Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 10-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ` ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ

Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 5-ին, Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 10-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ միու­թեան 16 Շրջա­նա­յին եւ Մե­կու­սի շրջան­նե­րու շուրջ հա­րիւր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու: Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ...

1936-Ի ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԻՆ ՀԱՅԵՐՈՒՆ

ՊՈ­ԼԻՍ, ``Ռա­տի­քալ``,``Զա­ման``.- Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան կա­տա­րած հե­տե­ւո­ղա­կան ճնշում­նե­րուն ար­դիւնք, Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը Շա­բաթ, Օգոս­տոս 27ին պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կեց փոք­րա­մաս­նա­կան կալ­ուած­նե­րու մա­սին օրէն­քի փո­փո­խու­թիւնը, որուն շնոր­հիւ, երկ­րի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն, որոնց շար­քին` հա­յե­րուն, կը վե­րա­դարձ­ուին 1936էն...

Հ.Օ.Մ.-Ը ԿԸ ՄԻԱՆԱՅ DORCAS AID ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ԱՓՐԻԿԷԻ ՍՈՎԱՀԱՐՆԵՐՈՒ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

Հայ Օգնութեան Միութիւնը յայտարարեց, որ միացած է Dorcas Aid կազմակերպութեան, օժանդակու­թեան ձեռք մեկնելու համար Ափրիկէի Եղջիւրի շրջանը հարուածած սովի զոհերուն: Անցնող յիսնամեակի ծանրագոյն երաշտը կը հարուածէ Ափրիկէի Արեւելեան շրջանները: Այս...

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԷՆ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՈՒԵՑԱՆ

Ատր­պէյ­ճա­նի ``1news.az`` կայ­քէ­ջը` վկա­յա­կո­չե­լով թրքա­կան զանգ­ուա­ծա­յին լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րը, կարճ լու­րով մը փո­խան­ցեց թէ, Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, որոնք պէտք է քննարկ­ուէ­ին Թուրք­իոյ նախ­կին խորհր­դա­րա­նի կող­մէ, իրենց իրա­ւա­կան ու­ժը կորսն­ցու­ցած սեպ­ուած են եւ հե­տե­ւա­բար...

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՔԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ՀԱՎՐԷՍՔ ԳԻՒՂԻՆ ՄԷՋ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ

Իրա­քի Հա­յոց Թե­մի Ազ­գա­յին Առաջ­նոր­դա­րա­նէն յատուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տեղեկանանք թէ Իրա­քա­հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Աւագ Արք. Ասա­տուր­եան այե­լած է հիւ­սիւ­սա­յին Իրա­քի քրտա­կան ինք­նա­վար մար­զի հայ­կա­կան բնա­կա­վայ­րե­րեն ու թե­մա­կան ծու­խե­րը: Այս...

ԲՈՂՈՔԻ ՆԱՄԱԿ` ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն. ԴԵՍՊԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՌԻՔԱՐՏՈՆԷԻ

Հող, մշակոյթ եւ կրօնք…աճուրդի հանուած են: Աղաւաղում, մութ հաշիւներ, կեղծիք եւ անշուշտ օտարի աչքին լաւ երեւելու կամ տիպար օրինակ դառնալու մարմաջ: Այսպէս, Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան Կարսի նահանգային վարչութեան...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ.- ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ուր­բաթ, Օգոս­տոս 5-ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 7:30ին, Տիթ­րոյ­թի Սուրբ Սար­գիս եկեղեց­ւոյ յա­րա­կից ``Լիլի­ըն Առա­քելեան`` սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ար­ցա­խի ազա­տագր­ուած տարա­ծաշր­ջա­նի բնա­կեց­ման եւ զար­գաց­ման ի նպաստ նուիր­ուած ձեռ­նարկ մը, որ կազ­մա­կերպ­ուած...

ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ` ՄՆՁՈՒՐԻԻ ՓԱՌԱՏՕՆԻՆ

 Յու­լիս 27-էն 31, Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի Տեր­սիմ նա­հան­գի տար­բեր քա­ղաք­նե­րու մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մնձուրիի փա­ռա­տօ­նը, աւե­լի ծա­նօթ` ``Մնձու­րի` բնու­թեան եւ պաշ­տա­մուն­քի փա­ռա­տօ­նը`` անու­նով: Արեւմ­տա­հա­յոց Հար­ցե­րու Ու­սում­նա­սի­րու­թեան Կեդ­րո­նի ղե­կա­վար Հայ­կա­զուն Ալվրց­եան եւ իր...

Հ.Յ.Դ. ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 11-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

Օգոս­տոս 4-ին, Երե­ւա­նի մէջ, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Հ.Յ.Դ. երի­տա­սար­դա­կան եւ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թիւն­նե­րու հա­մա­հայ­կա­կան 11րդ բա­նա­կու­մին: Այս հաւաքը տե­ւեց մին­չեւ Օգոս­տոս 11, որուն ըն­թաց­քին տա­սը եր­կիր­նե­րէ ժա­մա­նած երի­տա­սար­դա­կան միու­թիւն­նե­րու 110 երի­տա­սարդ­նե­րը, չորս...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՏԱԹԵՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ 25-ՐԴ ՀԱՒԱՔԸ

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ  Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ` Անու­շա­ւան եպս. Դանի­էլ­եա­նի, տե­ղի ու­նե­ցաւ ``Տա­թեւ`` հիմ­նար­կի ամառ­նա­յին 25-րդ հա­ւա­քը: 56 աշա­կերտ­ներ (մե­ծա­մաս­նու­թեամբ 13-18...
Social profiles