ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- 19-ՐԴ ԴԱ­ՐՈՒ ԵՐԿ­ՐՈՐԴ ԿԷ­ՍԻ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԳՈՐ­ԾԻՉ` ԳԱԲՐԻ­ԷԼ ԵՐԱՆ­ԵԱՆ

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Պոլ­սոյ մէջ, կեան­քի կոչուած երաժշ­տա­կան առա­ջին ըն­կե­րու­թեան` ``Քնար Հայ­կա­կան``ի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն, Գաբրի­էլ Երան­եան ծնած է Պո­լիս 1827 թուա­կա­նին, յա­ճա­խած է տե­ղա­կան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը, աշա­կեր­տե­լով Արիս­տա­կէս Յով­հան­նէս­եա­նին: Անա­բա­ւա­րար...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ .- ՀՈ­ԳԵ­ՀԱՆԳՍՏ­ԵԱՆ ՊԱՇ­ՏՕՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ Հ.Օ.Մ.Ի ՀԱՆ­ԳՈՒՑ­ԵԱԼ ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ՀԻ­ՆԵ­ՐԻ ԵՒ ԲԱ­ՐԵ­ՐԱՐ­ՆԵ­ՐԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ` ՍՈՒՐԲ ԼՈՒ­ՍԱ­ՒՈ­ՐԻՉ ՄԱՅՐ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՄԷՋ

  ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ   Կի­րա­կի, Փետր­ուար 23-ին, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղե­ցում, տե­ղի ու­նե­ցաւ գե­ղե­ցիկ աւան­դու­թիւն դար­ձած` հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն, նուիր­ուած` մե­զա­նից առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցած, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան բա­րե­րար­նե­րի եւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹԸ

 Ար­դէն 26 տարիէ ի վեր, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամե­նօր­եայ վար­ժա­րա­նը կազ­մա­կեր­պում է տա­րե­կան գի­տա­կան շա­բաթ, որին մաս­նակ­ցում են վար­ժա­րա­նի տար­բեր դա­սա­րա­նի սա­նե­րը: Անոնք ցու­ցադ­րու­թեամբ ներ­կա­յաց­նում են իրենց աշ­խա­տանք­նե­րը, ուր...

ԱՅՍ ԾԱՆՐ ՎԻՃԱԿ Է ԵՒ ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԷՏՔ Է ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ

ԷՏԿԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ     Վեր­ջին շրջա­նում իրենց ընդ­դի­մա­դիր կամ ոչ իշ­խա­նա­կան հա­մա­րող կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րի առաջ­նորդ­նե­րը ծրագ­րա­յին ելոյթ­ներ ու­նե­ցան, եւ դա այն պա­րա­գա­յում, երբ ընտ­րու­թիւն­ներ մօտ ապա­գա­յում նա­խա­տես­ուած չեն: Վեր­ջերս ծրագ­րա­յին բնոյ­թի...

ՀԱ­ՄԵՍՏ ՈՒ ԱԶ­ՆԻՒ ՄԱՐ­ԴՈՒ` ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԷՍ ՄԿՐ­ԵԱ­ՆԻ ՔԱ­ՌԱ­ՍՈՒՆ­ՔԻ ԱՌ­ԹԻՒ 1924-2014

  Յով­հան­նէս Մկր­եա­նը ծնուել էր Դա­մաս­կոս, Յուն­ուար 1, 1924-ին: Զա­ւակն էր 1915-ի Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նից վե­րապ­րող Յա­րու­թիւն եւ Երա­նու­հի Մկր­եան­նե­րի: Փոքր տա­րի­քից իր ծնող­նե­րի հետ մեկ­նել է Պէյ­րութ (Լի­բա­նան): 1946-ի ներ­գաղ­թի օրե­րին,...

ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԸ ՀԻՒ­ՐԸՆ­ԿԱ­ԼՈՒՄ Է ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԱ­ԿԻՑ ԳՐՈՂ­ՆԵ­ՐԻՆ

  Ծ.Խ.- ``Հայ­րե­նիք``ի Մարտ 7, 2014-ի թիւին մէջ, անդ­րա­դար­ձած էինք, այս ձեռ­նար­կին մա­սին, ստո­րեւ ամ­բող­ջա­կան թղթակ­ցու­թիւնը.-   Քիչ է պա­տա­հում, որ ժա­մա­նա­կի դա­ւա­դիր թռիչքն ու­րա­խաց­նի, բայց ահա այս պա­հին այդ­պէ՛ս...

ԹԷ­ՔԷ­ԵԱ­ՆԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ` THE BIG BAD ARMO SHOW ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՄԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

  ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ   Գա­լի­ֆորն­իոյ տա­րած­քին եւ հա­յա­շատ աւան­նե­րուն մէջ մեծ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թեան հա­սած այս թա­տե­րա­խում­բը կը հմա­յէ ամե­րի­կա­հայ երի­տա­սար­դու­թիւնը:  Լի­ո­վին հայ­կա­կան նիւ­թե­րով, մեր ազ­գա­յին ապ­րե­լա­կեր­պին, կեան­քին, երազ­նե­րուն, ցա­ւե­րուն, յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն մէկ...

ԹԵՀ­ԼԻՐ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

 93 տա­րի­ներ առաջ` Մարտ 15, 1921-ին, հայ­կա­կան վրի­ժա­ռու­թեան սրբա­լոյս դէմ­քե­րէն` Սո­ղո­մոն Թեհ­լիր­եան, Պեր­լի­նի Շար­լո­թըն­պըրկ թա­ղին մէջ սպան­նեց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հիմ­նա­կան կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն մէ­կը` Թա­լէ­աթ Փա­շան: Ար­հա­ւիր­քի եւ ար­դա­րու­թեան ամ­բողջ պատ­մու­թիւն մը...

ԳԱ­ԼԻ­ՖՈՐՆ­ԻՈՅ ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

  Շա­բաթ, Մարտ 8-ին, Լոս Ան­ճե­լը­սի ``Մի­լենի­ըմ Պիլթ­մոր`` պան­դո­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ մշա­կու­թա­յին հիմ­նար­կու­թեան տա­րե­կան ձեռ­նար­կը` մաս­նակ­ցու­թեամբ քա­նի մը հա­րիւր հա­մա­կիր­նե­րու եւ նուի­րա­տու­նե­րու, լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լով կազ­մա­կեր­պու­թեան գլխա­ւոր իրա­գոր­ծում­նե­րը...

ՔԵԹ­ՐԻՆ ԷՇ­ԹԸՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ՆՈՐ ՋՈՒ­ՂԱ­ՅԻ ՍՈՒՐԲ ԱՄԵ­ՆԱՓՐ­ԿԻՉ ՎԱՆՔ

  Մարտ 10, 2014-ին, Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բարձ­րա­գոյն յանձ­նա­կա­տար Քեթ­րին Էշ­թըն այ­ցե­լեց Նոր Ջու­ղայ Ս. Ամե­նափր­կիչ վանք, ուր ան եւ անոր ըն­կե­րակ­ցող պատ­ուի­րա­կու­թիւնը դի­մա­ւո­րե­ցին Սպա­հա­նի Հա­յոց թե­մի առաջ­նորդ Բաբ­գէն...
Social profiles