ՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ԹՈՐԳՈՄ ԱՒԱԳ ՔՀՆՅ. ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ

 Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Թե­միս Առաջ­նորդ՝ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Ար­քե­պիս­կո­պոս Չօ­լոյ­եան, Թե­միս Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վը, Ազ­գա­յին Վար­չու­թիւնը եւ Հո­գե­ւո­րա­կա­նաց Դա­սը խոր ցա­ւով կը գու­ժեն վախ­ճա­նու­մը Տ. ԹՈՐ­ԳՈՄ ԱՒԱԳ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱ­ՆԻ որ պա­տա­հե­ցաւ Հինգ­շաբ­թի,...

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻ ԱՍՄՈՒՆՔԻ ԽՏԱՍԱԼԻԿԸ

ԱՆԱ­ՀԻՏ ՉՈՐ­ՊԱՃ­ԵԱՆ       »Անափ կա­րօտ« եւ »Վա­ռել լոյ­սե­րը հո­գու«, եր­կու նոր խտա­սա­լիկ­նե­րը (CD), եղան ինձ հա­մար հրա­շա­լի նուէր: Այն­տեղ խտաց­ուած է բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րի եւ եր­գե­րի գե­ղե­ցիկ մի փունջ: Հայ­կա­կան երգ-երաժշ­տու­թեան, հայ մտա­ւո­րա­կա­նի...

ԲԱՐԻ ՎԵՐԱՄՈՒՏ

                                                                                                                                                                ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ  Վե­րա­մուտ է դարձ­եալ: Ամ­րան քա­նի մը ամիս­նե­րու վրայ համր­ուած ար­ձա­կուր­դէն ետք, հայ թէ օտար բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րը կրկին ան­գամ կը բա­նան իրենց դռնե­րը: Ծնողք, աշա­կերտ, ու­սու­ցիչ ար­դէն իսկ...

ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԲԱՐԵԿԱՄ ԾԵՐԱԿՈՒՏԱԿԱՆ ԷՏՈՒԸՐՏ ՔԵՆՆԵՏԻՆ

Չո­րեք­շաբ­թի Օգոս­տոս 26ի վաղ ար­շա­լոյ­սին, Հա­յէ­նի­սի (Մա­սա­չու­սէց) մէջ, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց Ամե­րի­կա­հա­յե­րու մօ­տիկ բա­րե­կամ եւ Հայ Դա­տի բնա­գա­ւա­ռէն ներս, անա­չա­րօ­րէն եւ ամէ­նայն հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ աշ­խա­տանք տա­րած՝ ծե­րա­կու­տա­կան Էտ­ուըրտ Քեն­նե­տի: 77 տա­րե­կան...

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ 33-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

Շա­բաթ Օգոս­տոս 1, 2009ին Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վար­դա­նանց Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցւոյ հան­դի­սաս­րա­հում (Ռիճֆիլտ, Նիւ Ճըր­զի) կա­յա­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի 33րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղովր: Ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ՝ ընկ....

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԹԵՄԵՐՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝ ՄՈՆՐԷԱԼԻ ՄԷՋ

[caption id="attachment_1359" align="aligncenter" width="264" caption="Ձախէն աջ՝ Տ. Օշական Ս. Արք. Չօլոյեան (Արեւելեան Թեմ) , Տ. Խաժակ Արք. Յակոբեան (Գանատայի Թեմ) եւ Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան (Արեւմտեան Թեմ)"][/caption] Օգոս­տոս 19-20, 2009-ին«...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 23-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

  Մօ­տա­ւո­րա­պէս յի­սուն աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18 գա­րուն­ներ բո­լո­րած) ժա­մա­նած զա­նա­զան շրջան­նե­րէ եւ 11 դա­սա­տու­ներ հա­ւաք­ուե­ցան Սուրբ Մէ­րի կեդ­րո­նը (Էլ­վեր­սըն, Փէն­սիլ­վան­իա), Սուրբ Գրի­գոր Տա­թե­ւա­ցի Հիմ­նար­կի 23րդ ամառ­նա­յին յայ­տագ­րին առ­թիւ, որ սկսաւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՁԵՌՆԱՐԿ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼԻԶՊՈՆԻ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻ ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ

  Յու­լիս 24ին, Նիւ Եոր­քի մէջ Հ.Յ.Դ. Ար­մէն Գա­րօ Կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­քին եւ Լիզ­պոնի նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կին:  Ձեռ­նար­կին բա­ցու­մը կա­տա­րեց ընկհ. Սօ­սի Էսա­ճան­եան որ­մէ ետք...

ՎԻՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ «ԱՐՄԻՆԻԸՆ ՐԻՎԻՈՒ»Ի ԵՒ NAASR ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ

Հինգ­շաբ­թի, Օգոս­տոս 6ին, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ »Ար­մինի­ըն Րի­վիու«ին եւ Հայ­կա­կան Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու Հիմ­նար­կին (NAASR), տե­ղի ու­նե­ցաւ վի­ճա­բա­նա­կան երե­կոյ մը, վե­րո­յիշ­եալ կեդրո­նի  (Պել­մոնթ, Մա­սա­չու­սէց) սրա­հէն ներս: Օր­ուան նիւթն էր »Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը Եր­կու Ճա­կատ­նե­րու...
Social profiles