Լրահոս

ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐԻ ԵՕԹԵՐՈՐԴ «ՈՍԿԷ ԾԻՐԱՆ» ՓԱՌԱՏՕՆԸ

Երեւանի մէջ, Յուլիս 11ին սկսաւ «Ոսկէ Ծիրան» 7րդ միջազգային շարժապատկերի փառատօնը« որ ունեցաւ մէկ շաբթուայ տեւողութիւն: Այս առթիւ, աւելի քան հարիւր ժապաւէններ ցուցադրուեցան: Փառատօնը այս տարի հարուստ էր յոբելեաններով: Այսպէս, նշուեցաւ հայրենի բեմադրիչ Հենրիկ Մալեանի 85« դերասաններ Մհեր […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՀՆԱՄԱՇ ԿՕՇԻԿԻ ՄԸ ՀԵՏՔԵՐՈՎ…

Կողքի նկարը վստահաբար Փարիզի կամ Միլանոյի նորաձեւութեան ընկերութիւններու գրասեղաններուն վրայ, քննութեան առարկայ կը դառնայ: Մասնագէտներ եւ նորաձեւութեան կերտիչներ հաւանաբար խոշորացոյցով կը փորձեն այս պատմութիւն կերտած հնամաշ կօշիկի մէկ օրինակին հիմնուած…ապագայ նորաձեւութիւններ, նորանոր »մոտել«ներ  կերտել: Իսկ, […]

No Picture
Լրահոս

ՍՓԻՒՌՔԻ ԼԱՒԱԳՈՅՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹՕՃԱԽ

ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ »Դպրոցի մէջ մեր փոքրիկներուն պէտք է սորվեցնել, թէ դուք հայրենիք ունիք… Անոնց ամէն բան պէտք է սորվեցնել՝ գիտութիւն, լեզու, նկարչութիւն, բայց պէտք է ամէնէն առաջ եւ ամէնէն վեր մէկ բան սորվեցնել՝ հայութիւն…« Նիկոլ […]

No Picture
Հայաստան

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- «Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ՀԱՅԿ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ» ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րէ, որ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Յով­սէփ­եան ըն­տա­նի­քի սրտա­բուխ նուի­րա­տուու­թեամբ Երե­ւա­նի մէջ իրա­կա­նա­ցաւ, Էրե­բու­նի շրջա­նին մօտ բա­նա­կա­վայ­րի մը գնու­մը: Վե­րոնշ­եալ բա­նա­կա­վայ­րը Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի երկ­րորդ սե­փա­կան բա­նա­կա­վայ­րը կը հան­դի­սա­նայ հայ­րե­նի­քի մէջ՝ Բիւ­րա­կա­նի բա­նա­կա­վայ­րին […]

Այլազան

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր…ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻ՞ՒՆ

  Զարմանալի ճակատագիր եւ …անշուշտ զուգադիպութիւն: Ըստ երեւոյթին, «ֆութպոլային քաղաքականութիւն»ն ու անոր յաջորդող անցուդարձերը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ նոյնիսկ Եւրոպայի ոտնագնդակի համադաշնակցութիւնը, յատուկ միջոցառումներու դիմէ, կանխելու համար քաղաքական զգայնութիւններ: Այսպէս սոյն համադաշնակցութիւնը՝ Եու. […]

Հայաստան

ՔԱՐԱՀՈՒՆՋ… ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԹՈՆՀԵՆՃԸ

ԳՐԻ­ԳՈՐ ԴԵՐ­ՁԱԿ­ԵԱՆ (Յա­պա­ւու­մով) Սթոն­հեն­ճը հին աշ­խար­հի սքան­չե­լիք­նե­րէն մէկն է, որ կը գտնուի Անգլ­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Լոն­տո­նի արեւ­մուտ­քը գտնուող Սա­լիզպը­րի տա­փաս­տա­նին մէջ: Անի­կա ամէ­նէն հան­րա­ծա­նօթ մե­ծա­քա­րա­յին վայրն է աշ­խար­հի վրայ եւ ամ­բող­ջա­պէս ար­ժա­նի է իր համ­բա­ւին` նկա­տի առ­նե­լով […]

No Picture
Հայաստան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ “ԵԹԷ”ՆԵՐԸ ԵՒ ՎԵՐԱՊԱՀՈՒՄՆԵՐԸ

ԳԵ­ՂԱՄ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ “ԵՐ­ԿԻՐ ՄԵՏ­ԻԱ” Ամիս­ներ շա­րու­նակ Հա­յաս­տա­նում եւ նրա սահ­ման­նե­րից դուրս ոչ-ի ար­շա­ւում հնչում էր` ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րում նա­խա­պայ­ման­ներ կան: Պա­տաս­խա­նը կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մից մէկն էր. առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րի ենք բա­նակ­ցել: Հաշ­ուի չէ­ին առն­ւում թր­քա­կան կող­մի հնչեց­րած բո­լոր յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը: […]

Լրահոս

ԱՅՍ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Թրքա­կան “Թու­տէյզ Զա­ման” օրա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս ամս­ուան աւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը: Ըստ թուրք բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­յի մը, որ ու­զած է իր ինք­նու­թիւնը ան­յայտ պա­հել, Ատր­պէյ­ճան ար­դէն հա­ւա­նու­թիւն տուած է […]

Top Story

ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԺԳՈՀ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷՆ

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ Ան­գա­րա կը կար­ծէ, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ 12 Յուն­ուա­րի որո­շու­մին մէջ կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ: Կայ­քէ­ջին վրայ զե­տեղ­ուած հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը կը […]

Top Story

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ.- ՊԱՇԱՐՈՒԱԾ ՉԱՆԱԽՉԻՆ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի  Հա­զիւ 16 գա­րուն­ներ բո­լո­րած Արէն Կոն­եա­նը (նկար 2) դեռ անձ­նա­գիր չու­նի, իսկ ձեռք բե­րե­լու հա­մար պէտք է յա­տուկ ոդի­սա­կան­նե­րու դի­մէ, որ­պէս­զի հաս­նի իր նպա­տա­կին: Ան կ’ապ­րի հայ-վրա­ցա­կան սահ­մա­նին մօտ Չա­նախ­չի գիւ­ղին մէջ, […]