ՍԻ­ՐՈՂ ԴՐԱ­ՑԻ­ՆԵՐ… ՍՊԱՆ­ՆՈՂ ԴՐԱ­ՑԻ­ՆԵՐ…

[caption id="attachment_17157" align="alignleft" width="300"] Բազ­միցս տիտ­ղոս­նե­րու տի­րա­ցած` Թա­տէ­յուշ Սլօ­պօտճ­եա­նէք[/caption] ՍՈՒԶԱՆ ԽԱՐՏԱԼԵԱՆ Թարգ­մա­նեց` ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸՍՐԼԵԱՆ   Ստո­րեւ, թարգ­մա­նա­բար լոյս կ՛ըն­ծա­յենք Սու­զան Խար­տալ­եա­նի այս գրու­թիւնը, որ անգ­լե­րէ­նով լոյս տե­սած է ``Աս­պա­րէզ`` (Գալիֆորնիա)...

ԵԴ­ՈՒԱՐԴ ԷԼՈՅ­ԵԱՆ… ԱԶ­ՆԻՒ ՄՏԱ­ՒՈ­ՐԱ­ԿԱ­ՆԸ, ԱՆ­ԶՈՒ­ԳԱ­ԿԱՆ ԴԱՍՏ­Ի­Ա­ՐԱ­ԿԸ ԵՒ ԱՆ­ՇԱ­ՀԱԽՆ­ԴԻՐ ՂԵ­ԿԱ­ՎԱ­ՐԸ

Գա­նա­տա­յի շա­բա­թա­թերթ ``Հո­րի­զոն``էն կը տե­ղե­կա­նանք թէ, Փետր­ուար 17-ին, Մոն­րէ­ա­լի Սուրբ­ Յա­կոբ առաջ­նոր­դա­րանիստ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ, թե­մի բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Խա­ժակ Արք. Յա­կոբ­եա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ եւ Հայոց Առա­քե­լա­կան եւ Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան հո­գե­ւոր հայ­րե­րու ներ­կա­յու­թեամբ, տե­ղի...

ՏԱ­ՎՈ­ՍԷՆ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ` ՏՆՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ԱՆ­ՀԱ­ՒԱ­ՍԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՄՏԱ­ՀՈ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ (Չ)Է

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ   Ամ­բողջ աշ­խար­հի հարս­տու­թեան գրե­թէ կէ­սը, 110 թռիլի­ոն տո­լար, կեդ­րո­նա­ցած է մո­լո­րա­կի բնակ­չու­թեան մէկ տո­կո­սին ձեռ­քե­րուն մէջ: Միայն 85 հո­գի տէր են 1,7 թռիլի­ոն տո­լա­րի որ...

ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ԱՆԱԿՆ­ԿԱ­ԼԸ

  ԱՐՏԱՇԷՍ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ 2014 թուա­կա­նի Յուն­ուա­րի 30-ի նիս­տում, այլ որո­շում­նե­րի կող­քին, Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թիւնը հա­ւա­նու­թեան է ար­ժա­նաց­րել ``Սե­ւա­նայ լճի  կեն­սո­լոր­տա­յին հա­մա­կար­գի վե­րա­կանգն­ման, պահ­պան­ման, վե­րար­տադր­ման եւ օգ­տա­գործ­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի տա­րե­կան ու հա­մա­լիր ծրագ­րե­րը...

ՀԱՅՐԵՆԱՀԱՆՈՒԱԾԻ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ` ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐՈՎ

   ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ Տասնա­մեակ­նե­րէ ի վեր, առանց յոգ­նե­լու, ազ­գո­վին հե­տամուտ ենք մե­ռեալ­նե­րուն վե­րաբե­րող ``հո­գեհանգստա­կան քա­ղաքա­կանու­թեան``, միակ տար­բե­րու­թիւնը այն է` որ այ­լեւս մոմ չենք վա­ռեր. սգա­տօն, ոգե­կոչում… Հա­րիւ­րա­մեակն ալ պի­տի հաս­նի...

ԱՐ­ԹՈՒ­ՐԻ ՊԷՍ ՆՈՒԻՐ­ԵԱԼ­ՆԵ­ՐԸ ՇԱՏ ԿԱՐՃ ԵՆ ԱՊ­ՐՈՒՄ

  Փետր­ուար 12, 1988-ին Հատ­րու­թի հան­րա­հա­ւա­քով սկիզբ առաւ Ար­ցախ­եան ազ­գա­յին ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մը: Հան­րա­հա­ւա­քի կազ­մա­կեր­պի­չը Հատ­րու­թի երկ­րա­գի­տա­կան թան­գա­րա­նի տնօ­րէն Ար­թուր Մկրտչեանն ու ``Կռունկ`` կո­մի­տէի իր գոր­ծա­կից­ներն էին: Հան­րա­հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րը պա­հան­ջե­ցին Հա­յաս­տա­նի...

125 ՏԱ­ՐԻ ԱՌԱՋ .- ԱՏՈԼՖ ՀԻԹ­ԼԷՐ ՑԵ­ՂԱ­ՊԱՇՏ ԵՒ ՄԵ­ՆԱ­ՏԷՐ 1889-1945

  ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ Գեր­ման­իա, Փետր­ուար 2014   ``Ես իմ մա­հա­բեր խում­բե­րուն հրա­հանգ տուած եմ, առանց ողոր­մու­թեան կամ գթու­թեան` տղա­մար­դիկ, կի­ներ եւ երե­խա­ներ, որոնք սլա­ւա­կան խօ­սող ցե­ղին կը պատ­կա­նին, ոչն­չաց­նել: Միայն...
Social profiles