No Picture
Լրահոս

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՕՍՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ.- ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻ°Ն ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՐԿ Է ԴԻՄԱԳՐԱՒԵԼ

September 25, 2009 0

Հա­յաս­տան-Թուրք­իա կա­պե­րու ծի­րէն ներս ար­ձա­նագր­ուած վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը, յատ­կա­պէս քա­ղա­քա­կան-դիւա­նա­գի­տա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ տե­ղի ու­նե­նա­լիք յա­ռա­ջի­կայ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ Զուի­ցեր­իոյ միջ­նոր­դու­թեամբ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նա­գի­րե­րու հի­ման վրայ, ար­դար ընդվ­զու­մի ալիք մը սկսած են բարձ­րաց­նել թէ° Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս, եւ թէ […]

No Picture
Հայաստան

ՔԻՉ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ .- ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 2009Ի ԵՐԵՒԱՆԸ

September 25, 2009 0

Զուիցերիոյ միջնորդութեամբ նախագծուած Հայաստան-Թուրքիա համաձայնագիրները »անփոփոխելի են ու անդառնալի«« կը պնդեն Հայաստանի իշխանութեան ու դիւանագիտութեան վարիչները« արհամարհելով ո°չ միայն երէկի« այսօրուան ու վաղուան հայութեան անժխտելի իրաւուքները« այլ նաեւ անոնց տէր կանգնելու միացեալ կամքը: Այս պնդումները […]

No Picture
Հայաստան

ԲԱՎՐԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

September 18, 2009 0

 Հայ-թուրք հան­դի­պում­ներն ու կա­տար­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը մո­ռա­ցու­թեան մատ­նած են բազ­մա­թիւ հար­ցեր, որոնց կար­գին բո­լորո­վին տար­բեր «ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէս»ի վրայ գտնուող Բար­վա գիւ­ղը, որ կը գտնուի Հա­յաս­տա­նի եւ Վրաս­տա­նի հիւ­սիս-արեւմտ­եան սահ­մա­նին վրայ, Երե­ւա­նէն մօ­տա­ւո­րա­պէս 170 քլմ. հե­ռու: Վեր­ջերս, […]

No Picture
Լրահոս

ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԿՈՎԿԱՍ՝ Հ.Օ.Մ.-Ի ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

September 10, 2009 0

 Յու­նաս­տա­նի Մա­կե­դոն­իա-Թրակ­իոյ Հայ գթու­թեան խա­չի Խալ­քի­տիքիի գե­ղա­տե­սիլ ամա­րա­նո­ցը այս տա­րի եւս բա­ցաւ իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը հա­յու­թեան մատ­ղաշ սե­րուն­դին առ­ջեւ« եւ Յու­նիս ամ­սու 27-էն Յու­լիս 15« վաթ­սուն երե­խա­ներ՝ – Թե­սա­ղո­նի­կէ­էն եւ Թրակ­իոյ այ­լա­զան շրջան­նե­րէն, 18 օր […]

No Picture
Լրահոս

«ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵԼ Է ՇՕՇԱՓԵԼԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐ ՄԵՐ ՀԱՇՈՒԻՆ…» ՅԱՅՏՆԵՑ ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

September 10, 2009 0

Սեպ­տեմ­բեր 2ին« Երե­ւա­նի կեդ­րո­նը գտնուող Շարլ Ազ­նա­ւուր հրա­պա­րա­կին շուրջ, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պեց հա­ւաք մը,  նուիր­ուած Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան 18ամ­եա­կին« որու ըն­թաց­քին նա­եւ ար­տա­յայ­տեց իր ընդ­դի­մու­թիւնը հայ-թրքա­կան նա­խաս­տո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն: Ստո­րեւ, ամ­բող­ջու­թեամբ լոյս կ°ըն­ծա­յենք Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ […]

No Picture
Հայաստան

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՂԷՏ ՄԸ

September 10, 2009 0

ՃՈՐՃ ԱՂ­ՃԱՅ­ԵԱՆ (Թարգ­մա­նեց՝ Ն. Պար­սում­եան)   Հա­յաս­տա­նի եւ Թուրք­իոյ մի­ջեւ դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տե­լու հրա­պա­րա­կու­մը ար­դէն իսկ մատն­ուած է թէ դրա­կան եւ թէ ժխտա­կան քննա­դա­տու­թիւն­նե­րու զա­նա­զան աղ­բիւր­նե­րու կող­մէ:  Դժբախ­տա­բար, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու սկզբնա­կան քննա­դա­տում­նե­րը մա­կե­րե­սա­յին ակ­նարկ­նե­րու ար­դիւնքն են: […]

No Picture
Խմբագրական

Ի ԳԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ՝ ՀԱՒԱՔ

September 10, 2009 0

Ժա­մա­նա­կը կը զու­գա­դի­պի Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգ­ման 18-ամ­եա­կին (Սեպ­տեմ­բեր 21, 1991)… Սա­կայն Շա­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, Հ.Ե.Դ.-ի կազմակերպած հաւաք-ցոյցը, բո­լո­րո­վին տար­բեր բնոյթ եւ նպա­տակ ու­նի: Ար­դա­րեւ, այդ օր, մեր՝ բո­լոր ամե­րի­կա­հա­յե­րուս ժա­մադ­րա­վայ­րը պի­տի ըլ­լայ Նիւ Եոր­քի […]

No Picture
Լրահոս

ՆԿԱՐՉՈՒԹԻՒՆ՝ ՄԵՏԱՔՍԻ ՎՐԱՅ

September 3, 2009 0

                                                                                                                                                                                    Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Նու­նէ Աղ­բալ­եան եզա­կի ար­ուես­տա­գէտ մըն է: Ան 27 տարիէ ի վեր կը կա­տա­րէ նկար­չու­թիւն՝ մե­տաք­սի վրայ: Վրձի­նը կը սա­հի մե­տաք­սին վրայ: Ներ­դաշ­նակ գոյ­ներ կը ստեղ­ծեն իւ­րա­յա­տուկ ճո­խու­թիւն մը: Նու­նէ կրթու­թիւն ստա­ցած […]

No Picture
Կիզակէտ

ՆՈՐ ԷՋԸ՝ ՄԻԱՅՆ ԱՐԴԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄԻ ՀԻՄԱՄԲ

September 3, 2009 0

Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն Եր­կու­շաբ­թի« Օգոս­տոս 31ին տրուած մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը՝ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա դիւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց հաս­տատ­ման եւ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թեանց« բա­րի դրաց­նու­թեան զար­գաց­ման մա­սին« ոե­ւէ հա­յու իրա­ւունք կու տայ նախ՝ գո­հու­նա­կու­թեան շունչ մը քա­շե­լու« իսկ յե­տոյ՝ եր­կու ափե­րով… […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԻՋԵՒ ԵՐԿԿՈՂՄ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

September 1, 2009 0

 Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը. Ղեկավարուելով նոյն օրը ստորագրուած Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելու մասին արձանագրութեամբ« Նկատի ունենալով վստահութեան եւ երկկողմ շահերի յարգման վրայ հիմնուած երկկողմ յարաբերութիւնների զարգացման հեռանկարները« Որոշելով զարգացնել […]

1 6 7 8 9 10 12