“ՀԱՅՐԵՆԻՔ“ 115-ԱՄԵԱԿ

  Այս տարի, Մեսրոպաշունչ լեզուով լոյս ընծայուող մամլոյ նահապետին` “Հայրենիք“ին 115-ամեակն է: Միեւնոյն ժամանակ, նաեւ անգլերէն լեզուով լոյս տեսնող “Արմինիըն Ուիքլի“-ին ութսունամեակն է: Այս առթիւ, “Հայրենիք“ Հաստատութիւնը կազմակերպած է շարք մը...

75 ՏԱ­ՐԻԱՌԱՋ.- ԵՐԿ­ՐՈՐԴ ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԻ ԹԻՒԵՐՆ ՈՒ ՓԱՍ­ՏԵ­ՐԸ 1939-1945

  ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ 100 տա­րի առաջ, Առա­ջին Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մը մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 միլի­ոն զի­նուոր­ներ եւ քա­ղա­քա­ցի­ներ զոհ­ուե­ցան, եւ աշ­խար­հի մարդ­կու­թեան հաս­ցու­ցած անոր տա­ռա­պանք­նե­րը ու բա­ցած վէր­քե­րը չէ­ին բուժ­ուած դեռ բո­լո­րո­վին, հաշ­տու­թիւն...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ – ԱՆ­ՆԱ ԱՍՏ­ՈՒԱ­ԾԱ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՑ ԻՐ ԳԻՐ­ՔԸ

 ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Փետր­ուար 27-ին, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նիւ Եոր­քի գրա­սեն­եա­կին մէջ, նշուե­ցաւ Սում­կա­յի­թի զո­հե­րուն յի­շա­տա­կը, գոր­ծակ­ցու­թեամբ Հ.Հ. Մ.Ա.Կ.-ի Ներ­կա­յաց­ուցչու­թեան:  Ար­դա­րեւ, 1988ին երբ Խորհր­դա­յին Միութիւնը իր փլուզ­ման առաջ սկսած էր գտնուիլ Ատր­պէյ­ճա­նի թուրք-թա­թար­նե­րը...

ԱՐ­ՇԱ­ԼՈՅՍ ՊԷԶՃ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

  Քա­ռա­սուն օրեր առաջ Ար­շա­լոյս Պէզճ­եա­նը ան­դարձ բաժն­ուե­ցաւ իր ըն­տա­նի­քէն, հա­րա­զատ­նե­րէն, բա­րե­կամ­նե­րէն ու շրջա­պա­տէն: Բա­րի եւ ազ­նիւ հոգիի տէր, Ար­շա­լոյս բնա­ւո­րու­թեամբ մեղմ ու հա­մեստ, առա­քի­նի երեք զա­ւակ­նե­րու (Նի­կոլ, Րաֆ­ֆի եւ...

ԱԼ­ՊԷՐ ՔԱ­ՓԻՔ­ԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

  Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Առող­ջա­պա­հա­կան բնա­գա­ւա­ռէն ներս, հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք տա­րած Ալ­պէր Քա­փիք­եան մա­հա­ցաւ Փետր­ուար 24-ին, 83 տա­րե­կա­նին: Յատ­կա­պէս եօ­թա­նա­սու­նա­կան­նե­րուն, Քա­փիք­եան հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք տա­նե­լով, կրցած էր դար­ման­ներ գտնել զա­նա­զան հիւան­դու­թիւն­նե­րու:

ԵՂԲ. ՄԻՀ­ՐԱՆ ՇԻՄ­ՇԻՐ­ԵԱ­ՆԻ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

  Կի­րա­կի, Փետր­ուար 23-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ըն­տա­նի­քը, իր բազ­մա­տասն­եակ մաս­նա­ճիւ­ղե­րով յա­տուկ հո­գե­հան­գիստ մը կա­տա­րեց, ի յի­շա­տակ Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ան­դամ` Եղբ. Միհ­րան Շիմ­շիր­եա­նի, որ  Փետր­ուար 16-ին մա­հա­ցած էր Լի­բա­նա­նի մէջ: Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան...

“ՄԱՐ­ԶԻԿ`-Ի ԲԱ­ՑԱ­ՌԻԿ ԹԻՒԸ` ՊԱՏ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ՅՈՒ­ՇԱ­ՐԱՐ

   Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Ըն­թա­ցիկ երե­ւոյթ չէ շա­բա­թա­թեր­թի մը կամ ամ­սա­թեր­թի մը բո­վան­դա­կու­թեան հրա­պա­րա­կաւ ար­ձա­գան­գե­լը, սա­կայն եր­բեմն ըն­թեր­ցո­ղին կը տրա­մադր­ուին յա­տուկ կամ բա­ցա­ռիկ թիւեր, որոնք իրենց տես­քով ու բո­վան­դա­կու­թեամբ ըն­թեր­ցո­ղին կ՛ը­սեն,...

ՋԱ­ՒԱԽ­ՔԸ ՄԵՐ ԲՈ­ԼՈ­ՐԻՆ ԿԸ ՍՊԱ­ՍԷ

  ՍՕՍԷ ՊԷՕՃԷՔԵԱՆ Աշ­խար­հի շուրջ կան շատ հա­յեր, որոնք ան­ծա­նօթ են Ջա­ւախ­քին: Հա­յու­թեան եւ Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ դժուա­րին պայ­ման­նե­րուն մէջ, արդ­եօ՞ք պէտք է մտա­հոգ­ուինք նա­եւ քսա­նամ­եայ ջա­ւախք­ցի երի­տա­սար­դով, որուն կեան­քը ակա­մայ հո­ղա­գոր­ծու­թեան...

ՅԱ­ՋՈՐ­ԴԱ­ԲԱՐ ԵՐ­ՐՈՐԴ ՏԱ­ՐԻՆ ԸԼ­ԼԱ­ԼՈՎ… ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆԻ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ԳՐԱ­ԿԱՆ ՁԵՌ­ՆԱՐ­ԿԸ

  Յա­ջոր­դա­բար, եր­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ,տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յի­նի Նիւ Եոր­քի մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պած գրա­կան երե­կոն: Այս ան­գամ, ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած էր Աս­թոր­իա շրջա­նի ``Ուոլց Քա­ֆէ``ի մէջ: Օր­ուան հիւ­րերն էին, երի­տա­սարդ գրա­գէտ­ներ`...

ՅԱՐ­ԳԱՆ­ՔԻ ԵՐԵ­ԿՈՅ ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ՆՈՒԻՐ­ԵԱԼ ԱՆ­ԴԱՄ` ԱՐԵԳ ՆՇԱՆ­ԵԱ­ՆԻՆ

  Ուր­բաթ` Փետր­ուար 21, 2014-ի երե­կոյ­եան Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի Ս.Ն.Ա.Վ. (Օք­լանտԿար­տընզ)  հրա­ւէ­րով Գա­լուստ­եան սրա­հին մէջ հա­ւաք­ուած էին Արեգ Նշան­եան ըն­տա­նի­քի ան­դամ­ներն ու բա­րե­կամ­նե­րը, վար­ժա­րա­նին հո­գա­բար­ձու­թեան ան­դամ­նե­րը, Ս.Ն.Ա.Վ.-ի...
Social profiles