Կիզակէտ

ՄԻ՛ ԴՊԻՔ, ԴՐՕՇԱԿԻՆ ՄԻ՛ ԴՊԻՔ

  Ե. ՔԱՄԱՌ Տիթրոյթ, Միշիկըն 1968, “Հայրենիք“   ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ արիւնի ու մահուան մկրտութիւն մը եղաւ ապագայ այս մեծ հանրապետութեան համար: Մտքի եւ հոգիի յաւիտենականութեան, ստեղծագործող աշխատանքի, խաղաղութեան ու ազատութեան կարգախօսով: Անձնուրացութեան եւ խիզախումի […]

Կիզակէտ

ԱՊ­ՐԻԼ 9-ԷՆ ԵՏՔ` ԺՈ­ՂՈՎՐ­ԴԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՕՐԻ­ՆԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԽՆԴՐՈՅ ԱՌԱՐ­ԿԱՅ

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ   1990-ական թուա­կան­նե­րուն տի­րա­պե­տող ազա­տա­կան մտա­ծո­ղու­թեան գա­ղա­փա­րա­խօ­սա­կան ակունք­նե­րուն ամե­նա­ան­կեղծ տրա­մա­բա­նու­թեան հա­մա­ձայն, քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թա­ցի, իմա՛ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան, հան­դէպ հա­սա­րա­կա­կան ան­տար­բե­րու­թիւնը ոչ միայն մտա­հո­գիչ երե­ւոյթ չէ այլ` նոյն այդ հա­սա­րա­կու­թեան հա­սու­նու­թեան չա­փա­նիշ: Մարդ-ան­հա­տին նպա­տա­կը […]

Կիզակէտ

Ո՜Չ ԼԱՑ ՈՒ ԿՈ­ԾԻՆ, ՄԻԱՅՆ ՊՈՌԹ­ԿՈՒՄ…ՆԱ­ԵՒ ԲԻՒՐ ԱՆԷԾՔ ԱՅՆ “ՀԱ­ՅԵՐ“ՈՒՆ, ՈՐՈՆՔ ԱԶ­ԳԻ ՀԱՆ­ԴԷՊ ՆՄԱՆ ՉԱ­ՐԻՔ ԳՈՐ­ԾԵ­ՑԻՆ

  ՆԱՅԻՐԻ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ       “Բուն հե­րո­սը այն է, որ կը հե­տապն­դէ իր նպա­տա­կը`                           կեանքն ու մա­հը խառ­նե­լով իրա­րու,                                    բայց առանց գի­տակ­ցե­լու, թէ ինք հե­րոս է:” Ռու­բէն   Պոռթ­կումն ու զայ­րոյ­թը ար­ցուն­քը կը խեղ­դեն… […]

Կիզակէտ

“ՆԺԴԵՀ“… ՆԺԴԵՀԻ ԱՔՍՈՐԸ

    ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Մարտ 11, 2013   Վերջին շաբաթներուն, Լոս Անճելըսի մէջ քանի մը անգամ ցուցադրուեցաւ Հրաչ Քէշիշեանի բեմադրած եւ արտադրած “Նժդեհ“ ժապաւէնը, զոր դիտելու առիթը ունեցանք անցնող շաբաթավերջին: Մեր պատմութեան վերջին հարիւրամեակի ամէնէն […]

Կիզակէտ

ԳՆԱ­ՑՈՂ ՈՒ ԱՆՍ­ՏՈՅԳ

  ԼԻ­ԼԻԹ ԳԱԼՍՏ­ԵԱՆ   Միշտ սի­րել եմ օդա­կա­յա­նում լի­նել: Ման­կու­թիւ­նից ինձ ու­ղեկ­ցող հե­տաքրք­րու­թիւնս չի մա­րել: Նա­յում եմ հեւ­քոտ, սե­ւե­ռուն, շտա­պող մարդ­կանց կենտ­րո­նա­ցած դէմ­քե­րին ու փոր­ձում հաս­կա­նալ` ո՞ւր են գնում, ին­չո՞ւ, ի՞նչ են մտա­ծում: Երե­ւան Մոսկ­ուա […]

Կիզակէտ

Ի՞ՆՉ ԿՐՆԱՅ ՓՈ­ԽԵԼ

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ Սկզբուն­քով Փետր­ուար 18-ին հա­մար նա­խա­տես­ուած նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու քա­րո­զար­շա­ւի մեկ­նար­կու­մէն մէկ շա­բաթ յե­տոյ, Յուն­ուար 31-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Հե­ռուս­տա­տե­սու­թեան եւ Ռատ­իո­յի Ազ­գա­յին Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Գրի­գոր Ամալ­եան տուաւ մամ­լոյ ասու­լիս մը, որուն ըն­թաց­քին հաս­տա­տեց […]

Կիզակէտ

ՄՈՌՑ­ՈՒԱԾ ՏԱ­ՐԵ­ԴԱՐ­ՁԻ ՄԸ ԱՌ­ԹԻՒ

  ՎԻ­ԳԷՆ ԱԲ­ՐԱ­ՀԱՄ­ԵԱՆ   Տօ­նե­լիք շատ բան ու­նինք, այո. անց­եալ տա­րի` տպագ­րու­թեան 500-ամ­եակն էր: Մի քա­նի տա­րի առաջ` գրե­րու գիւ­տի 1600-ամ­եա­կը: Ան­կէ առաջ` քրիս­տո­նէ­ու­թեան որ­դեգր­ման 1700-րդը: Եր­կու տարի­էն Մեծ Եղեռ­նի 100-ամ­եակն է: Այս տա­րի Հա­յաս­տա­նի […]

Կիզակէտ

ԲՈ­ՂՈ­ՔԻ ՇԱՐԺ­ՄԱՆ ՏԵ­ՂԱ­ՏՈՒՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  Խ.ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ  Եթէ 2011-ը յատ­կանշ­ուե­ցաւ որ­պէս հա­մաշ­խար­հա­յին բո­ղո­քի տա­րի եւ յոյ­սեր արթն­ցուց քա­ղա­քա­կան տար­բեր հո­լո­վոյթ­նե­րու մէջ 2008-ին սկիզբ առած եւ առ այ­սօր շա­րու­նա­կուող ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան հա­մա­տա­րած եւ պատ­մա­կա­նօ­րէն իւ­րա­յա­տուկ ճգնա­ժա­մէն դուրս գա­լու յա­ռաջ­դի­մա­կան այ­լընտ­րանք­նե­րու ինք­նա­հաս­տատ­ման, […]

No Picture
Կիզակէտ

ԱՊԱ­ԳԱ­ՂՈՒ­ԹԱ­ՑՈՒՄ, ՀԱ­ԿԱ­ԿԱՅ­ՍԵ­ՐԱ­ՊԱՇ­ՏՈՒ­ԹԻՒՆ, ԱՐԱ­ԲԱ­ԿԱՆ ԳԱ­ՐՈՒՆ ԵՒ ԱՆՍ­ՏՈՅԳ ՎԱ­ՂՈՐ­ԴԱՅՆ­ՆԵՐ

  Յ.ՊԱԼԵԱՆ  Կար­գա­խօս­նե­րու ներշն­չած յոյ­սե­րէն եւ աղ­մու­կէն ետք կու գայ զար­մաց­նող եւ դառ­նաց­նող իրա­կա­նու­թիւն­նե­րու պա­հը: Եր­բեմն կը յի­շե՞նք Ֆրան­սա­կան Մեծ Յե­ղա­փո­խու­թեան օրե­րուն, իր գլխա­տու­մէն ան­մի­ջա­պէս առաջ, կա­ռափ­նա­տի (կի­յո­թին) առ­ջեւ Տի­կին Ռո­լա­նի ար­տա­սա­նած հռչա­կա­ւոր խօս­քը. “Ո՜վ […]

Կիզակէտ

ԱԶԱՏ ԲԵՄ.- ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՄԱՐՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

 ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ  Ծ.Խ.- Այսգրութիւնըկ՛անդրադառնայ “Հայրենիք“իՆոյեմբեր 02, 2012-իթիւինմէջլոյստեսածԽաչիկՏէրՂուկասեանի “Քաղաքացիականհասարակութեանխոստումներնուսահմանափակումները“ յօդուածին ( էջ 7) մասին: Նշենքթէ, այսգրութիւնընաեւտեղադրուածէկայքէջին (hairenikweekly.com) մէջ, Հոկտեմբեր 30-էնիվեր, “յօդուածներ“ սիւնակէններս: Հետեւաբար, ընթերցողինհամարկարելիպիտիըլլայ, այստեղեկութիւններըօգտագործելով, իրտրամադրութեանտակունենալԽ. ՏէրՂուկասեանիյօդուածըեւաւելիմօտէնհետեւիլՎ. Բրուտեանիկատարածմատնանշումներուն: Նաեւ, աւարտինտեղադրուածէԽ. ՏէրՂուկասեանիպատասխանգրութիւնը:  Հետաքրքրութեամբ կարդացի գաղափարակից ընկերոջս` Խաչիկ Տէր […]