75 ՏԱ­ՐԻԱՌԱՋ.- ԵՐԿ­ՐՈՐԴ ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԻ ԹԻՒԵՐՆ ՈՒ ՓԱՍ­ՏԵ­ՐԸ 1939-1945

0 0
Read Time:14 Minute, 58 Second

p10 World_War_Second_Poster_by_veteran13  ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ

100 տա­րի առաջ, Առա­ջին Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մը մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 միլի­ոն զի­նուոր­ներ եւ քա­ղա­քա­ցի­ներ զոհ­ուե­ցան, եւ աշ­խար­հի մարդ­կու­թեան հաս­ցու­ցած անոր տա­ռա­պանք­նե­րը ու բա­ցած վէր­քե­րը չէ­ին բուժ­ուած դեռ բո­լո­րո­վին, հաշ­տու­թիւն կնքուած էր յաղ­թա­կան դաշ­նա­կից­նե­րու եւ պարտ­ուած կող­մե­րու մի­ջեւ:

80 տա­րի ան­ցաւ այն օրէն ի վեր, երբ Ատոլֆ Հիթ­լէ­րը Յուն­ուար 30, 1933ին Գեր­ման­իոյ վար­չա­պետ նշա­նակ­ուե­ցաւ եւ իշ­խա­նու­թիւնը ձեռք առաւ, աջակ­ցու­թեամբ իր հիմ­նած “Ազ­գա­յին Ըն­կեր­վա­րա­կան Գեր­ման Բա­նուո­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան“ (Նա­ցի):

75 տա­րի առաջ, Սեպ­տեմ­բեր 1, 1939ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Երկ­րորդ Մեծ Պա­տե­րազ­մը, վճռա­կան դար­ձա­կէտ մը կազ­մեց Եւ­րո­պա­յի ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան մէջ: Մօտ 50 միլի­ոն զի­նուոր­ներ եւ քա­ղա­քա­ցի­ներ զոհ­ուե­ցան միայն Եւ­րո­պա­յի մէջ:

 

1931

Հոկ­տեմ­բեր 27ին, Նիւ Եոր­քի մէջ, Իլէքթ­րիք ըն­կե­րու­թեան մէկ ճաշ­կե­րոյ­թի ժա­մա­նակ, Սի­մընս ըն­կե­րու­թեան տէ­րը` Քառլ Ֆրտիշ Ֆոն Սի­մըն­սը յայ­տա­րա­րած է, Ատոլֆ Հիթ­լէ­րի շարժ­ման ար­մատն է, պայ­քար ընդ­դէմ ըն­կեր­վա­րու­թեան:p10  c

 

1932

Յուն­ուար 27ին, Գեր­ման­իոյ Տիւ­սէլ­տորֆ քա­ղա­քի գոր­ծա­րա­նա­տէ­րե­րու ակում­բին մէջ աւե­լի քան 700 տնտե­սա­կան պե­տե­րու ներ­կա­յու­թեան Ատոլֆ Հիթ­լէր հե­տեւ­եալը յայ­տա­րա­րած է,և Մենք վերջ­նա­կա­նա­պէս որո­շած ենք Մարք­սիս­մը մին­չեւ իր վեր­ջին ար­մա­տը Գեր­ման­իոյ մէջ կտրել եւ փճաց­նել“:

Մա­յիս 30ին, Գեր­ման­իոյ նա­խա­գահ Մառ­շալ Փաուլ Ֆոն Պէ­նէքն­դորֆ Հին­տէնպուրկ (1847և1934) վար­չա­պետ Հայն­րիշ Պրու­նի­կին (1885և1970) կը հե­ռաց­նէր պաշ­տօ­նէն, Յու­նիս 1ին իր տե­ղը կը նշա­նա­կէր զօ­րա­ւոր կայս­րա­կան մը Ֆրանց Ֆոն Փա­բէ­նը:

 

1933

Նա­ցի­նե­րուն իշ­խա­նու­թեան գլուխ գա­լուն հա­մար, Օթօ Վոլֆ Մոն­թան ըն­կե­րու­թիւնը, Դրէսդ­ներ դրա­մա­տու­նը, Կուս­թաֆ Քրուբ Ֆոն Պոհ­լին, Հալ­պախ ըն­կե­րու­թիւնը, Սի­մէնս ըն­կե­րու­թիւնը եւ տասն­եակ ու­րիշ մեծ եւ փոքր ըն­կե­րու­թիւն­ներ օգ­նե­ցին Ատոլֆ Հիթ­լէ­րին բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան ձե­ւով, որ կա­րո­ղա­նայ վեր­ջին պահ­պա­նո­ղա­կան ընդ­դի­մադ­րու­թեան յաղ­թա­հա­րել:

Յուն­ուար 30-ին նա­ցի բռնա­տէր Ատոլֆ Հիթ­լէր դրա­մա­տէ­րե­րու օգ­նու­թեամբ իշ­խա­նու­թեան գլուխ եկաւ եւ մնաց 12 տա­րի:

Մարտ 13-ին Փաուլ Եո­զէֆ Կո­պէլս (1897և1945) կը նշա­նակ­ուի քա­րոզ­չու­թեան նա­խա­րար:p10b

Օգոս­տոս 2-ին կը մա­հա­նայ Գեր­ման­իոյ նա­խա­գահ Մառ­շալ Հին­տէնպուր­կը, Ատոլֆ Հիթ­լէր կը դառ­նայ “Ֆիւհ­րէր Ռայշս Քանց­լըր վար­չա­պետ“, նա­խա­գահ գեր­ման երր­րորդ կայս­րու­թեան եւ գլխա­ւոր հրա­մա­նա­տար բա­նա­կին:

Առանց մի­աս­նա­բար աշ­խա­տան­քի, գեր­ման գոր­ծա­րա­նա­տէ­րե­րու եւ նա­ցի կու­սակ­ցու­թեան, Ատոլֆ Հիթ­լէ­րը եւ իր կու­սակ­ցու­թեան ըն­կեր­նե­րը որե­ւէ ան­գամ չէ­ին կա­րող Գեր­ման­իոյ իշ­խա­նու­թիւնը ձեռք առ­նել եւ ամ­րաց­նել եւ Եր­րորդ Ռայ­շը չէր հա­մար­ձա­կեր աշ­խար­հը պա­տե­րազ­մի մէջ կոր­ծա­նել:

Այս խօս­քե­րը ար­տա­սա­նած է ամե­րի­կա­ցի դա­տա­խա­զը Օգոս­տոս 27, 1947-ին Նիւ­րէն­պեր­կի պա­տե­րազ­մա­կան մար­դաս­պան­նե­րու դա­տա­րա­նին մէջ:

Մարտ 1936-ին Ատոլֆ Հիթ­լէր կը գրա­ւէր Ռայն­լան­դի Ռուհ­րի ճար­տա­րար­ուես­տա­կան հա­րուստ շրջա­նը:

Մարտ 13, 1938-ին գեր­ման բա­նա­կը կը շար­ժի դէ­պի Աւստր­ի­ան առանց պա­տե­րազ­մի կը գրա­ւէ եւ կը մի­աց­նէ Գեր­ման­իոյ` Մեծ Գեր­ման­իա կազ­մե­լով:

1938 Սեպ­տեմ­բե­րին Գեր­ման­իոյ, Ֆրան­սա­յի, Իտալ­իոյ եւ Անգլ­իոյ մի­ջեւ Միւ­նիխ քա­ղա­քին մէջ կը կնքուի հա­մա­ձայ­նա­գիր մը, Չե­քոս­լա­վաք­իոյ Զիւ­տէթ­նի շրջա­նը կը մի­աց­ուէր մեծ Գեր­ման­իոյ:

 

1939

Մարտ 15-ին գեր­ման բա­նա­կը այս ան­գամ կը մտնէ եւ կը գրա­ւէ Չե­խաս­տա­նը:

Օգոս­տոս 22-ին Գեր­ման­ի­ան դեռ Լե­հաս­տա­նը չէր գրա­ւած, Ատոլֆ Հիթ­լէր Օպեր­զալց­պերկ քա­ղա­քին մէջ իր հրա­մա­նա­տար­նե­րուն ու զօ­րա­վար­նե­րուն առաջ հե­տեւ­եա­լը խօ­սած է.և

Ես իմ մա­հա­բեր խում­բե­րուն հրա­հանգ տուած եմ, առանց ողոր­մու­թեան կամ գթու­թեան` տղա­մար­դիկ, կի­ներ եւ երե­խա­ներ, որոնք սլա­ւա­կան խօ­սող ցե­ղին կը պատ­կա­նին, ոչն­չաց­նել:

Միայն այս­պէս կա­րող ենք մենք տէր դառ­նալ կեան­քի տա­րա­ծու­թեան, որ մենք կա­րիք ու­նենք:

Ո՞վ կը յի­շէ վեր­ջա­պէս, այ­սօր դեռ հա­յե­րու բնաջն­ջու­մը“:p10 second-world-war

Օգոս­տոս 23-ին Ատոլֆ Հիթ­լէր եւ Եո­զէֆ Սթա­լին կ՛ստո­րագ­րեն ոչ յար­ձա­կո­ղա­կան դաշ­նա­գիր մը, ուր եւ կ՛որոշ­ուի Լե­հաս­տա­նը բաժ­նել իրենց մի­ջեւ:

Սեպ­տեմ­բեր 1ին գեր­ման բա­նա­կը կը յար­ձա­կէր Լե­հաս­տա­նի վրայ ճիշդ ժա­մը 4.45ին եւ կը գրա­ւէ Լե­հաս­տա­նի միայն կէ­սը:

Սեպ­տեմ­բեր 17ին Սո­վե­տա­կան Միու­թեան Կար­միր բա­նա­կը կը յար­ձա­կի եւ կը գրա­ւէ Լե­հաս­տա­նի Արե­ւել­եան հո­ղա­մա­սը եւ այս­պէ­սով Լե­հաս­տա­նը մօտ վեց տա­րի աշ­խար­հի քար­տէ­զի վրա­յէն կը չէ­զո­քա­նայ:

Եւ այս­պէ­սով կը պայ­թէր Երկ­րորդ Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մը:

 

1940

Ապ­րիլ 9-ին գեր­մա­նա­կան բա­նակ­նե­րը եր­կու շաբթ­ուան մէջ կը գրա­ւեն Տա­նի­մար­քան եւ Նոր­վեկ­իան, հինգ շա­բա­թէն Հո­լան­տան, 17 օր­ուան մէջ Պել­ճի­քան, 6 շա­բա­թէն Ֆրան­սան, երեք շա­բա­թէն Յու­նաս­տան, 11 օրէն Եու­կոս­լավ­ի­ան, ու­րեմն Անգլ­իա­յէն զատ Գեր­ման­իոյ սահ­ման­նե­րը հա­սած էին մին­չեւ Պրէսթ Լի­թովս­քի:

 

1941

Յու­նիս 22-ին, Ատոլֆ Հիթ­լէր խզե­լով Մոսկ­ուա­յի հետ կնքած բա­րե­կա­մա­կան դաշ­նա­գի­րը, կը յար­ձա­կէր այս ան­գամ Սո­վե­տա­կան Միու­թեան վրայ, Լե­հաս­տա­նի վրա­յով, Լաթվ­ի­ան, Լիթ­ուան­ի­ան, Էս­թոն­ի­ան, Սպի­տակ Ռուս­ի­ան եւ Ուք­րան­ի­ան կը գրաւ­ուի եւ գեր­մա­նա­ցիք կը հաս­նին մին­չեւ Լե­նինկ­րա­տի մօ­տե­րը, հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր գե­րի­ներ կը բե­րեն Գեր­ման­իա, գոր­ծա­րան­նե­րու մէջ գոր­ծե­լու:

Դեկ­տեմ­բեր 7-ին, Գեր­ման­իոյ դաշ­նա­կից` Ճա­փոն­իոյ օդա­նա­ւա­տոր­մը յան­կար­ծա­կի յար­ձա­կե­լով Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու` Հար­պը­րի վրայ, կը փճաց­նեն ամե­րիկ­եան նա­ւա­տոր­մը:

Դեկ­տեմ­բեր 11-ին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներն ալ պա­տե­րազմ կը յայ­տա­րա­րէ:

Ռու­սա­կան “Ամառ“ը շատ կարճ կը տե­ւէ Հիթ­լէ­րի հա­մար, օրէ օր վատ լու­րեր կը հաս­նէ­ին Պեր­լին, Լե­նինկ­րա­տի պա­շա­րու­մը ար­դէն Հիթ­լէ­րին կռնա­կը կո­տրած էր, հիւանդ էր, մի­նակ էր, միայն Մառ­շալ Գիւ­րին­կը իրեն յոյ­սեր կու տար, գեր­ման պա­շար­ուած բա­նա­կին օդէն օգ­նել, բայց ան ալ չի յա­ջո­ղե­ցաւ:

265.000 պա­շար­ուած զի­նուոր­նե­րէն մին­չեւ պա­տե­րազ­մի վեր­ջը 100.000էն աւե­լի սպանն­ուած էին, տասն­եակ հա­զար­ներ հիւանդ եւ վի­րա­ւոր, միայն 34.000 վի­րա­ւոր պա­շար­ուած էին, 90.000 գե­րի կը տա­նեն ռու­սե­րը դէ­պի Ռուս­իոյ զա­նա­զան կող­մե­րը, պա­տե­րազ­մէն վերջ շատ տա­րի­ներ ետք քի­չեր կը յա­ջո­ղէ­ին ետ վե­րա­դառ­նալ:

Յու­լիս 20, 1944-ին գեր­մա­նա­կան խումբ մը զի­նուո­րա­կան սպա­նե­րը կը փոր­ձէ­ին Ատոլֆ Հիթ­լէ­րին սպան­նել, բայց չեն յա­ջո­ղիր, բո­լորն ալ կը գնդա­կա­հար­ուին եւ անոնց ըն­կեր­ներն ու բա­րե­կամ­նե­րը կը բան­տարկ­ուին:

Ապ­րիլ 28, 1945-ին Հիթ­լէ­րը կ՛ամուս­նա­նայ իր ըն­կե­րու­հի Էվա Պրաու­նի հետ: 40 ժամ վերջ եր­կու­քը մի­ա­սին անձ­նաս­պան կ՛ըլ­լան “Ֆիւհ­րի­րի Պունք­րի“ մէջ:

Մա­յիս 8, 1945-ին գեր­մա­նա­կան բա­նա­կի հրա­մա­նա­տար զօ­րա­վար Քայ­թէ­լը չորս մեծ պե­տու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ կը ստո­րագ­րէ Գեր­ման­իոյ անձ­նա­տուու­թիւնը:

Սեպ­տեմ­բեր 2, 1945-ին Ճա­փոն­ի­ան պաշ­տօ­նա­պէս անձ­նա­տուր եղաւ, իրա­կա­նու­թեան մէջ ամե­րիկ­եան եր­կու ադո­մա­կան ռու­մբե­րը վեր­ջա­ցու­ցին Երկ­րորդ Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մը:

“Little Boy“ը Օգոս­տոս 6-ին կոր­ծա­նեց Հի­րօ­շի­մա քա­ղա­քը “Fat Man“ը Օգոս­տոս 9-ին կոր­ծա­նեց Նա­կա­զա­քի քա­ղա­քը: Այս եր­կու քա­ղաք­նե­րուն մէջ շու­տով մա­հա­ցան 200.000 հո­գի:

Երկ­րորդ Մեծ Պա­տե­րազ­մի սար­սա­փի հաշ­ուեկ­շի­ռը

Պա­տե­րազ­մը  տե­ւեց ճիշդ 5 տա­րի, 8 ամիս եւ 6 օր: Իսկ միայն Եւ­րո­պա­յի մէջ տե­ւեց 2077 օր, 49.842 ժա­մեր եւ 35 վայրկ­եան:

Պա­տե­րազ­մի վեր­ջին 120 օրե­րը տե­ղի ու­նե­ցած են միայն Գեր­ման­իոյ հո­ղին վրայ:

Պա­տե­րազ­մին մաս­նակ­ցած են 61 եր­կիր­ներ, որոնք իրա­րու դէմ պաշ­տօ­նա­կան պա­տե­րազմ են յայ­տա­րա­րած: Եւ­րո­պա­յի մէջ կա­յին 5 չէ­զոք եր­կիր­ներ` Զուի­ցեր­իա, Սպան­իա, Փոր­թու­կալ, Իր­լան­տա եւ Շուէտ:

Երկ­րորդ Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մը ար­ժեց 375 միլ­ի­ար ամե­րիկ­եան ոս­կի տո­լար, Գեր­ման­իոյ հա­մար ար­ժեց 657 միլ­ի­ար ռայշս մարք, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րուն հա­մար 109 միլ­ի­ար տո­լար:

Սո­վե­տա­կան Միու­թեան մէջ ապ­րող հա­յե­րը Երկ­րորդ Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մին մաս­նակ­ցած են աւե­լի քան 500.000 եւ անոնց­մէ 103ը ար­ժա­նա­ցած են Սո­վե­տա­կան Միու­թեան հե­րո­սի կո­չու­մին, իսկ զո­հե­րու թիւը հա­սած է 300.000-ի:

1945ի Ապ­րիլ եւ Մա­յիս ամիս­նե­րուն Պեր­լի­նի շուրջ տե­ղի ու­նե­ցած ճա­կա­տա­մար­տին, զոհ­ուած են մօ­տա­ւո­րա­պէս 250.000 քա­ղա­քա­ցի­ներ եւ զի­նուոր­ներ, միայն Պեր­լի­նի Ռայշս­թա­կի շուրջ Ապ­րիլ 30ին զոհ­ուած են մօտ 2000 հո­գի:

Մա­յիս 2-ին Սո­վե­տա­կան բա­նա­կը բո­լո­րո­վին գրա­ւած էր Գեր­ման­իոյ մայ­րա­քա­ղաք Պեր­լի­նը, բա­նա­կին մէջ էին նա­եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի բազ­մա­թիւ զա­ւակ­ներ` զօ­րա­վար­ներ, սպա­ներ եւ զի­նուոր­ներ: Սպի­տակ Ռուս­իոյ ռազ­մա­ճա­կա­տի հրա­մա­նա­տար Մառ­շալ Ժու­կո­վի զի­նա­կիցն էր ռազ­մա­ճա­կա­տի քաղ­վար­չու­թեան պետ` Զօ­րա­վար Սար­գիս Հա­լաճ­եան, հրասայ­լե­րու հրա­մա­նա­տար` Զօ­րա­վար Հա­մա­զասպ Բա­բա­ջան­եան, կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տար` Զօ­րա­վար Սար­գիս Մար­տի­րոս­եան: Պեր­լին քա­ղա­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած կռիւ­նե­րուն կը մաս­նակ­ցէ­ին Զօ­րա­վար Սար­գիս Կա­րա­պետ­եան, Զօ­րա­վար Իսա­հակ Գաս­պար­եան եւ ու­րիշ հրա­մա­նա­տար­ներ:

Պեր­լի­նի գրաւ­ման եւ ճա­կա­տա­մար­տին մաս­նակ­ցող, հայ­կա­կան 89րդ “Թա­ման­եան“ հռչա­կա­ւոր հրաձ­գա­յին զօ­րա­բա­նա­կի հրա­մա­նա­տար` Զօ­րա­վար Նուէր Սա­ար­եան, 1943-ին Երե­ւա­նէն “Թա­ման­եան“ զօ­րա­բա­նա­կին գլուխ ան­ցած յաղ­թա­կան մար­տեր եղած էր նա­ցի Գեր­ման­իոյ բա­նակ­նե­րուն դէմ Ղրի­մի մէջ եւ մաս­նակ­ցած էր Լե­հաս­տա­նի այլ քա­ղաք­նե­րու ազա­տագր­ման եւ անց­նե­լով Օտէր գե­տը գրա­ւած էր Ֆրանք­ֆուրթօտէ­րը ու մին­չեւ Պեր­լին:

Հայ մե­ծա­նուն զի­նուո­րա­կան Զօր. Նուէր Գէ­որգ Սա­րաֆ­եան ծնած էր Վաս­պու­րա­կա­նի Ար­ճէշ գիւ­ղը, 1907ին: 1915-ին տե­ղի ու­նե­ցան հայ­կա­կան կո­տո­րած­նե­րը, գոր­ծադր­ուե­ցաւ պատ­մու­թեան ան­նա­խըն­թաց ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը: Աւեր­ուե­ցաւ հայ­րե­նի Ար­ճէ­շը, ու­թը տա­րե­կան պա­տա­նին որ­բա­ցած ու անօ­թե­ւան պա­տա­հա­բար յա­ջո­ղե­ցաւ ազա­տիլ թրքա­կան արիւ­նոտ եա­թա­ղա­նէն: Գաղ­թի փշոտ ճամ­բան բռնած­նե­րուն մէջ էր Նուէ­րի մայ­րը` եր­կու զա­ւակ­նե­րով, զա­նա­զան տա­ռա­պանք­նե­րէ ետք յա­ջո­ղե­ցան Էջմ­ի­ա­ծին հաս­նիլ:

1944-ին աշ­նան Զօ­րա­վար Ն. Սա­ֆար­եա­նի գուն­դե­րը հրա­ման կը ստա­նան տե­ղա­փոխ­ուել Մառ­շալ Գէ­որ­գի Ժու­կո­վի են­թա­կա­յու­թեան տակ, ար­դէն ժա­մա­նա­կին Կով­կա­սի մէջ Զօր. Սա­ֆար­եան ըսած էր.և Կարս, Էրզ­րում, Վան չգի­տեմբայց Պեր­լին կը մտնեմ:

Ան­մահ մեծ վա­նե­ցի Զօ­րա­վար Նուէր Սա­ֆար­եան կա­տա­րեց իր խոս­տու­մը, իր գուն­դե­րը հաս­ցուց մին­չեւ Պեր­լին եւ մաս­նակ­ցեց Պեր­լի­նի ճա­կա­տա­մար­տին: Մին­չեւ 50 եւ 60ական թուա­կան­նե­րուն Ռայշս­թա­կի շէն­քին գանդ­ուած պա­տե­րուն վրայ հա­յե­րէ­նով գրուած էին ինք­նագ­րեր, որոնք գրուած էին յաղ­թող հայ հե­րոս զի­նուոր­նե­րու կող­մէ:

Այո, “Թա­ման­եան“ զօ­րա­բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րի եւ իր անձ­նա­կազ­մի եւ ամ­բողջ հայ ժո­ղո­վուր­դի յաղ­թա­նա­կի հան­դէսն էր:

Ազ­գա­սէր եւ հայ­րե­նա­սէր Սա­ֆար­եա­նին դեռ 41 տա­րե­կան էր երբ անաստ­ուած պոլ­շե­ւիկ հա­յե­րը իրեն իբ­րեւ հիւանդ յայ­տա­րա­րե­ցին եւ ղրկե­ցին հանգստ­եան թո­շա­կի:

Յետ եր­կա­րա­տեւ հիւան­դու­թեան, Սեպ­տեմ­բեր 2, 1982ին, Երե­ւա­նի մէջ դեռ ՎԱ­Նը չ՛ազա­տած, մա­հա­ցաւ հայ զի­նուո­րա­կան տա­ղան­դի մէկ հռչա­կա­ւոր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ան­մահ Զօ­րա­վար Նուէր Գէ­որգ Սա­ֆար­եան:

Ինձ հա­մար մեծ պա­տիւ մըն էր Մա­յիս 8, 1978ին, Երե­ւա­նի իր բնա­կա­րա­նին մէջ ան­մահ վա­նե­ցի Զօ­րա­վա­րի ձեռ­քը եւ ճա­կա­տը համ­բու­րել…

Փետր­ուար 2014

Գեր­ման­իա

 

Պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ մաս մը եր­կիր­նե­րու կո­րուստ­նե­րը

 

Եր­կիր                քա­ղա­քա­ցի­ներ                զի­նուոր­ներ

 

Խորհրդային Միու­թիւն  7.000.000     13.000.000

Գեր­ման­իա                            3.640.000     3.250.000

Լե­հաս­տան                            6.000.000     120.000

Ֆրան­սա                      270.000                 250.000

Եու­կոս­լաւիա               130.000                 300.000

Իտալ­իա                       70.000                   330.000

Աւստր­իա                     230.000                 40.000

Անգլ­իա                        290.000                 60.000

 

Եւ­րո­պա 39.600.000 մէ­ջը ըլ­լա­լով հրեա­ներ 5.900.000

Աս­իա 20.950.000

ընդ­հա­նուր                                         60.550.000

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles