ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԽՕՍՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ.- ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻ°Ն ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՐԿ Է ԴԻՄԱԳՐԱՒԵԼ

Հա­յաս­տան-Թուրք­իա կա­պե­րու ծի­րէն ներս ար­ձա­նագր­ուած վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը, յատ­կա­պէս քա­ղա­քա­կան-դիւա­նա­գի­տա­կան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ տե­ղի ու­նե­նա­լիք յա­ռա­ջի­կայ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ Զուի­ցեր­իոյ միջ­նոր­դու­թեամբ գո­յա­ցած հա­մա­ձայ­նա­գի­րե­րու հի­ման վրայ, ար­դար ընդվ­զու­մի ալիք մը սկսած են բարձ­րաց­նել թէ° Հա­յաս­տա­նի...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

 90 տա­րի­նե­րէ աւե­լի, ար­դա­րու­թեան հա­մար կռիւ կը մղենք: Ար­դա­րու­թիւն՝ մէկ ու կէս միլի­ոն հա­յոր­դի­նե­րուն հա­մար որոնք թուրք օս­ման­եան կա­ռա­վա­րու­թեան հրա­մա­նով կո­տոր­ուե­ցան: Ար­դա­րու­թիւն՝ հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին կո­թող­նե­րուն հա­մար, որոնք քանդ­ուե­ցան եւ կը...

Հ.Օ.Մ-Ը ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 500 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՅԱՏԿԱՑՆԷ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ

2008-2009 կրթական տարեշրջանին, Հ.Օ.Մ.-ի զանազան միաւորներն ու ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը աւելի քան $500,000 հազար տոլարի յատկացումներ կատարած են հայրենի տարածքներու եւ արտերկրի մէջ կրթական նպատակներու համար:  «Հ.Օ.Մ.-ը մի՛շտ առաջնահերթ կարեւորութիւն...

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 23, 2009-ին, յա­տուկ ժա­մադ­րու­թեամբ մը, Ուա­շինկ­թը­նի ՀՀ դես­պան­ա­տուն այ­ցե­լե­ցին Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ժա­մա­նած յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու , կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, որոնք ներ­կա­յա­ցու­ցին իրենց մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, հրա­պա­րակ­ուած հայ-թուրք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ: [caption...

Հ.Ե.Դ.-Ի ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ 76-ՐԴ ԽԱՂԵՐԸ՝ ՓՐՈՎԻՏԸՆՍԻ ՄԷՋ

                                                                                                                                                                                                 ՆԱՆՕՐ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ  Փրո­վի­տընս, Րոտ Այ­լընտ.- Հ.Ե.Դ.-ի 76րորդ Ողիմպ­ի­ա­կան խա­ղե­րը տե­ղի ու­նե­ցան Րոտ Այ­լընտ նա­հան­գի մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, որ տե­ւեց Հինգ­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 3էն մին­չեւ Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 7, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ տեղ­ւոյն «Վա­րանդ­եան» մաս­նա­ճիւ­ղին: ...

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՕՍՔԸ

 «Այն ին­չին, որ ակա­նա­տես կը դառ­նանք այ­սօր, բա­ցար­ձա­կա­պէս անըն­դու­նե­լի է եւ պէտք է ար­ժա­նա­նայ հայ ազ­գի մի­ա­հա­մուր հա­կազ­դե­ցու­թեան: Սերժ Սարգս­եա­նի առաջ­նոր­դու­թեամբ կա­տար­ուած փոր­ձը՝ իբ­րեւ թէ հայ եւ թուրք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը բա­րե­լա­ւե­լու...

ՀԱՅ – ԹՐՔԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ՝ Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆԱԾ ԱՐՇԱՒԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԸ ՏՐՈՒԵՑԱՒ

 Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի գե­րա­գոյն Մարմ­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Երեք­շաբ­թի, Երե­ւա­նի ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցով՝ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 2:00-ին, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ հայ-թրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն դէմ ար­շա­ւին: Ար­դա­րեւ, ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան շէն­քե­րուն դի­մաց սկսաւ նստա­ցոյցն ու հա­ցա­դու­լը: Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի...

Հ.Յ.Դ. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷՆ ԿՈՉ Կ'ՈՒՂՂԷ ՀՈԾ ԲԱԶՄՈՒԹԵԱՄԲ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ Հ.Ե.Դ.-Ի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ՑՈՅՑԻՆ ԵՒ ՄՕՏ ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՊԻՏԻ ՏԵՍԱԿՑԻ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆ Թ. ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական Կոմիտէն, Սեպտեմբեր 13, 2009-ի թուակիր հաղորդագրութեամբ մը, կը քննադատէ հայ եւ թուրք արտաքին գործոց նախարարութիւններու կողմէ հրապարակուած արձանագրութիւնները՝ դիւանագիտական կապեր հաստատելու համար: Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդրոնական...

ԵՒՐՈՊԱՅԷՆ ԿՈՎԿԱՍ՝ Հ.Օ.Մ.-Ի ՃԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

 Յու­նաս­տա­նի Մա­կե­դոն­իա-Թրակ­իոյ Հայ գթու­թեան խա­չի Խալ­քի­տիքիի գե­ղա­տե­սիլ ամա­րա­նո­ցը այս տա­րի եւս բա­ցաւ իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը հա­յու­թեան մատ­ղաշ սե­րուն­դին առ­ջեւ« եւ Յու­նիս ամ­սու 27-էն Յու­լիս 15« վաթ­սուն երե­խա­ներ՝ - Թե­սա­ղո­նի­կէ­էն եւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ Ս. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՎԵՐԱԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Եկե­ղե­ցին Հայ­կա­կան՝ ծը­նըն­դա­վայրն է հոգ­ւոյս, Ինչ­պէս քա­րայր մþըն­դար­ձակ, պարզ ու խո­րունկ, մութ ու լոյս, Իր գա­ւի­թովն հիւ­րըն­կալ, իր լայն բե­մովն ու հե­ռուն Կանգ­նած իր լուռ խո­րա­նով՝ որ կար­ծես նա°ւ մþէ...
Social profiles