ՍՈՉԻ.- ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐՕՇԸ ԿԸ ԾԱԾԱՆԻ

 Փետրուար 7, 2014-ին, Սոչիի (Ռուսասատան) մէջ , պաշտօնապէս բացուած յայտարարուեցան 22-րդ ձմեռնային ողիմպիականի խաղերը` բացման պաշտօնական եւ տպաւորիչ հանդիսութեամբ: Տողանցքին ընթացքին Հայաստանի հաւաքականէն Եռագոյնը բարձրացուցած էր Սերկէյ Միքայէլեանը:  

ՎԱՀՐԱՄ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

  Ար­դէն իսկ քա­ռա­սունքն է ըն­կեր եւ եղ­բայր Վահ­րամ Դանի­էլ­եա­նին: Տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած` Հ.Յ.Դ.-ին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ին, ցայ­սօր յի­շա­տա­կե­լի կը մնայ ան: Ստո­րեւ թարգ­մա­նա­բար եւ յա­պա­ւու­մով, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք, իր թաղ­ման օրը,...

ՀԱՅ ԱՄԻ­ՐԱ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԱ­ՍԻՆ ԳԻՐ­ՔԸ ԿԸ ՀՐԱ­ՏԱ­ՐԱԿ­ՈՒԻ ԹՐՔԵ­ՐԷՆ ԼԵ­ԶՈՒՈՎ

  Դեկ­տեմ­բե­րի  25, 2013-ին Պոլ­սոյ  ``Արաս`` հրա­տա­րակ­չա­տու­նը  լոյս  ըն­ծա­յեց  թրքե­րէն  թարգ­մա­նու­թիւնը  Յա­կոբ  Լե­ւոն Պար­սում­եա­նի  ``Իս­թան­պու­լի Հայ Ամի­րա­նե­րու  Դա­սա­կար­գը``  գոր­ծին: Թարգ­մա­նու­թիւնը կա­տա­րած է Այ­շէ Կիւ­նայ­լու: Գիր­քը նա­խա­պէս  հրա­տա­րակ­ուած  է Հա­յաս­տա­նի  Ամե­րիկ­եան...

ՀԱ­ՅՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՀԱ­ՄԱՇ­ԽԱՐ­ՀԱ­ՅԻՆ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՊԱ­ՏԵ­ՐԱԶ­ՄԻ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ

  Խ. ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ     2014-ին հա­մայն մարդ­կու­թիւնը պի­տի նշէ Մեծ Պա­տե­րազ­մի հա­րիւ­րամ­եա­կը: 1914-էն 1918, չորս տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, եւ­րո­պա­կան ցա­մա­քա­մա­սի եւ Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի տա­րած­քին Դաշ­նա­կից­նե­րը` Մեծն Բրի­տան­իա, Ֆրան­սա եւ...

ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ՎՐՁՆԱ­ՀԱՐ ՅԱ­ՐՈՒԹ ՉԷ­Օ­ՐԷՔՃ­ԵԱ­ՆԻ ՑՈՒ­ՑԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ

 Հա­զիւ հինգ-վեց գա­րուն­ներ բո­լո­րած, Յա­րութ Չէ­օ­րէքճ­եան ար­դէն իսկ սպի­տակ թուղ­թին վրայ գրի­չով կը փոր­ձէր իր ապ­րում­ներն ու աշ­խար­հը նկա­րագ­րել…եւ այդ ալ ինք­նա­շար­ժին մէջ, երբ իր մայ­րը զինք դպրո­ցէն տուն կամ...

Պ. ՍՆԱՊ­ԵԱ­ՆԻ “ԿԻ­ՍԱ­ԼՈՅ­ՍԵՐ ՄՈՒԹ ԿԱ­ՊԵ­ՐՈՒ ՎՐԱՅ…“` ՄԹՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԷՋ ԲՈՑԿԼ­ՏՈՒՈՂ ԼՈՅ­ՍԵՐ

  ՆՈ­ՐԱ ԲԱՐ­ՍԵՂ­ԵԱՆ   Իր բազ­մա­վաս­տակ գրա­կա­նու­թեամբ, ստեղ­ծած բազ­մա­գոյն պատ­կեր­նե­րով, ծնունդ տուած բազ­մա­տիպ կա­ցու­թիւն­նե­րով, ապր­ուած բա­զում իրա­վի­ճակ­նե­րուն մէջ ու­րիշն ալ ներգ­րա­ւե­լու հմտու­թեամբ ըն­թեր­ցո­ղին մտքի իւ­րա­քան­չիւր բջի­ջին հաս­նող, սրտի ծալ­քե­րուն թա­փան­ցող եւ...

ԱՐ­ՄԷ­ՆԻ ԵՒ ՍԵՐ­ԳԷ­ՅԻ ՏԱՐ­ԲԵ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԸ

Ծ.Խ.- Ուք­րա­յի­նա­յի մէջ, աւե­լի քան եր­կու ամի­սէ ի վեր կա­տա­րուող ցոյ­ցե­րը, Յուն­ուար 22-ին հա­սան իրենց գա­գաթ­նա­կէ­տին, եւ խլե­ցին երեք զո­հեր: Անոնց կար­գին էր, հա­յոր­դի մը` Սերժ Նի­կոյ­եան:   Հա­զիւ 21...

ՌՈՒ­ՄԱ­ՆԱ­ՀԱՅ ՎԱ­ՐՈՒ­ԺԱՆ ՈՍ­ԿԱՆ­ԵԱ­ՆԻ “ՇՇՈՒԿ­ՆԵ­ՐՈՒ ՄԱՏ­ԵԱՆ“Ը ՆՈ­ՊԵԼ­ԵԱՆ ՄՐՑԱ­ՆԱ­ԿԻ ԹԵԿ­ՆԱ­ԾՈՒ

 Ռու­ման­իոյ հա­յոց միու­թեան նա­խա­գահ, գրող­նե­րու միու­թեան նա­խա­գա­հի առա­ջին տե­ղա­կալ, քա­ղա­քա­գէտ Վա­րու­ժան Ոս­կան­եա­նի ``Շշուկ­նե­րու Մատ­եան`` գիր­քը, թեկ­նա­ծու է այս տար­ուայ Նո­պել­եան մրցա­նա­կին: Ռու­մա­նե­րէ­նով գրուած վէ­պը թարգ­ման­ուած է իտա­լե­րէն, իս­պա­նե­րէն, եբ­րա­յե­րէն լե­զու­նե­րով:...

ՀԱ­ՅՈՑ ՀԻ­ՆԱ­ՒՈՒՐՑ ՀԶՕ­ՐԱ­ԳՈՅՆ ՄԱՅ­ՐԱ­ՔԱ­ՂԱ­ՔԸ` ԱՆԻՆ

[caption id="attachment_16967" align="aligncenter" width="300"] Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ (Տիգրան Հոնենց) եկեղեցին[/caption]     ԿԱ­ՐԻ­ՆԷ  ԱՂԱ­ՊԱՊ­ԵԱՆ Երե­ւան ``Ժո­ղո­վուրդ Հա­յոց, գիտ­ցիր, որ սպաս­ման վի­ճակ է այս: Հա­ւա­տա՛, որ պի­տի վե­րա­դառ­նաս քո պա­պե­րի, ար­ի­ա­րանց...

ԲԱ­ՐԻ ԳԱ­ԼՈՒՍՏ ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՐ­ՏԱ­ԿԱՐԳ ԵՒ ԼԻ­Ա­ԶՕՐ ԴԵՍ­ՊԱՆ` ՎԱ­ՀԱՆ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱ­ՆԻՆ

  ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ Գեր­ման­իա, Յուն­ուար 31, 2014 Հ. Հ. Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թեան եւ Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նը նշա­նակ­ուա­ծ է Գեր­ման­իոյ մէջ Հ.Հ. դես­պան: Հ.Հ. նա­խա­գա­հի մամ­լոյ...
Social profiles