ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱՆ ՊԱՐ­ԳԵ­ՒԱՏՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ “ՄՈՎ­ՍԷՍ ԽՈ­ՐԵ­ՆԱ­ՑԻ“Ի ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԲԱՐՁ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ՄԵ­ՏԱ­ԼՈՎ

 Եր­կու­շաբ­թի, Մա­յիս 21, 2012ին, Պոս­թը­նի մէջ կազ­մա­կերպ­ուած` Հա­յոց Ժա­ռան­գու­թեան Այգիի բաց­ման ճաշ­կե­րոյ­թի ըն­թաց­քին, հան­րա­ծա­նօթ մտա­ւո­րա­կան, թա­տե­րա­գիր, բե­մադ­րիչ, գիտ­նա­կան, բա­նաս­տեղծ, դաստ­ի­ա­րակ, Դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եան պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Մով­սէս Խո­րե­նացիի ան­ուան մշա­կու­թա­յին...

ԿՈՎ­ԿԱՍ­ԵԱՆ ՇՐՋԱՊ­ՏՈՅՏ ԵՒ …ԸՆԴ­ՀԱ­ՐՈՒՄ

Յի­շա­տա­կե­լի եւ իւ­րա­յա­տուկ է Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի Կով­կաս­եան բարձ­րա­ւան­դակ այ­ցե­լու­թիւնը: Մէկ կող­մէն ``փրո­թո­քո­լա­յին`` հիւ­րա­սի­րու­թիւն Երե­ւա­նի մէջ…իսկ միւս կող­մէն, ազե­րի ոտնձ­գու­թիւն­ներ` Տա­ւու­շի սահ­մա­նա­մերձ տա­րա­ծաշր­ջա­նին մէջ: Մէկ կող­մէն,...

Ա.Մ.Ն. ԱՐ­ՏԱ­ՔԻՆ ԳՈՐ­ԾՈՑ ՆԱ­ԽԱ­ՐԱՐ ՔԼԻՆ­ԹԸ­ՆԻ ԱՅ­ՑԵ­ԼՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մենփ­րէս`` եւ ``Եր­կիր``).- Ա.Մ.Ն. Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար` Հի­լը­րի Քլին­թը­նի Կով­կաս­եան բարձ­րա­ւան­դակ շրջապ­տոյ­տը կա­տա­րեց Յու­նիս 4էն 7: Անոր առա­ջին հանգր­ուանն էր Հա­յաս­տան` Յու­նիս 4ին, ապա Վրաս­տան, Ատր­պէյ­ճան եւ վեր­ջա­պէս` Թուրք­իա:...

ԱԶԵ­ՐԻ ՈՒ­ԺԵՐ ԲԱԶ­ՄԻՑՍ ԿԸ ՓՈՐ­ՁԵՆ ԹԱ­ՓԱՆ­ՑԵԼ

[caption id="attachment_9857" align="aligncenter" width="300" caption="լուսանկար՝ Գոհար Աբրահամեան"][/caption] ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Ար­մին­իա Նաու`` եւ ``ԱՊԱ``).- Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէկ հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Յու­նիս 4-ին, Տա­ւու­շի մար­զի սահ­մա­նա­մերձ Չի­նա­րի գիւ­ղի կեդ­րո­նա­տեղի­ին վրայ, ազե­րի...
Social profiles