Արտերկիր

ՀԵՐՄԱՆ ՎԱՀՐԱՄԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

 Վե­նե­տի­կի Հայ Մշա­կոյ­թի Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Եւ Վա­ւե­րագ­րու­մի Կեդ­րո­նի (OEMME EDIZIONI) հրա­տա­րակ­չա­տան հիմ­նա­դիր եւ տա­րի­նե­րու խմբագ­րա­պետ` ճար­տա­րա­պետ, նկա­րիչ եւ քան­դա­կա­գործ Հեր­ման Վահ­րամ­եա­նը, իր հա­րա­զատ­նե­րէն ու մտե­րիմ բա­րե­կամ­նե­րէն ընդ-միշտ հե­ռա­ցաւ, յետ եր­կա­րատեւ հիւան­դու­թեան, 27 Սեպ­տեմ­բե­րին: Վահ­րամ­եան ծնած է […]

No Picture
Արտերկիր

«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ Բ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Յու­լիս 1-3, 2009-ին, Երու­սա­ղէ­մի »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« մա­տե­նա­դա­րա­նի սրա­հին մէջ կա­յա­ցաւ մի­ջազ­գա­յին« բարձր մա­կար­դա­կի գի­տա­ժո­ղով մը՝ »Պատ­մու­թիւն հայ­կա­կան Մի­ջերկ­րա­կա­նի« խո­րագ­րով: Գիտ­նա­կան­ներ՝ Օքս­Ֆոր­տի« Քէյմպ­րի­ճի« Քար­տի­ֆի« Լու­վե­նի« Սոր­պո­նի« Հռո­մի« Մոն­փելի­էի եւ Երու­սա­ղէ­մի Եբ­րա­յա­կան« Երե­ւա­նի եւ Պիր Զէյ­թի (Պա­ղես­տին) […]

No Picture
Արտերկիր

Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԷՋԵՐԷՆ… ԽԱՉՈՒՀԻՆ ԲՈՒՐԳԵՐՈՒ ԵՐԿՐԻՆ ՄԷՋ

 Ըստ նոր պատ­մագ­րա­կան պրպտում­նե­րու« հայ ժո­ղո­վուր­դի ներ­կա­յու­թիւնը Նե­ղո­սի ափե­րուն սկիզբ կÿառ­նէ հա­զա­րամ­եակ­ներ առաջ« Հայ­կա­կան բարձ­րա­ւան­դա­կէն գաղ­թած Հայկ­սոս­նե­րու մուտ­քո­վը ապա­գայ փա­րա­ւո­նա­կան հարս­տու­թիւն­նե­րու եւ անն­ման կո­թող­նե­րու եր­կի­րը:  Պատ­մա­կան Եգիպ­տո­սի քա­ղա­քակր­թու­թեան փա­ռա­յեղ պատ­մու­թիւնը ծա­նօթ է բո­լո­րին որ­պէս ակուն­քը […]

No Picture
Արտերկիր

ՄԱԼԹԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

   Յու­լիս 31-ին,  Մալ­թա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լա Վա­լէ­թի »Հիլ­թըն« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի  ու­նե­ցաւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագր­ուած հայ հա­մայն­քի առա­ջին հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին Վե­րա Պո­յաճ­եան ընտր­ուե­ցաւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ հետ կա­պե­րու վար­չու­թիւնը […]

No Picture
Արտերկիր

ՍՔՈՓԻԷՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ԻՐ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԸ

  Յակոբ Ասատրեան Սքոփի­է­յի (Մա­կե­դոն­իա) մէջ առա­ջին հա­յե­րը յայտն­ուած են 17-րդ դա­րի ըն­թաց­քին: Պա­լա­պա­նով (Պա­լա­պան­եան) ըն­տա­նի­քը Վա­նէն Սքոփ­իէ գաղ­թած առա­ջին հայ ըն­տա­նիք­նե­րէն մէկն էր: Պա­լա­պա­նով եղ­բայր­նե­րը կը զբաղ­ուէ­ին նու­ռի առեւ­տու­րով: Հաս­տատ­ուած էին Շթիպ քա­ղա­քը« գոր­ծու­նէ­ու­թիւն […]

No Picture
Արտերկիր

«ՓԱՌՔ ՈՒ ՊԱՏԻՒ…ՅԱՒԻՏԵԱ՞Ն»

Մելգոնեանցի ըլլալը կը նմանի հայ ըլալուն: Իւրայատուկ զգացում մըն է, որ չես կրնար բաժնել «օտարներուն» հետ: Մելգոնեանցի ըլլալը կեանքի ձեւ մըն է, մտածելակերպ մը, գաղափար մը: Երբ երկու Մելգոնեանցիներ իրար հանդիպին, ի°նչ սերունդի ալ որ […]

No Picture
Արտերկիր

ՏԽՈՒՐ, ՇԱՏ ՏԽՈՒՐ ՏԱՐԵԴԱՐՁ ՄԸ

Չորս տարի առաջ, 2005ի Յունիսին առնուեցաւ որոշում մը՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը փակելու: Արդարացո՞ւմը: Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան կողմէ տրուած բացատրութիւնը այն էր, որ Մելգոնեանը չէր կատարեր իր առաքելութիւնը, հետեւաբար, չէր արդարացներ իր գոյութիւնը: Այս արարքով երկու […]

No Picture
Արտերկիր

Հ.Օ.Մ.Ի ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ Կ'ԱՅՑԵԼԷ ՀԱՅ ԵՐԵՔ ՅԱՐԱՆՈՒԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐՈՒՆ

Զանազան երկիրներէ Լիբանան ժամանած Հայ Օգնութեան Միութեան անդամներու ինչպէս նաեւ Հ.Օ.Մ.ի Շրջանային եւ Մեկուսի Վարչութիւններու հետ հանդիպումներու համար, Յունիս 9էն 11 Լիբանան կը գտնուէին Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Վերա Դաւիթեանն ու Զեփիւռ Է. Րէիսեանը: Օգտուելով […]

No Picture
Արտերկիր

ԱԿՆԱՐԿ .- «ժԽՏԱԿԱՆ ՄՏԱՅՆՈՒԹԻՒՆ»

  «Հայրենիք» Կատարեալ կամ անկատար անցեալի էջերուն անցած են, Լիբանանի երեսփոխանական վերջին ընտրութիւնները…Ընտրութիւններ, որոնք ամիսներ շարունակ մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծեցին եւ մղեցին որ լիբանանեան (ներառեալ լիբանանահայ) հսկայ սփիւռք մը գործի լծուի եւ նոյնիսկ մղոններ կտրելով ժամանէ […]

No Picture
Արտերկիր

ԳՐԻԳՈՐ ՇԱՀԻՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ.- ԵՐԲ…

ՀՐԱՅՐ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ Կը գրեմ մահուան քառասունքին առիթով, անձի մը մասին որ պատճառ եղած է գրել սկսելուս… Գրելը սիրելուս… Սեւերը հանելու արտօնութեան՝ այս պահուն անգամ մը եւս ժամանակն է նայելու արդէն իսկ քառորդ դար անդին, աշխարհի […]