Լրահոս

«ՀԱՅԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅՈՒՄ՝ 100 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ» ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

September 30, 2009 0

                                                                                                                                                                                Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի «Սի­րե­լի եղ­բայրս. Հա­յե­րը Թուրք­իա­յում 100 տա­րի առաջ» խո­րագ­րով ցու­ցա­հան­դէս մը կազ­մա­կերպ­ուած է Երե­ւա­նի մէջ, որ կը զու­գա­դի­պի օր­ուան ան­ցու­դար­ձե­րուն: Ար­դա­րեւ Օս­ման Քէ­օ­քէ­րի (նկար 2) պատ­րաս­տած այս բա­ցիկ­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ամիս­ներ առաջ որոշ­ուած […]

No Picture
Լրահոս

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ.- ՀԱՄԱՅՆ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊԱՐՈՆ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ ԵՄ ՁԵԶ . Ո՞ՐՆ Է ԼԻՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՅԱՋՈՐԴ ԱՆԱԿՆԿԱԼԸ

September 30, 2009 1

Եր­կար   ժա­մա­նակ  մտո­րում  էի,  արդ­եօ՞ք   ար­ժէ   գրել   այս  նա­մակս   Ձեզ, թէ­եւ   ան­կախ  նա­մա­կիս  բո­վան­դա­կու­թիւ­նից  ստեղծ­ուած դրու­թիւնն  էլ  ոչն­չով  հնա­րա­ւոր  չէ  փո­խել,  սա­կայն   իմ  մէջ  գլուխ  բարձ­րաց­րեց    հա­մար­ձա­կու­թիւնը   ասե­լու   այն,   ին­չը   կու­տակ­ուել  է  իմ  մէջ,  ին­չը […]

No Picture
Լրահոս

ԹՈՒՐՔԻԱ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ «ՀՈՒՆՁՔ»Ը

September 30, 2009 0

                                                                                                                                                                                             ՐԱՖ­ՖԻ Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ նա­խաս­տո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, որոնց մա­սին հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը վեր­ջերս է տա­րած­ուել, ար­ժա­նա­ցել են իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի եւ վեր­լու­ծա­բան­նե­րի դրուա­տան­քին: Ստո­րագր­ուե­լու եւ վա­ւե­րաց­ուե­լու դէպ­քում՝ կը սկսի գոր­ծել հայ-թուր­քա­կան սահ­մա­նի բաց­ման եւ լի­ար­ժէք դիւա­նա­գի­տա­կան […]

Լրահոս

ՀԱՅԵՐԷՆ ՅԱՐՄԱՐ ԵՐԳ ՉՈՒՆԵՆՔ …

September 30, 2009 0

 Ան­ցած ու եր­կար տա­րի­նե­րի կա­րօ­տիս ծա­րա­ւը յա­գեց­նե­լու հա­մար, այս վեր­ջի մի քա­նի տա­րի­նե­րին աւե­լի յա­ճախ եմ այ­ցե­լում իմ պա­պե­րի բնօր­րան Մայր Հա­յաս­տա­նը: 2009 թուի, Օգոս­տո­սի մի շոգ օր, հօ­րաք­րոջս տղա­յի թո­ռնիկ­նե­րի՝ Նա­րէին եւ Զա­րե­հին ու­րա­խաց­նե­լու […]

No Picture
Հայաստան

ԿԱՐՃ ՈՒ ԿՏՐՈՒԿ ՊԻՏԻ ԸՍԵՆՔ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ…

September 30, 2009 0

Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան սփիւռք­եան գա­ղութ­ներ պի­տի այ­ցե­լէ« իմա­նա­լու հա­մար հա­յու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան տե­սա­կէտ­նե­րը՝ Թուրք­իոյ հետ Հա­յաս­տա­նի կնքե­լիք հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րուն մա­սին: Եթէ »ֆութ­պո­լա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան« շղթա­յա­զեր­ծու­մէն« Ապ­րի­լ 22-ի ծա­նօթ յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ու մա­նա­ւանդ Օգոս­տո­ս 31-էն աս­դին« նա­խա­գահն ու […]

No Picture
Լրահոս

ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԻ ԲԱՑՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐՆ ՈՒ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ

September 25, 2009 0

                                                                                                                                                                          ՍԱՄ­ՈՒԷԼ ԱՒԱԳ­ԵԱՆ                                                                                                                                                                                       »ԿԱ­ՊԻ­ՏԱԼ«  Հայ-թրքա­կան սահ­մա­նի բա­ցու­մը Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­ւո­րու­թիւն կը տայ բազ­մա­պատ­կել ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ կա­պող տրանս­պոր­տա­յին ու­ղի­նե­րը« կը թու­լա­նայ կախ­ուա­ծու­թիւնը Վրաս­տա­նից: Բաց սահ­մանն աւե­լի լաւ է« քան փակ սահ­մա­նը: Սա« թե­րեւս« ան­վի­ճե­լի եզ­րա­յան­գում […]

No Picture
Լրահոս

ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

September 25, 2009 0

                                                                                                                                          ՃՈՐՃ ԱՂՃԱՅԵԱՆ                                                                                                                                                      (Թարգմանեց՝ Ն. ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ) Կարգ մը աղ­բիւր­ներ թե­լադ­րած են որ Հա­յաս­տան-Թուրք­իա քա­ղա­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու առն­չող ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն ար­դիւնք՝ ներ­կայ տագ­նա­պի քննա­դա­տու­թիւն­նե­րը մեղ­մաց­ուին:  Պատ­ճա­ռա­բա­նու­թիւնը այն է թէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վա­ւե­րաց­ման ուղ­ղու­թեամբ, Հա­յաս­տան մեծ ճնշում­նե­րու տակ է, […]

No Picture
Հայաստան

ՊԷՏՔ Է ԽՆԱՅՈ°ՒԷՐ ԱՅՍ ՎԱՏՆՈՒՄԸ

September 25, 2009 0

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ  Աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր« մեր ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան եւ ու­ղե­կից ու­ժե­րը« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի« ին­կած են ժա­մա­նակ եւ ուժ վատ­նե­լու տա­րօ­րի­նակ ոլո­րապ­տոյ­տի մը մէջ« իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝ Թուրք­իոյ հետ ար­տա­ռոց ու անըն­դու­նե­լի […]

Հայաստան

«ՄԵՆՔ ՈՒԶՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՌԱՆՑ ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԵՐԿՐԻ… ԱՅԴՊԷՍ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ՆԱԽԿԻՆ ԴԵՍՊԱՆ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ

September 25, 2009 0

 Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք խմբագ­րու­թեանս կող­մէ կա­տար­ուած հար­ցա­զրոյց մը, »Մոտուս Վի­վենտի« հիմ­նար­կի ղե­կա­վար եւ նա­խա­պէս տա­րի­ներ շա­րու­նակ, Գա­նա­տա­յի մօտ, ՀՀ դես­պա­նի պաշ­տօ­նը ստանձ­նած Արա Պապ­եա­նի հետ: Հար­ցազ­րոյ­ցին կից, նա­եւ յօդ­ուած մը, գրուած նոյ­նինքն Արա Պապ­եա­նի կող­մէ: […]

Լրահոս

Ի՞ՆՉ ԿԸ ՄՏԱԾԷ ԵՐԵՒԱՆՑԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

September 25, 2009 0

ՆԱ­ՐԻ­ՆԷ ՏՈՒ­ՄԱՆ­ԵԱՆ – Երե­ւան Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Հայ¬թրքա­կան վեր­ջին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն եւ յատ­կա­պէս ստո­րագր­ուած փաս­տա­թուղ­թե­րուն վե­րա­բեր­եալ բարձ­րա­ցած աղ­մու­կը՝ բնա­կա­նա­բար չէր սա­հա­ման­ափակ­ուէր միայն Հա­յաս­տա­նի կամ Սփիւռ­քի քա­ղա­քա­կան հո­սանք­նե­րուն մէջ առա­ջա­ցած բո­ղոք­նե­րով, ցոյ­ցե­րով եւ Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին ու ար­տա­քին […]

1 5 6 7 8 9 12