Ð²Ú ºÜø©©© ºô Ð²Ú ÎÀ ¼¶²Üø   ­Ðե­ï³ùñù­ñ³­Ï³Ý ¿ Ñե­ïե­õÇÉ Âáõñ­ùÇ­áÛ í³ñ­ã³­åե­ïÇ ·É­Ë³­õáñ ËáñÑñ­¹³­Ï³Ý ¾­ÃÇ­¿Ý سѭ×áõ­åե­³­ÝÇ Ï³­ï³­ñ³Í ³ñ­ï³­Û³Û­ïáõ­ÃÇõÝ­Ýե­ñáõÝ եõ Û³Û­ï³­ñ³­ñáõ­ÃÇõÝ­Ýե­ñáõÝ, íեñ­çեñë ºõ­ñá­å³ÛÇ Ù¿ç ϳ­ï³­ñá­õ³Í ·Ç­ï³­Åá­Õáí­Ýե­ñáõ Áݭóó­ùÇÝ:­ ²­é³­çÇÝ Ñեñ­ÃÇÝ, ÛáÛÅ ÛÇ­ß³­ï³­Ïե­ÉÇ...

Պոսթընի «Համազգային»ի «Էրեբունի» Պարախումբին Տարեկան Ելոյթը

Թղթակից Կիրակի, Յունիս 21-ին, տեղի ունեցաւ Պոսթընի «Համազգային»ի «Էրեբունի» պարախումբին տարեկան ելոյթը, Պըրլինկթընի «Հայ Սքուլ»ի սրահէն ներս: Բացման խօսքը կատարեց Լուսինէ Յարութիւնեան, որ առաջին հերթին, շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն, որոնք շարունակ...

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻՆ ՀԱԶԱՐ ՈՒ ՄԷԿ ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ՀԵՐՈՍ

  Մակար, ի Պերիտոն, Միւռօնօրհնէքէն տասը օր առաջ Արմենակ շրջաբերական-նամակ գրած է, օգտուելով համացանցի հրաշքէն, ղրկած է ասդին անդին, բոլոր անոնց որոնք իրեն պէս յառաջդիմած են, եւ արդիականութեան բարիքներէն կ’օգտուին:...

ԱՒԻԿ ՏԷՐԵՆՑԻ «ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱՏ» ԵՒ «REFLECTIONS ON LIFE & MAN» ԳՈՐԾԵՐՈՒ ԳԻՆԵՁՕՆ

  Շաբաթ, Մայիս 23-ին, Արլինկթընի (Մասաչուսէց) Հայ Մշակութային Հիմնարկութեան Կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ Պոսթընաբնակ բանաստեղծ Աւիկ Տէրենցի (Տէյիրմէնճեան) «Յարութեան Հաւատ» եւ «Reflections on Life & Man»  գիրքերու  գինեձօնը: Ձեռնարկի բացման...
Social profiles