԳ­ՏԱ­ԿԱՐ ԴԱՌ­ՆԱԼ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻՆ… ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԻ ՃԱՄ­ԲՈՎ, ՔԱ­ՋԱ­ԼԵ­ՐԵ­ԼՈՎ` ԵՒ ԾԱ­ՆՕ­ԹԱՑ­ՆԵ­ԼՈՎ ԱՅԴ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ՏԱ­ՂԱՆԴ­ՆԵ­ՐՈՒՆ“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՇՈ­ՂԱԿ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԷՍ­ԵԱՆ

 Ամեր­ի­ա­կա­հայ ծա­նօթ մտա­ւո­րա­կան­նե­րէն Տէր եւ Տի­կին Տոքթ. Ռաֆ­ֆի եւ Շո­ղակ Յով­հան­նէս­եան­նե­րը,  գա­ղու­թէն ներս առաջ­նոր­դու­թիւն տուող ծա­նօթ դէմ­քեր են: Անոնք նա­եւ ժա­մա­նա­կա­կից ար­ուես­տի գոր­ծե­րու հա­ւա­քող­ներ ու հա­ւա­քորդ­ներ են: Յով­հան­նէս­եան­նե­րու ար­դի կեր­պար­ուես­տի գոր­ծե­րուն հա­ւա­քա­ծո­յին մէջ կը տես­նենք  […]

Հարցազրոյցներ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ.- “ՎՏԱՆԳՈՒԱԾ Է ՍՈՒՐԻՈՅ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԳԱՂՈՒԹԸ…ԼԾՈՒԻՆՔ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՍՐԲԱԶԱՆ ԳՈՐԾԻՆ“, Կ՞ԱՀԱԶԱՆԳԷ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱՐԵՋԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՕՇԱԿԱՆ ԱՐՔ. ՉՕԼՈՅԵԱՆ

 Վերջին ամիսներուն, Սուրիոյ մէջ հետզհետէ վատթարացող կացութիւնը արդէն իսկ գործի լծած է հայահոծ գաղութներ, որպէսզի օգնութեան փութան, այս օրինակելի գաղութին: Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանն ալ գործի լծուած է իր լուման յատկացնելու այս կարեւոր գործին: Այս առթիւ, […]

Հարցազրոյցներ

“ՍՈՒՐ­Ի­Ա­ՀԱՅ ԳԱ­ՂՈՒ­ԹԸ ՊԷՏՔ Է ԳՈ­ՅԱ­ՏԵ­ՒԷ …ԵՒ ՉԿՈՐՍՆՑ­ՆԷ ԻՐ ԿԵՆ­ՍՈՒ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆԸ“, ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ

 Վեր­ջերս, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան այ­ցե­լեց Հա­լէպ, աւե­լի մօ­տէն հե­տե­ւե­լու հա­մար Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան ներգ­րա­ւած դժուա­րու­թիւն­նե­րուն: Այս առ­թիւ, “Գան­ձա­սար“ը եր­կար հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին հետ: Ստո­րեւ, այս հար­ցազ­րոյ­ցը.-   Հ.- Ինչ­պէ՞ս կ՛ա­կնա­լէք եւ կը […]

Հարցազրոյցներ

ՀԱՐ­ՑԱԶ­ՐՈՅՑ “ՀԱՅ ԱՒԵ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐԴ“Ի ԳՈՐ­ԾԱ­ԴԻՐ ՏՆՕ­ՐԷՆ ՎԵՐՊ. ԴՈԿՏ. ՎԱ­ՀԱՆ ԹՈՒ­ԹԻԿ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

 Ստո­րեւ, կը հրա­պա­րա­կենք հե­տաքրք­րա­կան հար­ցազ­րոյց մը, “Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Հա­մա­շխար­հա­յին Խոր­հուրդ“ի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Վերպ. Դոկտ. Վա­հան Թու­թիկ­եա­նի հետ; Զրոյ­ցը վա­րեց, Մի­շի­կը­նի “Հայ­րե­նիք“ի գոր­ծուն­եայ թղթա­կից Անդ­րա­նիկ Գա­րա­տօլ­եան.- Վերպ.Դոկտ. Վա­հան Թու­թիկ­եա­նի հետ, իմ առա­ջին հան­դի­պումս եղաւ Ապ­րիլ 24, […]

Հարցազրոյցներ

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ.- “ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԿԸ ՓԱՓԱՔԻՆՔ ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ԹԻՒՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ԸՆԴՈՒՆԻԼ…“, ԿՒ ՅԱՅՏՆԷ ՊՈՍԹԸՆԻ ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՈՒՀԻ` ՀՈՒՐԻ ՊՈՅԱՄԵԱՆԻ ՀԵՏ

 Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք հարցազրոյց մը, որ խմբագրութիւն կատարեց Սուրբ Ստեփանոսի տնօրէնուհի Հուրի Պոյամեանի հետ.-  Հ.- Կարելի՞ է քանի մը տողով, տեղեկացնել 25 տարուայ պատմութիւն ունեցող այս կրթօճախին մասին: Նաեւ յաւելեալ տեղեկութիւն կարելի՞ է փոխանցել մանկամսուրին […]

Լրահոս

ՀԵՏԱՔՐՔՐՔԱԿԱՆ ՎԱՒԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՄԸ` “ԱՐԱՐԱՏԻՑ ԵՒՐՈՊԱ“

 Վերջերս, “Հայրենիք“ի խմբագրատուն այցելեց, Միացեալ Նահանգներ ժամանած “Արարատից Եւրոպա“ վարերագրական ժապաւէնի բեմադրիչ` Արսէն Յակոբեանը, որուն հետ կարելի եղաւ հարցազրոյց մը ունենալ: Շնորհիւ Արլինկթընի (Մասաչուսէց) “Հայ Մշակութային Կեդրոն“ի պատասխանատու Արա Ղազարեանի, Պոսթընի “Ամարաս“ հիմնարկի տնօրէն Արաքս […]