ՀՐԱՒԻՐՈՒԱԾՆԵՐՆ ՈՒ …ԲԱՑԱԿԱՆԵՐԸ

Ստեղծ­ուած պատ­կե­րը յար եւ նման է, Ցիւ­րի­խի մէջ կա­տար­ուած ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին, ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի նա­խա­ձեռ­նած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն հա­յա­հոծ գա­ղութ­ներ, ունկնդ­րե­լու եւ լսե­լու հա­մար այս վեր­ջին­նե­րուն կար­ծիքն ու տե­սա­կէտ­նե­րը, Հա­յաս­տան –...

110-ԱՄԵԱՅ ԱՒԱՆԴ, ՏԵՍԼԱԿԱՆ ԵՒ …«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

Կարելի՞ է  չանդրադառնալ աւելի քան դար մը պատմութիւն կերտած, այդ ահաւոր մաքառումներուն, այդ անծայրածիր զոհողութիւններուն…եւ դեռ աւելին այդ անցուդարձերուն, սկսելով Եղեռնէն առաջ իսկ, տարիներ շարունակ կատարուած հայ-թուրք ընդհարումներէն, Ա. համաշխարհային...

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԱԾ ՍՊԱՍՈՒՄ…

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, երբ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, ըն­կա­լու­չը վերցնե­լով, հե­ռա­ձայ­նեց ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նին, պարզ «փրո­թո­քո­լա­յին» զրոյ­ցի մը հա­մար չէր, այլ ան մտադ­րած էր իր զայ­րոյ­թը ար­տա­յայ­տե­լու...

ԻՐԱՐՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԵԱՆ… ԱՆՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Միայն պատ­մա­կան բնոյթ չու­նէր Հա­սան Ճե­մա­լի այ­ցե­լու­թիւնը, Մա­սա­չու­սէ­ցի «Փոքր Հա­յաս­տան - Լի­թըլ Ար­մին­իաե շրջա­նը՝ Ուա­թըր­թաուն: Պարզ տե­սակ­ցու­թիւն մըն ալ չէր, ոչ ալ զբօ­սաշր­ջիկ այ­ցե­լու­թիւն մը: Ար­դա­րեւ, 1922-ին, Վրաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Թիֆ­լի­սի...

ԿԱՌՉԱԾ ՇՈՒՇԻԻ ՎԵՐԱՇԻՆՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻՆ

Գո­հա­բա­նու­թեան օր­ուան առ­թիւ կա­տար­ուած նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քը կը փաս­տէ թէ, Սփիւռք­եան այլ գաղ­թօ­ճախ­նե­րու նման, ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնն ալ կառ­չած մնա­ցած էր Շուշիի վե­րա­շին­ման գա­ղա­փա­րին, պարզ եւ մէ­կին Ար­ցա­խի վար­դին՝ Շուշի­ին, որուն հա­մար յատ­կաց­ուած...

ԿԱՌՉԱԾ ՇՈՒՇԻԻ ՎԵՐԱՇԻՆՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻՆ

Գո­հա­բա­նու­թեան օր­ուան առ­թիւ կա­տար­ուած նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քը կը փաս­տէ թէ, Սփիւռք­եան այլ գաղ­թօ­ճախ­նե­րու նման, ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնն ալ կառ­չած մնա­ցած էր Շուշիի վե­րա­շին­ման գա­ղա­փա­րին, պարզ եւ մէ­կին Ար­ցա­խի վար­դին՝ Շուշի­ին, որուն հա­մար յատ­կաց­ուած...

ՎԵՀ ԱԶԳ… ՎԵՀ ՄՇԱԿՈՅԹ

Ան­նա­հանջ վե­հու­թեամբ եւ ան­խոնջ վսե­մու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ Նիւ Եորք - Նիւ Ճըրզիի շրջա­նին մէջ, կազ­մա­կերպ­ուած Հա­մազ­գա­յի­նի «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ» ձեռ­նար­կը: Այս­պէս, Հա­մազ­գա­յին հայ մշա­կու­թա­յին եւ կրթա­կան միու­թիւնը, կառ­չած մնա­լով հայ...

«ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ»Ի ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ.- ԴԷՊԻ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋԽԱՂԱՑՔ

Զգա­լի էր ստեղծ­ուած պա­րա­պու­թիւնը: Պա­րա­պու­թիւն մը, հա­յա­տառ թեր­թի մը բա­ցա­կա­յու­թեան ստեղ­ծած պա­րա­պու­թիւնը, որուն տե­ւո­ղու­թիւնը եղաւ գրե­թէ հինգ ամիս: Պա­րա­պու­թիւն մը, որ մտա­հո­գեց նոյ­նիսկ դժուա­րու­թեամբ հա­յե­րէն կար­դա­ցող եւ­րո­պա­ծին հա­յոր­դին: Պա­րա­պու­թիւն մը,...

ԹՈՒՐՔԻԱ – ԻՍՐԱՅԷԼ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ .- ՀԱԼԱԾՈՂ ԵՒ ՀԱԼԱԾԵԱԼ…

Երբ հա­լա­ծող մը՝ հա­լած­եալ հա­լա­ծո­ղին կը հա­լա­ծէ…բնա­կա­նա­բար հա­լա­ծախ­տէ տա­ռա­պած կը թուի ըլ­լալ: Ահա­ւա­սիկ բարդ կա­ցու­թիւն մը, դիտ­ուած տար­բեր դի­տան­կիւ­նէ, տար­բեր բնա­գա­ւա­ռէ, տար­բեր ակ­նո­ցով, սա­կայն աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կա­նօ­րէն մի­եւ­նոյն «մար­զա­դաշտ»էն, յատ­կա­պէս երբ վեր­ջերս...
Social profiles