Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԱՐԱ ԱԶԱՏԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ` ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

“Այս է իմ կեանքս: Այլ ձեւ չեմ գի­տեր եւ չեմ ալ կրնար ու­նե­նալ ու ըմբռ­նել…Գրե­թէ Քսա­նը­հինգ տա­րի առաջ, երբ մուտք գոր­ծե­ցի ար­ուես­տի աշ­խար­հէն ներս, որո­շե­ցի որ իմ ու ար­ուես­տիս յա­րա­բե­րու­թիւնը, ըն­թա­նայ մշտա­կան տե­ւո­ղու­թեամբ”, կը յայտ­նէ […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ «ԳԱՖԷՍՃԵԱՆ» ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ապ­րիլ 2002-էն ի վեր կը գոր­ծէ «Գա­ֆէսճ­եան» հիմ­նադ­րա­մի թան­գա­րա­նը: Բո­լո­րո­վին վե­րա­նո­րոգ­ուած ու կա­հա­ւոր­ուած, այս թան­գա­րա­նը կը ցու­ցադ­րէ ար­ուես­տի զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ: Նոյ­նիսկ տպա­ւո­րիչ են, թան­գա­րա­նի շրջա­պա­տը գտնուող պար­տէզ­ներն ու յա­տուկ խնամ­քի առար­կայ դար­ձած […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ` ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ

Նո­յեմ­բեր 22-ին, Քէ­օլ­նի երաժշ­տա­կան բարձ­րա­գոյն դպրո­ցի ու­սա­նող, փո­ղա­հար (սաք­սո­ֆոն) Հայ­րա­պետ Առա­քել­եան Տիւ­սել­տոր­ֆի պա­լա­տին մէջ, պե­տա­կան նա­խա­րար Պեռնտ Նոյ­մա­նէն ստա­ցաւ հինգ հա­զար եու­րո­յի խրա­խու­սա­կան կրթա­թո­շակ մը, որ սահ­ման­ուած է Հիւ­սի­սա­յին Ռայն- Վեսթ­ֆալ­եան երկ­րա­մա­սի քրիս­տոն­եայ ժո­ղովր­դա­վար­նե­րու աւագ­նե­րու […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ.- ԲԱԼՈՒԻ (ԵՒ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ) ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ (ՀԵՂԻՆԱԿ` ՊԵՏՐՈՍ ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ)

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Պետ­րոս Ալա­հայ­տոյ­եան ծա­նօթ անուն է մեր մա­մու­լի ըն­թեր­ցող­նե­րուն ու երաժշ­տա­կան ար­ուես­տի կալ­ուա­ծին հե­տե­ւող­նե­րու հա­մար. 70ական տա­րի­նե­րէն ի վեր, ան Պէյ­րու­թի «Ազ­դակին», Լոս Ան­ճե­լը­սի «Աս­պա­րէզին» ու այլ թեր­թե­րու էջե­րուն հե­տե­ւո­ղա­կան ներ­կա­յու­թիւն եղած է երաժշ­տա­գի­տա­կան իր […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՔԱՋԱԶԻ ՄՇՏԱՎԱՌ ԿԱՆԹԵՂԸ

Սեպտեմբեր 25-ին, Կոմիտասի անուան երաժշտութեան տան մէջ տեղի ունեցաւ      Քաջազունի Քեչեճեանի «Քաջազի մշտավառ կանթեղը» պատկերագիրքին  շնորհահանդէսը` Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան եւ Արուեստի հիմնարկի  նորաստեղծ Սփիւռքի բաժինի կողմէ լոյս տեսնող «Ակնարկներ սփիւռքահայ  կերպարուեստի պատմութեան» մատենաշարի […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԵՐԵՒԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ LՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱՏՈՒՆԸ

«Աբովեան» փողոցին վրայ կը գտնուի Երեւանի ամէնէն հին լուսանկարչատունը: Բակը, ուր կը գտնուի լուսանկարչատունը, Երեւանի մեծահարուստներէն մէկուն, յայտնի նաֆթարդիւնաբերող Ափրիկեաններու սեփականութիւնն էր, որմէ ետք բնակած է Աղասի Խանճեանը: Ապա, 1929 թուականին, Գաբրիէլ Խանոյեանը զայն գնած […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՄՈՒՍԱՆԵՐ.- «ՄԵՆՔ ԼՈՒՐՋ ՁԵՒՈՎ ԱՇԽԱՏԱԾ ԵՆՔ ՀԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՒ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ՄԵՐ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՁԱՅՆԸ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՐԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Արա Սարգիսեան, նկարագրով համեստ եւ «վարագոյրին ետեւ պահուըտած» այդ տիպարն է, որ կը գտնուի «Մուսաներ»ու ետին: Երիտասարդ տարիքէն Լիբանանէն հեռացած եւ Մասաչուսէց հաստատուած, Արա Սարգիսեան, ուսանած է Հարվըրտ համալսարանէն ներս, 1992-էն 1998: Նաեւ, երաժշտութեան բնագաւառէն […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԱՌՆՕ ՊԱՊԱՃԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Դեկ­տեմ­բեր 12-14-ին, «Առ­նօ Պա­պա­ճան­եան»ի ան­ուան ֆիլ­հար­մո­նիք հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, կա­յա­ցան  «Առ­նօ» մի­ջազ­գա­յին երի­տա­սար­դա­կան մրցոյ­թի եր­կու փու­լե­րը: Մրցոյ­թի նա­խա­գահ­ներն էին Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի որ­դին՝ Արան եւ վրա­ցի ծա­նօթ ար­ուես­տա­գէտ Նա­նա Պրեկ­վա­ձէն: Այս­պէս Պա­պա­ճան­եա­նի յի­շա­տա­կի հիմ­նադ­րա­մը կը կա­տա­րէ «Էսթ­րա­տա­յին» […]

Ամերիկահայ

ՀԱՅԱԶԳԻ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԻՇԷԼ ԼԸԿՐԱՆ՝ Մ.ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

 Յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ­նե­րուն, ֆրան­սա­հայ հան­րա­ծա­նօթ երա­ժիշտ Մի­շէլ Լըկ­րան, ելոյթ­նե­րու շարք մը պի­տի ու­նե­նայ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ներս: Ար­դա­րեւ, Լըկ­րան երեք ելոյթ­ներ պի­տի ու­նե­նայ յա­ջոր­դա­բար Ուա­շինկ­թը­նի (Մէ­րի­լէնտ), Պոս­թը­նի եւ Նիւ Եոր­քի մէջ, յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բեր 15-ին, 18-ին եւ […]

No Picture
Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՒԻՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՐԳ-ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ

                                                                                                                                                                                                          ԱՒՕ ԳԱԹՐՃ­ԵԱՆ  Երգ-երաժշ­տու­թիւնը ար­ուեստ­նե­րէն ամէ­նէն հա­ղոր­դա­կանն է ու ամէ­նէն մատ­չե­լին: Սա­կայն այս­տեղ կþառանձ­նաց­նենք ապ­րիլ­եան երգ-երաժշ­տու­թիւնը, որ կը հան­դի­սա­նայ կամ կþընդգր­կէ պատ­գա­մը՝ ժա­ռան­գու­թիւն փո­խան­ցե­լու վե­րապ­րող սե­րուն­դէն երի­տա­սարդ սե­րուն­դին: Ան իր մէջ կը հա­մա­պար­փա­կէ մշա­կոյ­թի ինք­նա­ճա­նա­չու­մը […]