ԶԱՆԳ­ՈՒԱԾ­ՆԵ­ՐԸ ԸՆԴՎ­ԶԵՑ­ՆՈՂ ԶԱՐ­ԳԱ­ՑՈՒՄ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ԽՈՐ­ՔԸ.- “ԱՆԵ­ՐԵ­ՒՈՅԹ“ ԳՈՐ­ԾՕՆ­ՆԵՐ, ԵՐԵՒ­ՑՈՂ ԻՇ­ԽԱ­ՆԱ­ՒՈՐ­ՆԵՐ

 Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ընտ­րա­պայ­քարն ու անոր կապ­ուած քո­վըն­տի-քո­ղարկ­ուած զար­գա­ցում­նե­րը իւ­րա­յա­տուկ չեն գեր-հզօր այս եր­կիրն, այլ տար­բե­րակ­նե­րը կը դրսե­ւոր­ուին այլ ցա­մա­քա­մա­սե­րու եւ եր­կիր­նե­րու մէջ, անոնք ըլ­լան հզօր­նե­րու թէ անոնց ազ­դե­ցու­թեան...

ՓՐՈՖ. ԹԱ­ՆէՐ ԱՔ­ՉԱ­ՄԻ ՆՈՐ ԳԻՐ­ՔԻՆ ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ Նիւ Եորք   Նոր աշ­խա­տա­սի­րու­թիւն մը եւս կ՛աւել­նայ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նա­գի­տու­թեան մեր աղ­բիւր­նե­րուն վրայ, թուրք պատ­մա­բան Թա­նէր Աք­չա­մի հրա­տա­րա­կած վեր­ջին գիր­քով, որուն առատ նիւթ հայ­թայ­թած են Թուրք­իոյ իր գոր­ծըն­կեր...

ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ՍԵՄԻՆ.- ՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ` ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆ Է

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Հոկտեմբեր 30, 2012  Բոլորովին տարբեր է ներկայ իրավիճակը, բաղդատած չորս տարի առաջուայ, ուր ամերիկահայութիւնը ամէնուրէք միասնաբար գործեց ի նպաստ այն թեկնածուին, որ բազմիցս խոստացած էր Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման...

ԶԱՆԳՈՒԱԾՆԵՐԸ ԸՆԴՎԶԵՑՆՈՂ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԽՈՐՔԸ.- ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐՆԵՐԷՆ ԱՆԴԻՆ, ՈՒ ԱՆՈՆՑՄԷ ԱՆԿԱԽ

 Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ           Հոկտեմբեր 22-ին, Օպամա-Ռոմնի պատկերասփռուած բանավէճի երրորդ ու վերջին արարը վարագոյրը իջեցուց նախագահական ընտրապայքարի վերջին նախապատրաստութեանց բեմադրութեան վրայ, որ հանրութեան անգամ մը եւս հրամցուեցաւ ``ժողովրդավարութեան...

ԱՏԱ­ՎԻԶՄ

 ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ``ԴՐՕՇԱԿ``Ի Ատա­վիզմ բա­ռի ար­մա­տը լա­տի­նե­րէն atavi.- նախ­նի­ներ ար­մատն է, որ բա­ռացի­օ­րէն նշա­նա­կում է յե­տա­գայ սե­րունդ­նե­րի կա­ռուց­ուած­քում, վա­ղուց մե­ռած նախ­նի­նե­րի կազ­մաբ­նա­խօ­սա­կան եւ հո­գե­կան գծե­րի ի յայտ գա­լը: Ատա­վիզ­մի դրսե­ւո­րում է...

ՔԱ­ՂԱ­ՔԱՑ­Ի­Ա­ԿԱՆ ՀԱ­ՍԱ­ՐԱ­ԿՈՒ­ԹԵԱՆ ԽՈՍ­ՏՈՒՄ­ՆԵՐՆ ՈՒ ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱ­ՓԱ­ԿՈՒՄ­ՆԵ­ՐԸ

 Սեպ­տեմ­բե­րի աւար­տին եւ Հոկ­տեմ­բե­րի սկիզ­բը, Նիւ Եոր­քի, Սան Ֆրան­սիս­քո­յի եւ Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յե­րը եւ Յա­ռաջ­դի­մա­կան Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը հա­մա­ժո­ղո­վի չոր­րորդ հան­դի­պու­մը: 2006-ին սկիզբ առած այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը, որուն շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւնը բա­րա­ցու­ցա­կան...

ՆԵՐՈՂՈՒԹԻ՛ՒՆ ԽՆԴՐԵՑԷՔ

Ս. Մ. Հոկտեմբեր 23, 2012   Սփիւռքի նախարարութեան կայքէջին վրայ Հոկտեմբեր 22ին տեղադրուած է կոչ-յայտարարութիւն մը, որուն առաջին բաժինը եթէ անխառն ուրախութիւն կը պատճառէ, աւելի վար տեղ գտած արտայայտութիւն մը...

ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐՈՒ ՍԵ­ՄԻՆ.- Ի ՆՊԱՍՏ ՈՉ ՈՔԻ

Ընտ­րար­շա­ւը հա­սած է իր աւար­տա­կան հանգր­ուա­նին, եւ հա­մե­մա­տած չորս տա­րի առաջ­ուայ կա­տար­ուած ``Ի նպաստ Օպա­մա``ի աշ­խա­տան­քին շատ բան փոխ­ուած է: Եւ այս ստեղծ­ուած իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րու ար­դիւնք է որ ամե­րի­կա­հա­յը որո­շած է...

ԼՐԱԳ­ՐՈՂ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՎԵ­ՑԵ­ՐՈՐԴ ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ` ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 100-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ ԸՆ­ԴԱ­ՌԱՋ

 Հոկ­տեմ­բեր 4-ին Երե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Լրագ­րու­թեան շէն­քի Եղի­շէ Չա­րեն­ցի ան­ուան սրա­հին մէջ ըն­թացք առաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պած ``Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-րդ տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ`` խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ լրագ­րող­նե­րու,...
Social profiles