ՇՈՒԷՏԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆՆ ԱԼ ՃԱՆՉՑԱՒ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Հինգշաբթի, Մարտ 11ին, Շուէտի խորհրդարանն ալ վաւերացուց բանաձեւ մը, կոչ ուղղելով կառավարութեան, որպէսզի ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Բուռն վիճաբանութիւններէ ետք, 130ի դէմ 131 քուէներով, վաւերացուեցաւ այս բանաձեւը, որ նեւ կը նշէ...

ԹԻՖԼԻՍԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՆՑԱՒ

Ոչ մէկ յի­շա­տա­կե­լի ար­ձա­գանգ եւ բո­ղոք: Նո­յեմ­բեր 19, 2009-ին Թիֆ­լի­սի Մուղ­նե­ցոց Սուրբ Գէ­որգ եկե­ղե­ցին ան­ցաւ պատ­մու­թեան: 1356-ին կա­ռուց­ուած այս սրբա­տե­ղին, տա­րի­նե­րէ ի վեր ան­գոր­ծա­ծե­լի վի­ճա­կի մէջ էր: Որոշ շրջան մը,...

«ՊՐԱԶԻԼ ՊԷՏՔ Է ՀԵՏԵՒԻ ՈՒՐՈՒԿՈՒԱՅԻ ԵՒ ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՕՐԻՆԱԿԻՆ ԵՒ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

[caption id="attachment_2616" align="alignleft" width="150" caption="Խաչիկ Տէր Ղուկասեան խօսքի պահուն"][/caption]  Նո­յեմ­բեր 22-24-ին, Պրա­զի­լի մայ­րա­քա­ղաք Պրա­զիլ­իա­յի մէջ, Խորհր­դա­րա­նի Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց Յանձ­նա­ժո­ղո­վի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ման­ուէլ Գոն­սէ­սաուի ան­ուան Ներ­ման եւ Մարդ­կա­յին Իրա­ւանց նուիր­ուած...

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԻ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

 Հոկ­տեմ­բեր 28-ի երե­կոյ­եան, Մե­ծի Տանն  Կի­լիկ­իոյ Մայ­րա­վան­քին (Լի­բա­նան) մէջ, սկսաւ Ատա­նա­յի Ջար­դի 100-Ամ­եա­կին նուիր­ուած շա­բա­թը, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին: Մայ­րա­վան­քի շրջա­փա­կին մէջ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը բա­ցու­մը կա­տա­րեց Ատա­նա­յի կո­տո­րա­ծի 100-Ամ­եա­կին...

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՍՈՒՐԻԱ

[caption id="attachment_1939" align="alignleft" width="300" caption="Գարատուրանի եկեղեցւոյ բացում"][/caption]  Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս  Արամ Ա., Հով­ուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ այ­ցե­լեց Սուր­իա: Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ յա­տուկ պատ­ուի­րա­կու­թեան, առա­ջին հեր­թին այ­ցե­լեց Լա­թաք­իա, ուր տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քին...

ՀԵՐՄԱՆ ՎԱՀՐԱՄԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

 Վե­նե­տի­կի Հայ Մշա­կոյ­թի Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Եւ Վա­ւե­րագ­րու­մի Կեդ­րո­նի (OEMME EDIZIONI) հրա­տա­րակ­չա­տան հիմ­նա­դիր եւ տա­րի­նե­րու խմբագ­րա­պետ` ճար­տա­րա­պետ, նկա­րիչ եւ քան­դա­կա­գործ Հեր­ման Վահ­րամ­եա­նը, իր հա­րա­զատ­նե­րէն ու մտե­րիմ բա­րե­կամ­նե­րէն ընդ-միշտ հե­ռա­ցաւ, յետ եր­կա­րատեւ հիւան­դու­թեան,...

«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ Բ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Յու­լիս 1-3, 2009-ին, Երու­սա­ղէ­մի »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« մա­տե­նա­դա­րա­նի սրա­հին մէջ կա­յա­ցաւ մի­ջազ­գա­յին« բարձր մա­կար­դա­կի գի­տա­ժո­ղով մը՝ »Պատ­մու­թիւն հայ­կա­կան Մի­ջերկ­րա­կա­նի« խո­րագ­րով: Գիտ­նա­կան­ներ՝ Օքս­Ֆոր­տի« Քէյմպ­րի­ճի« Քար­տի­ֆի« Լու­վե­նի« Սոր­պո­նի« Հռո­մի« Մոն­փելի­էի եւ Երու­սա­ղէ­մի Եբ­րա­յա­կան«...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԷՋԵՐԷՆ… ԽԱՉՈՒՀԻՆ ԲՈՒՐԳԵՐՈՒ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

 Ըստ նոր պատ­մագ­րա­կան պրպտում­նե­րու« հայ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յու­թիւնը Նե­ղո­սի ափե­րուն սկիզբ կÿառ­նէ հա­զա­րամ­եակ­ներ առաջ« Հայ­կա­կան բարձ­րա­ւան­դա­կէն գաղ­թած Հայկ­սոս­նե­րու մուտ­քո­վը ապա­գայ փա­րա­ւո­նա­կան հարս­տու­թիւն­նե­րու եւ անն­ման կո­թող­նե­րու եր­կի­րը:  Պատ­մա­կան Եգիպ­տո­սի քա­ղա­քակր­թու­թեան փա­ռա­յեղ պատ­մու­թիւնը...

ՄԱԼԹԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

   Յու­լիս 31-ին,  Մալ­թա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լա Վա­լէ­թի »Հիլ­թըն« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի  ու­նե­ցաւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագր­ուած հայ հա­մայն­քի առա­ջին հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին Վե­րա Պո­յաճ­եան ընտր­ուե­ցաւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի...

ՍՔՈՓԻԷՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ԻՐ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԸ

  Յակոբ Ասատրեան Սքոփի­է­յի (Մա­կե­դոն­իա) մէջ առա­ջին հա­յե­րը յայտն­ուած են 17-րդ դա­րի ըն­թաց­քին: Պա­լա­պա­նով (Պա­լա­պան­եան) ըն­տա­նի­քը Վա­նէն Սքոփ­իէ գաղ­թած առա­ջին հայ ըն­տա­նիք­նե­րէն մէկն էր: Պա­լա­պա­նով եղ­բայր­նե­րը կը զբաղ­ուէ­ին նու­ռի առեւ­տու­րով:...
Social profiles