ԼՈՅՍ ՏԵ­ՍԱՒ.- “ՅՈՒ­ՇԱ­ՄԱՏ­ԵԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ “OTTOMAN ARMENIANS; LIFE, CULTURE, SOCIETY“ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՀԱ­ՏՈ­ՐԸ

    Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, ``Յու­շա­մատ­եան`` հիմ­նար­կը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ լոյս ըն­ծա­յած է.- ``Ottoman Armenians: Life, Culture, Society, Vol 1`` գիր­քը, որ կը հաշ­ուէ 271 էջ, կ՛ըդնգր­կէ հինգ յօդ­ուած­ներ եւ կը...

ՀԱՅ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԿԵԱՆ­ՔԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐՊ­ՄԱՆ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՔԱՅ­ԼԵ­ՐԸ` 19-ՐԴ ԴԱ­ՐՈՒ ԵՐԿ­ՐՈՐԴ ԿԻ­ՍՈՒՆ (Բ)

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ ``Ազ­գա­յին Սահ­մա­նադ­րու­թեան`` հաս­տա­տու­մէն ետք, Կ. Պոլ­սոյ մէջ` հա­յու­թիւնը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցաւ մա­մու­լի, գրա­կա­նու­թեան, ար­ուես­տի եւ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման հա­մար: Այս­պի­սով բո­լոր բնա­գա­ւառ­նե­րէն ներս սկսաւ աշ­խոյժ եւ եռան­դուն աշ­խա­տանք:...

ՀԱՄՈՅԹԻ ԵՒ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽԱՐԷՆ ԲՈՂՈՔ…ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻՆ ԴԷՄ

  ԵՐԵՒԱՆ.- Օփերայի եւ պալէի ազգային թատրոնի աշխատակիցները Փետրուար 11-ին աշխատավայր ուղղուեցան, սակայն ո՛չ թէ փորձերուն մասնակցելու, այլ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակայինին դէմ բողոքի իրենց քայլերը քննարկելու համար: Իսկ, Փետրուար 10-ի...

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԻՒՆ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԴԺՈՒԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

  Սթրազպուրկի (Ալզաս - Ֆրանսա) մէջ, Փետրուար 5-6ին տեղի ունեցած Եւրոպական Միութիւն - Հայաստան խորհրդարանական համագործակցութեան յանձնախումբի հերթական 14-րդ նիստը դժուարութիւններու առջեւ գտնուած է: Արդարեւ, Խորհրդարանական համագործակցութեան յանձնախումբի աշխատանքներու աւարտին,...

ՎԵՐ­ՋԻՆ ՀՐԱ­ԺԵՇՏ` ԱՐԱՄ ՂԱ­ՐԱ­ԲԵԿ­ԵԱ­ՆԻՆ

  Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղոս­եան, մե­ծա­թիւ ար­ուես­տա­գէտ­ներ եւ ար­ուես­տա­սէր­ներ Յուն­ուար 29-ին վեր­ջին հրա­ժեշտ տուին Հա­յաս­տա­նի ար­ուես­տի վաս­տա­կա­ւոր գոր­ծիչ, ``Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի`` մե­տա­լա­կիր, ան­ուա­նի գե­ղար­ուես­տա­կան ղե­կա­վար Արամ Ղա­րա­բեկ­եա­նին:...

ՆՇՈՒԵ­ՑԱՒ ՉԷՔԻՃ­ԵԱ­ՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 85-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ

 Առ­նօ Բա­բա­ջան­եա­նի ան­ուան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­րա­յայտ խմբա­վար, Խորհր­դա­յին Միու­թեան պե­տա­կան մրցա­նակ­նե­րու դափ­նե­կիր, ժո­ղովր­դա­կան ար­ուես­տա­գէտ, հա­րիւ­րէ աւե­լի մե­տալ­նե­րով, վկա­յագ­րե­րով պար­գե­ւատր­ուած փրո­ֆե­սէ­օր Յով­հան­նէս Չէքիճ­եա­նի ծննդեան 85-ամ­եա­կին նուիր­ուած եր­գա­հան­դէս, որուն ներ­կայ...

100 ՏԱ­ՐԻ ԱՌԱՋ.- ԱՌԱ­ՋԻՆ ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԻ ԾԱ­ԳՈՒՄՆ ՈՒ ԺԱ­ՄԱ­ՆԱ­ԿԱԳ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ 1914-1918

  ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ   Առա­ջին Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մին էր տե­ղի ու­նե­ցաւ առա­ջին ճար­տա­րար­ուես­տա­կան պա­տե­րազմ աշ­խար­հի պատ­մու­թեան մէջ, ուր մօ­տա­ւո­րա­պէս 15 միլի­ոն մար­դիկ զոհ­ուե­ցան` զի­նուոր­ներ եւ քա­ղա­քա­ցի­ներ, որ­պէս Մեծ Աղէ­տը 20-րդ դա­րուն:...

ԱՇ­ՆԱ­ԿԻ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏ­ՈՒԱ­ԾԱ­ԾԻՆ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՀԵՏ­ՔԵ­ՐՈՎ

   Վ.Խ. Սուրբ Աստ­ուա­ծած­նայ վե­րա­փոխ­ման տօ­նին հին­գե­րորդ օրը` Օգոստս 22, 2013-ին, Հա­յաս­տա­նի Թա­լին շրջա­նի Աշ­նակ գիւ­ղի Սուրբ Աստ­ուա­ծա­ծին եկե­ղեց­ւոյ օծ­ման արա­րո­ղու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ: Օծ­ման կար­գը նա­խա­գա­հեց Արա­գա­ծոտ­նի թե­մի Բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ...

ԿՈՒ­ՏԱԿ­ՈՒԱԾ ԹԵ­ՐԱ­ՑՈՒՄ

   ՀԱՅՐԵՆԻՔ Պար­տա­դիր կու­տա­կա­յին կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գի ստեղ­ծած դժգո­հու­թեան ալի­քը այն­պի­սի կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած է, որ բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րը տա­րած­ուած են այլ հե­ռա­ւոր շրջան­նե­րէ ներս: Զու­գա­հե­ռա­բար, այլ առաջ­նա­հերթ հարց մը` Մաք­սա­յին Միու­թեան...

ԲՆԱ­ՊԱՀ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ` ՄՈ­ԼՈ­ՐԱ­ԿԻ ԲՆԱ­ԿԻ­ՉԻՆ ՆՈՐ ՄԱՐԴ­ԿԱՅ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆԸ

  Յ. ՊԱԼ­ԵԱՆ   ՀԱՐՑԸ   Ու­շագ­րաւ երե­ւոյթ է, որ հայ մար­դիկ, Հա­յաս­տան եւ սփիւռք(ներ), շատ քիչ կը խօ­սին բնա­պահ­պա­նու­թեան մա­սին, նա­եւ կրնանք ըսել, որ ընդ­հան­րա­պէս չեն մտա­հոգ­ուիր: Հայ­կա­կան մա­մու­լը...
Social profiles