ՅԱ­ԿՈԲ ՕՇԱ­ԿԱ­ՆԻ “ՄՆԱ­ՑՈՐ­ԴԱՑ“Ը` ԱՆԳ­ԼԵ­ՐԷ­ՆՈՎ

 Լոն­տո­նի ``Կո­մի­տաս`` հիմ­նար­կը, լոյս պի­տի ըն­ծա­յէ Յա­կոբ Օշա­կա­նի ``Մնա­ցոր­դաց``ը (Remnants), թարգ­ման­ուած անգ­լե­րէ­նի: 1928-էն 1934-ի մի­ջեւ, Կիպ­րո­սի մէջ պատ­րաստ­ուած այս գոր­ծը, որ բաղ­կա­ցած է 1800 էջե­րէ, կը նկա­րագ­րէ Օս­ման­եան օրե­րու հայ...

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՆՈ­ՐԸՆ­ՏԻՐ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԿԱ­ՏԱ­ՐԵՑ ԻՐ ԱՆԴ­ՐԱ­ՆԻԿ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ` ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ

  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը, Դեկ­տեմ­բեր 14-15-ին, հա­կա­ռակ անն­պաստ օդին, կա­տա­րեց իր անդ­րա­նիկ լի­ա­գու­մա­րը, ներ­կա­լու­թեամբ բո­լոր ան­դամ­նե­րուն.- Վա­հէ Թա­նաշ­եան (Ատե­նա­պետ-Ուա­շինկ­թըն), Սար­գիս Դար­բին­եան (Փոխ-ատե­նա­պետ - Փրո­վի­տէնս), Արա Իշ­խան­եան...

ԳՐԱ­ԽՕ­ՍԱ­ԿԱՆ ԶԱ­ՐԵՀ ԱՐՔ. ԱԶ­ՆԱ­ՒՈՐ­ԵԱ­ՆԻ “ՄԵԿ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ ՀԱՅ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՀԱ­ՒԱՏ­ՔԻ“ ԳԻՐ­ՔԻՆ

  Նիկ­ի­ա­կան Հան­գա­նա­կը (Հա­ւա­տամ­քը) քրիս­տոն­եայ հա­ւատ­քին հիմ­նա­կան խոս­տո­վա­նու­թիւնն է, որ ըն­դուն­ուած եւ յայ­տա­րար­ուած է բո­լոր առա­քե­լա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րուն կող­մէ: Անոր առա­ջին բա­նա­ձե­ւու­մը որ­դեգր­ուած է Նիկ­իոյ Տի­ե­զե­րա­կան Առա­ջին Ժո­ղո­վին, 325-ին, երբ Եկե­ղեց­ւոյ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՆԴԷՍ

  Դեկ­տեմ­բեր 16-ին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց ամէ­նօր­եայ Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի դահ­լի­ճը տօ­նա­կան տեսք էր ստա­ցել: Այս­տեղ էին վար­ժա­րա­նի ողջ ման­կա­վար­ժա­կան կազ­մը, ծնող­ներ, բազ­մա­թիւ հիւ­րեր, որոնք ներ­կայ գտնուե­ցին Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի սա­նե­րի...

Հ.Մ.Ը.Մ.-ԻՆ ՀԱ­ՄԱՐ

    ՍՕՍԷ ՊԷՕՃԷՔԵԱՆ Հայ Մարմ­նակր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան նպա­տակն է պատ­րաս­տել նոր սե­րուն­դը իբր տի­պար քա­ղա­քա­ցի­ներ ու հպարտ հայ երի­տա­սարդ­ներ: Անոր ծրա­գի­րը կ՛ընդգր­կէ դաստ­ի­ա­րակ­չու­թիւն Հայ­կա­կա­կան Պատ­մու­թեան ու մշա­կոյ­թին մա­սին ինչ­պէս...

“ՀԱՅ ԿՆՈՋ ԿԵԱՆ­ՔԻ ՈՒՂԻ­ԻՆ ՀԵՏ­ՔԵ­ՐՈՎ“

  Դեկ­տեմ­բեր 2013-ի ամ­սուն սկիզ­բը, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան տպա­րա­նէն լոյս տե­սաւ Սօնա Զէյթլ­եա­նին ``Հայ կնոջ կեան­քի ուղի­ին հետ­քե­րով`` հա­տո­րը: Զէյթլ­եա­նի բա­ռե­րով ``Հայ կնոջ ուղի­ին հետ­քե­րով`` աշ­խա­տա­սի­րու­թիւնը անձ­նա­կան ու­ղե­ւո­րու­թիւն մըն...

ՎԵ­ՐԱ­ՆՈ­ՐՈ­ԳՈՒՄ` ՍԵ­ԲԱՍՏ­ԻՈՅ ՍՈՒՐԲ ԳԷ­ՈՐԳ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ

    Սե­բաստ­իոյ (Սվազ) քա­ղա­քը գտնուող Սուրբ Գէ­որգ հայ­կա­կան եկե­ղե­ցին, որ Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք վե­րած­ուած էր ռազ­մա­կան մթե­րա­նո­ցի, պի­տի վե­րա­նո­րոգ­ուի: Եկե­ղե­ցին այդ տա­րած­քէն դուրս բեր­ուած է Սվա­զի հա­յե­րու բա­րե­կամ­նե­րու միու­թեան...

Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՐ­ՏԱ­ՅԱՅ­ՏՈՒՈՂ ԹՈՒՐՔ ՈՒ­ՍԱ­ՆՈՂ­ՆԵՐ ԿՐՆԱՆ ԶՐԿՈՒԻԼ ԿՐԹԱ­ԹՈ­ՇԱ­ԿԷ

  ՊՈ­ԼԻՍ.- Թուրք պատ­մա­գի­տա­կան ըն­կե­րու­թիւնը Կրթա­կան բարձ­րա­գոյն ըն­կե­րու­թեան մի­ջո­ցով փոր­ձած է Թուրք­իոյ հա­մալ­սա­րան­նե­րէն ճշդել հայ­կա­կան հար­ցին վրայ աշ­խա­տող ու­սա­նող­նե­րու անուն­նե­րը, անոնց աշ­խա­տու­թիւն­նե­րուն վեր­նա­գիր­ներն ու անոնց հետ կապ­ուե­լու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը: Թուրք պատ­մա­կան...

ԳԷՈՐԳ ՉԱՒՈՒՇԻ ԱՅՐԻԻՆ ՄԷԿ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ

  Տօնական օրերու պատմական բնոյթ ունեցող գրութիւն-նամակ մը: Արդարեւ »Հայրենիք«ի անգլերէն բաժնի (``Արմինիըն Ուիքլի``) նախկին խմբագիր` Վահէ Հապէշեան, որ վերջերս Արեւմտահայաստան այցելած էր, կը տեղեկացնէ, թէ 2005-ին Այնթապի մէջ Մուրաթ...
Social profiles