ՀԵՐՄԱՆ ՎԱՀՐԱՄԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

 Վե­նե­տի­կի Հայ Մշա­կոյ­թի Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Եւ Վա­ւե­րագ­րու­մի Կեդ­րո­նի (OEMME EDIZIONI) հրա­տա­րակ­չա­տան հիմ­նա­դիր եւ տա­րի­նե­րու խմբագ­րա­պետ` ճար­տա­րա­պետ, նկա­րիչ եւ քան­դա­կա­գործ Հեր­ման Վահ­րամ­եա­նը, իր հա­րա­զատ­նե­րէն ու մտե­րիմ բա­րե­կամ­նե­րէն ընդ-միշտ հե­ռա­ցաւ, յետ եր­կա­րատեւ հիւան­դու­թեան,...

«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ Բ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Յու­լիս 1-3, 2009-ին, Երու­սա­ղէ­մի »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« մա­տե­նա­դա­րա­նի սրա­հին մէջ կա­յա­ցաւ մի­ջազ­գա­յին« բարձր մա­կար­դա­կի գի­տա­ժո­ղով մը՝ »Պատ­մու­թիւն հայ­կա­կան Մի­ջերկ­րա­կա­նի« խո­րագ­րով: Գիտ­նա­կան­ներ՝ Օքս­Ֆոր­տի« Քէյմպ­րի­ճի« Քար­տի­ֆի« Լու­վե­նի« Սոր­պո­նի« Հռո­մի« Մոն­փելի­էի եւ Երու­սա­ղէ­մի Եբ­րա­յա­կան«...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԷՋԵՐԷՆ… ԽԱՉՈՒՀԻՆ ԲՈՒՐԳԵՐՈՒ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

 Ըստ նոր պատ­մագ­րա­կան պրպտում­նե­րու« հայ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յու­թիւնը Նե­ղո­սի ափե­րուն սկիզբ կÿառ­նէ հա­զա­րամ­եակ­ներ առաջ« Հայ­կա­կան բարձ­րա­ւան­դա­կէն գաղ­թած Հայկ­սոս­նե­րու մուտ­քո­վը ապա­գայ փա­րա­ւո­նա­կան հարս­տու­թիւն­նե­րու եւ անն­ման կո­թող­նե­րու եր­կի­րը:  Պատ­մա­կան Եգիպ­տո­սի քա­ղա­քակր­թու­թեան փա­ռա­յեղ պատ­մու­թիւնը...

ՄԱԼԹԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

   Յու­լիս 31-ին,  Մալ­թա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լա Վա­լէ­թի »Հիլ­թըն« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի  ու­նե­ցաւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագր­ուած հայ հա­մայն­քի առա­ջին հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին Վե­րա Պո­յաճ­եան ընտր­ուե­ցաւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի...

ՍՔՈՓԻԷՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ԻՐ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԸ

  Յակոբ Ասատրեան Սքոփի­է­յի (Մա­կե­դոն­իա) մէջ առա­ջին հա­յե­րը յայտն­ուած են 17-րդ դա­րի ըն­թաց­քին: Պա­լա­պա­նով (Պա­լա­պան­եան) ըն­տա­նի­քը Վա­նէն Սքոփ­իէ գաղ­թած առա­ջին հայ ըն­տա­նիք­նե­րէն մէկն էր: Պա­լա­պա­նով եղ­բայր­նե­րը կը զբաղ­ուէ­ին նու­ռի առեւ­տու­րով:...

ՏԽՈՒՐ, ՇԱՏ ՏԽՈՒՐ ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՄԸ

Չորս տարի առաջ, 2005ի Յունիսին առնուեցաւ որոշում մը՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը փակելու: Արդարացո՞ւմը: Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ տրուած բացատրութիւնը այն էր, որ Մելգոնեանը չէր կատարեր իր առաքելութիւնը, հետեւաբար, չէր արդարացներ...

Հ.Օ.Մ.Ի ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ Կ'ԱՅՑԵԼԷ ՀԱՅ ԵՐԵՔ ՅԱՐԱՆՈՒԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒՆ

Զանազան երկիրներէ Լիբանան ժամանած Հայ Օգնութեան Միութեան անդամներու ինչպէս նաեւ Հ.Օ.Մ.ի Շրջանային եւ Մեկուսի Վարչութիւններու հետ հանդիպումներու համար, Յունիս 9էն 11 Լիբանան կը գտնուէին Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Վերա Դաւիթեանն...

ԱԿՆԱՐԿ .- «ժԽՏԱԿԱՆ ՄՏԱՅՆՈՒԹԻՒՆ»

  «Հայրենիք» Կատարեալ կամ անկատար անցեալի էջերուն անցած են, Լիբանանի երեսփոխանական վերջին ընտրութիւնները…Ընտրութիւններ, որոնք ամիսներ շարունակ մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծեցին եւ մղեցին որ լիբանանեան (ներառեալ լիբանանահայ) հսկայ սփիւռք մը գործի լծուի...

«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆԸ 50,000 ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՆՈՒԻՐԷ Հ.Յ.Դ. ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն - Մայիս 13, 2009 ՄՈՆԹԵՊԵԼԼՕ.- Ընդառաջելով վերջերս Հ.Յ.Դաշնակցութեան Արխիւներու Հիմնարկին կողմէ կատարուած դիմումին, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութիւնը որոշեց 50,000 (յիսուն հազար) ամերիկեան տոլար նուիրել Հ.Յ.Դ. Արխիւներու Հիմնարկին: Շնորհակալութիւն յայտնելով...
Social profiles