ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ԵԷԼԵՆԱ ՊՈՆՆԸՐ

ՊՈՍԹԸՆ.- Յատ­կա­պէս Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն, Եէ­լե­նա Պոն­նըր իր կո­ղա­կից, հան­րա­ծա­նօթ այ­լա­խոհ Անտ­րէյ Սա­խա­րո­վի հետ պայ­քա­րած էր մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար: Անց­եալ Փետր­ուա­րէն ի վեր, Պոն­նը­րի առող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կը վատ­թա­րա­ցած էր եւ ան...

ՅԱՍՄԻԿ ՊԱՊԵԱՆ ԵԼՈՅԹ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Շա­բաթ, Յու­նիս 25-ին, Պոս­թըն Փոփ­սի հայ­կա­կան օր­ուայ վե­րա­պահ­ուած հա­մոյ­թին, ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ ան­զու­գա­կան սոփ­րա­նո­յի ``թա­գու­հի``` Յաս­միկ Պապ­եան: Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը բազ­միցս անդ­րա­դար­ձած է այս հա­յուհի­ին կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տին, զայն նկա­տե­լով աշ­խար­հի...

ԹՈՒԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ…

ԹԱԹՈՒԼ ՍՈՆԵՆՑ-ՓԱՓԱԶԵԱՆ Հա­զա­րամ­եակ­նե­րու բո­վէն ան­ցած մեր պատ­մու­թեան չա­փա­նի­շով, տաս­նամ­եակ­ներ կրնան դիւ­րաւ անն­կատ անց­նիլ. այ­սու­հան­դերձ, ճա­կա­տագ­րա­կան ժա­մա­նակ­նե­րու ճշգրի՛տ ար­ժե­ւո­րու­մը կը ստի­պէ մեզ կանգ առ­նե­լու եւ ակ­նա­ծան­քով կեդ­րո­նա­նա­լու պատ­մա­կան կշիռ ու­նե­ցող թուա­կան­նե­րու...

ԱՐԴԱ՞Ր ԹԷ ԲԱՐԳԱՒԱՃ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

[caption id="attachment_7175" align="aligncenter" width="300" caption="Ռումանացի հանրածանօթ ծաղրանկարիչ Ֆլորին Պալապան, որ բնակութիւն հաստատած է Լիւքսեմպուրկի մէջ, մտայղացումը ունեցած է այս ծաղրանկարին: Հետաքրքրականը այն է թէ, այս գործը պատրաստուած էր ընտրութիւններու նախօրեակին...

ՍԼԱՔ.- ԽՐԱՏ ՏՈՒՈՂԸ ԻՄԱՍՏՈՒՆ Կ՛ԸԼԼԱՅ

Խրատ տուողը իմաստուն կ՛ըլլայ, կ՛ըսեն: Նախագահ Օպամա Երեքշաբթի օր անգամ մը եւս ապացուցեց, որ իմաստուն մէկն է, որովհետեւ խրատեց Սուտանի հակամարտ կողմերը` հիւսիսցիներն ու հարաւցիները, որպէսզի վերջ տան սահմանային գօտիին...

ՀԱՅ ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՄԵՐԳ

Ար­դէն աւան­դոյթ է դար­ձել ամէն տա­րի Նիւ Եոր­քում կազ­մա­կեր­պել հա­մերգ-մրցոյթ` հայ տա­ղան­դա­ւոր եր­խա­նե­րի ու­ժե­րով: Աւան­դա­կան եր­րորդ հա­մեր­գը կա­յա­ցաւ Մա­յիս 29-ին Նիւ Եոր­քի հան­րա­ճա­նաչ ``Մեր­կին`` հա­մեր­գաս­րա­հում, որ նուիր­ուած էր Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան...

ԼՈՒՐԵՐ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԷՆ.- ԼԻՒՍԻ ԻՇԽԱՆԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈԻԵՑԱՒ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Մայ­րե­րու տօ­նին առ­թիւ, Մա­յիս 2-ին, Նիւ Եոր­քի մէջ կազ­մա­կերպ­ուած յա­տուկ ձեռ­նար­կի մը ըն­թաց­քին, պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ Լիւ­սի Իշ­խան­եա­նը, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած է Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նոր­դա­րա­նին: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած էր թե­մի տիկ­նանց...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի 36-ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կա­նանք թէ, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջա­նա­յին 36-րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Մա­յիս 14 -15, 2011ի շա­բա­թա­վեր­ջին, Նիւ Եոր­քի Ուատ­սայ­տի Հայ Կեդ­րո­նէն ներս, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ տեղ­ւոյն մաս­նա­ճիւ­ղի...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 75 ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒԱՆԱՏԱԽՏԱԿԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ.- ՑԱՆՔԸ` ՈՐ ՀՈՒՆՁՔ ՏՈՒԱՒ

Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կալ մար­մի­նը գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փա­րը յղա­ցած էր` շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ան­ուա­նա­տախ­տա­կի զե­տե­ղու­մով յար­գել վար­ժա­րա­նը աւար­տած 75 աշա­կերտ­ներն ու աշա­կեր­տու­հի­նե­րը: Մա­յիս 19, 2011ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 7էն սկսեալ, դպրո­ցի սրահ...

ՃԷՔ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՈՉ ԵՒՍ Է.- “ԲԺԻՇԿ ՄԱՀ“ԻՆ…ՄԱՀԸ

Տիթ­րոյ­թի ``Ուիլի­ըմ Պո­մոնթ`` հիւան­դա­նո­ցին մէջ մա­հա­ցաւ 83-ամ­եայ ``բժիշկ մա­հը`` Ճէք Գէ­որգ­եան, որ մա­հը ցան­կա­ցող ան­բու­ժե­լի հիւանդ­նե­րու օգ­տա­կար դար­ձող բժիշկն էր: 2010-ին ցու­ցադր­ուե­ցաւ, Պե­րի Լե­վին­սը­նի պատ­րաս­տած ``Դուք չէք գի­տեր Ճէ­քը`` ժա­պա­ւէ­նը,...
Social profiles