ԱՒՍՏԻԱ.- “ՄՈՒ­ՍԱ ԼԵ­ՐԱՆ ՔԱ­ՌԱ­ՍՈՒՆ ՕՐԵՐ“ ՎԷ­ՊԻ 80ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ

  ``Ազ­գե­րու լի­կա­յին ղրկուե­ցան քա­ռա­սուն արկղ տե­ղա­գիր հայ­կա­կան հա­լա­ծանք­նե­րու մա­սին, որոնք սա­կայն այս գիր­քին կա­տա­րած դե­րին մէկ հա­զա­րե­րոր­դին չափ օգուտ չու­նե­ցան… Մար­դոց զգա­ցու­մը սխալ ճամ­բու մէջ էր Ան պի­տի ուղղ­ուէր,...

ՏԻԳ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԵՐՏ­ՑԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԸՆ­ՏԱ­ՆԵ­ԿԱՆ ՎԵ­ՐԱՄ­Ի­ԱՑ­ՄԱՆ ԵՐԵ­ԿՈՅ

      [caption id="attachment_16363" align="alignleft" width="300"] հին նկար­ներ.... Նոր յոյսեր[/caption]     Օտար ափե­րուն ծնած Տիգ­րա­նա­կերտ­ցի ար­մատ­նե­րով երեք երի­տա­սար­դու­հի­ներ Ռոզ Գան­տարճ­եան, Երազ Մէսջ­եան եւ Անի Ջաթ­մաճ­եան, գա­ղա­փա­րը ու­նե­ցան ըն­տա­նե­կան...

ԲՈԼՈՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ՄԱՆՏԵԼԱՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ             Հարաւային Ափրիկէի ժողովուրդին հետ, ամբողջ աշխարհը, վերջին հրաժեշտը  տուաւ Նելսըն Մանտելայի, որ իր անունը արձանագրեց 20րդ եւ 21րդ դարերու պատմութեան մէջ, ստորագրելով փայլուն եւ անաղարտ էջեր: 95...

ՍՐՏԻՍ ԽՕՍՔԸ` ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԸՆԿ. ԱՌԱՔԵԼ ԹԷՐԶԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

  Հալէպահայութիւնը կորսնցուց հաւատաւոր անդամներէն` Առաքել Թէրզեանը, որ մահացաւ Դեկտեմբեր 6, 2013ին, Հալէպի մէջ, յետ երկարատեւ հիւանդութեան: Այս առթիւ, արդէն իսկ Հ.Յ.Դ. Բիւրոն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութիւնը  գուժած էին մահը,...

ՀԱՅ ՄԻՏՔՆ ՈՒ ՀՈ­ԳԻՆ ՕՏԱՐ ԵՐԿՆ­ՔԻ ՏԱԿ

      ԹԱ­ԹՈՒԼ ՍՈ­ՆԵՆՑ-ՓԱ­ՓԱԶ­ԵԱՆ Ինչ­քա՜ն շուտ ան­ցան հա­մայն մարդ­կու­թիւնը ցնցող, անն­կա­րագ­րե­լի նախ­ճիր­նե­րով աշ­խար­հը այ­լա­կեր­պած մօտ տա­սը տաս­նամ­եակ­նե­րը, որոնք ար­դէն իսկ հաս­ցու­ցած են մեզ Մեծ Եղեռ­նի հա­րիւ­րամ­եա­կին սե­մին: Հա­յաս­պա­նու­թեան այդ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՋՈՒ­ԹԱ­ԿԱ­ՀԱՐ ՆՈՒ­ՆԷ ՄԵ­ԼԻՔ­ԵԱՆԻ ՀՄԱՅԻՉ ԵԼՈՅԹԸ

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ   Այս որ­քա՜ն ար­ուես­տա­գէտ­ներ ու­նի Նիւ Եոր­քը … պի­տի ըսեն ամե­րի­կա­հա­յե­րը: Ե՞րբ հա­ւաք­ուե­ցան անոնք այս մեր քա­ղա­քին մէջ: Եւ ին­չո՞ւ:  Ընդ­հան­րա­պէս անոնք Հա­յաս­տա­նէն ար­տա­գաղ­թած հա­յեր են. անուն­նե՞ր. տա՜նք....

ԱՆ­ՄՈ­ՌԱՑ ԵՐ­ԳԵՐ

  Լու­սան­կար­նե­րը` հե­ղի­նա­կի ՌՈ­ԲԵՐԹ ԿԱ­ՐԱ­ՊԵՏ­ԵԱՆ Նիւ Եորք   2007 թուա­կա­նին, Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Հա­յաս­տան­եայց եկե­ղե­ցւոյ  հո­վիւ` Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նի (այժմ Մեծն Բրի­տան­իոյ հայ­կա­կան թե­մի Առաջ­նորդ) ան­մի­ջա­կան ջան­քե­րով եւ ղե­կա­վա­րութ­եամբ եկե­ղե­ցւոյ...
Social profiles