Հայաստան

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ .- ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 ՐԱՖ­ՖԻ Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ  Հա­յ ազ­գի ­պատ­մու­թիւն­ը մղձա­ւանջ է եղել, լի տա­ռա­պան­քով, ող­բեր­գու­թեամբ ու ցե­ղաս­պա­նու­թեամբ: Սա­կայն հա­զա­րամ­եա­կի այդ ար­հա­ւիրք­նե­րի շղթա­յում հայ ազ­գը եր­բե­ւի­ցէ կա­մո­վին չի գնա­ցել փոր­ձու­թիւն­նե­րին ըն­դա­ռաջ: Այժմ հա­յու­թիւնն ազ­գո­վի կանգ­նած է վի­հի եզ­րին, եւ […]

Հայաստան

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ՝ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՄԵՐՁԵՑՈ՞ՒՄ, ՀԵՌԱՆԿԱ՞Ր, ԹԷ՞ ՎՏԱՆԳ

 Երեք մայ­րա­քա­ղաք­նե­րից՝ Երե­ւա­նից, Պեռ­նից ու Ան­գա­րա­յից, Օգոս­տո­սի 31-ի գի­շե­րը Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի մա­սին հրա­տա­րակ­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներն ու դրանց ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը ալե­կո­ծե­ցին միլի­ո­նա­ւոր հա­յե­րի մտքերն ու հո­գի­նե­րը: Յա­ջորդ առա­ւօտն իսկ, Գեր­ման­իոյ Հայ Ակա­դե­մա­կան­նե­րի Միու­թեան (ՀԱՄ) վար­չու­թիւնը որո­շեց հա­ւաք­ուել ու […]

Լրահոս

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԿԸ ԳՆԱՀԱՏԷ «Գ. ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԸ

 ՀՀ նախագահ՝ Սարգսեան, Երեք­շաբ­թի Հոկ­տեմ­բեր 13-ին, ըն­դու­նեց »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« հիմ­նար­կի Լոն­տո­նի գրա­սեն­եա­կի տե­սուչ, Բրի­տան­իոյ եւ Իր­լան­տա­յի հայ հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար, մեծ բա­րե­րար, Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եա­նի ծոռ Մար­թին Եսայ­եա­նը եւ հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար Զա­ւէն Եկաւ­եա­նը: Հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին […]

Top Story

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՀԻՒՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ…

Ֆութպոլային քաղաքականութիւնէն ետք, կարգը եկած էր ֆութպոլային հիւրասիրութեան:  Վայր՝ Պուրսա, որուն բնակչութիւնը կը գերազանցէ մէկ միլիոնը, եւ ուր 18-րդ դարաշրջանին գոյութիւն ունեցող աւելի քան իննիսուն հազար հայորդիներէն ոչ մէկ բնակիչ գոյութիւն ունի…: Օրին, հայկական գաղութը […]

Լրահոս

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

 Հոկտեմբեր 10, 2009-ին ստորագրուեցին Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան միջեւ յարաբերութիւնների կարգաւորմանն ուղղուած արձանագրու­թիւնները: Այս առիթով Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը յայտարարում է© ա) Արձանագրութիւնների հրապարակումից ետք« անցած շաբաթների ընթաց­քում« թէեւ ոչ միշտ ազատ ու թափանցիկ պայմաններում« […]

Լրահոս

«ՀԱՅԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ՝ 100 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

                                                                                                                                                                                Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի «Սի­րե­լի եղ­բայրս. Հա­յե­րը Թուրք­իա­յում 100 տա­րի առաջ» խո­րագ­րով ցու­ցա­հան­դէս մը կազ­մա­կերպ­ուած է Երե­ւա­նի մէջ, որ կը զու­գա­դի­պի օր­ուան ան­ցու­դար­ձե­րուն: Ար­դա­րեւ Օս­ման Քէ­օ­քէ­րի (նկար 2) պատ­րաս­տած այս բա­ցիկ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ամիս­ներ առաջ որոշ­ուած […]

No Picture
Լրահոս

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ.- ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՐՈՆ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ ՁԵԶ . Ո՞ՐՆ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՅԱՋՈՐԴ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ

Եր­կար   ժա­մա­նակ  մտո­րում  էի,  արդ­եօ՞ք   ար­ժէ   գրել   այս  նա­մակս   Ձեզ, թէ­եւ   ան­կախ  նա­մա­կիս  բո­վան­դա­կու­թիւ­նից  ստեղծ­ուած դրու­թիւնն  էլ  ոչն­չով  հնա­րա­ւոր  չէ  փո­խել,  սա­կայն   իմ  մէջ  գլուխ  բարձ­րաց­րեց    հա­մար­ձա­կու­թիւնը   ասե­լու   այն,   ին­չը   կու­տակ­ուել  է  իմ  մէջ,  ին­չը […]

No Picture
Լրահոս

ԹՈՒՐՔԻԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ «ՀՈՒՆՁՔ»Ը

                                                                                                                                                                                             ՐԱՖ­ՖԻ Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ նա­խաս­տո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, որոնց մա­սին հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը վեր­ջերս է տա­րած­ուել, ար­ժա­նա­ցել են իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի եւ վեր­լու­ծա­բան­նե­րի դրուա­տան­քին: Ստո­րագր­ուե­լու եւ վա­ւե­րաց­ուե­լու դէպ­քում՝ կը սկսի գոր­ծել հայ-թուր­քա­կան սահ­մա­նի բաց­ման եւ լի­ար­ժէք դիւա­նա­գի­տա­կան […]

Լրահոս

ՀԱՅԵՐԷՆ ՅԱՐՄԱՐ ԵՐԳ ՉՈՒՆԵՆՔ …

 Ան­ցած ու եր­կար տա­րի­նե­րի կա­րօ­տիս ծա­րա­ւը յա­գեց­նե­լու հա­մար, այս վեր­ջի մի քա­նի տա­րի­նե­րին աւե­լի յա­ճախ եմ այ­ցե­լում իմ պա­պե­րի բնօր­րան Մայր Հա­յաս­տա­նը: 2009 թուի, Օգոս­տո­սի մի շոգ օր, հօ­րաք­րոջս տղա­յի թո­ռնիկ­նե­րի՝ Նա­րէին եւ Զա­րե­հին ու­րա­խաց­նե­լու […]

No Picture
Հայաստան

ԿԱՐՃ ՈՒ ԿՏՐՈՒԿ ՊԻՏԻ ԸՍԵՆՔ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ…

Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան սփիւռք­եան գա­ղութ­ներ պի­տի այ­ցե­լէ« իմա­նա­լու հա­մար հա­յու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան տե­սա­կէտ­նե­րը՝ Թուրք­իոյ հետ Հա­յաս­տա­նի կնքե­լիք հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին: Եթէ »ֆութ­պո­լա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան« շղթա­յա­զեր­ծու­մէն« Ապ­րի­լ 22-ի ծա­նօթ յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ու մա­նա­ւանդ Օգոս­տո­ս 31-էն աս­դին« նա­խա­գահն ու […]