ՏԵՐ­ՍԻ­ՄԻ ՄԷՋ ԺԱՅ­ՌԱ­ՔԱՆ­ԴԱԿ ԽԱՉ­ՔԱՐ ՅԱՅՏ­ՆԱ­ԲԵՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

  ՊՈ­ԼԻՍ.- Վեր­ջերս, Տեր­սի­մի Մազ­կիրտ քա­ղա­քի մօ­տա­կայ Վէնք (Վանք) գիւ­ղի եկե­ղեց­ւոյ աւե­րակ­նե­րուն մօտ գտնուած է հազ­ուա­գիւտ խաչ­քար մը, որ քան­դակ­ուած է վեց մեթր բարձ­րու­թեամբ ժայ­ռի մը վրայ: Գա­նա­տա­յի ``Հո­րի­զոն`` (Մոն­րէ­ալ)...

ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՄՏԱ­ՀՈ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԷՆ

  ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ   ``Պա­պի՛կ, դուն բա­րեւ կ՛ը­սես, թէ ո՛չ պա­րեւ``. ըսաւ հնգամ­եայ թոռ­նու­հիս` Վա­նան, հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նի առա­ջին օր­ուան աւար­տէն իր տուն վե­րա­դար­ձին, երբ տա­կա­ւին ``պա­չիկ­ներ`` եւ կա­րօ­տա­գին գրկա­խառ­նում­ներ չէ­ինք...

ԳԱ­ԼԻ­ՖՈՐՆ­ԻԱ.- ԿԼԵՆ­ՏԷՅ­ԼԻ ՄԷՋ ԿՈՉ` ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒՆ ԳՈՐ­ԳԸ ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐԵ­ԼՈՒ

  ԿԼԵՆ­ՏԷՅԼ.- Երեք­շաբ­թի, Նո­յեմ­բեր 26ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի Կլեն­տէյլ այ­ցե­լու­թեան առի­թով, մամ­լոյ ասու­լիս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, տեղ­ւոյն Երի­տա­սար­դա­կան կեդ­րո­նին մէջ: Մամ­լոյ ասու­լի­սին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Կլեն­տէյ­լի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՆԵՐ­ՔԻՆ ԹՌԻՉՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱ­ՄԱՐ ՍՏԵՂԾ­ՈՒԱԾ ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Փա­նո­րա­մա``).- Ար­դէն իսկ, եր­կու տարիէ ի վեր, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին օդա­նա­ւոր­դու­թեան ըն­կե­րու­թեան կող­մէ ստեղծ­ուած է ``Սքայ Նեթ`` ըն­կե­րու­թիւնը, որու մաս­նա­գի­տու­թիւնն է, կազ­մա­կեր­պել ներ­քին թռիչք­ներ, հայ­րե­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու մէջ: Նո­յեմ­բեր...

ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՓԱԿ ՇՈՒ­ԿԱՆ ՎԵ­ՐԱ­ԲԱՑ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

  Վե­րա­բաց­ուե­ցաւ մայ­րա­քա­ղա­քի պատ­մա­կան փակ շու­կան, որ կը գտնուի Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յին վրայ: Առա­ջին օրէն իսկ, երե­ւան­ցի­նե­րը սկսան փու­թալ իրենց աւան­դա­կան գնու­մի մի­ջա­վայ­րը, որ ներ­կա­յիս բա­րե­կարգ­ուած է  ու դար­ձած` ան­հա­մե­մա­տելի­օ­րէն մա­քուր,...

ԱԶ­ՆԱ­ՒՈՒՐ ՅԱՆՁ­ՆԵՑ ՄՐՑԱ­ՆԱԿ ՄԸ` ՔԱ­ՐՈ­ԼԱՅՆ ՔՈՔ­ՍԻՆ

  ԺԸ­ՆԵՒ.- Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­ներ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնը, յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խթան­ման գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած ակ­նա­ռու նուա­ճում­նե­րուն հա­մար, Բրի­տան­իոյ Լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ, պա­րո­նու­հի Քե­րո­լայն Քոք­սին շնորհ­ուած...

ՍՈՒՐԲ ՍԱՐ­ԳԻՍ ՀԱ­ՅՈՑ ԱՌԱ­ՔԵ­ԼԱ­ԿԱՆ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ ՀԻՄ­ՆԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

  Տա­րի­նե­րու ըն­կալ­եալ սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, այս տա­րի եւս Սուրբ Սար­գիս Հա­յոց Առա­քե­լա­կան Եկե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 51-ամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեան առ­թիւ, Տիթ­րոյթ ժա­մա­նած էր Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եան: Կի­րա­կի, առա­ւօտ­եան ժա­մը...

ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ՄԱ­ՀԱ­ՑԱԾ ԵՐԵ­ԽԱ­ՆԵ­ՐՈՒ ԹԻՒԸ ԿԸ ԳԵ­ՐԱ­ԶԱՆ­ՑԷ 11 ՀԱ­ԶԱ­ՐԸ

  Վեր­ջերս, կա­տար­ուած վի­ճա­կագ­րու­թեան եւ հրա­պա­րակ­ուած տու­եալ­նե­րուն հա­մա­ձայն` Սուր­իոյ մէջ, ներ­քին քա­ղա­քաց­ի­ա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, ցարդ զոհ­ուած են 11 հա­զա­րէն աւե­լի երե­խա­ներ: Այս թիւը կը ներ­կա­յաց­նէ աւե­լի քան տաս առ հա­րիւ­րը:...

ԳԻՒՄ­ՐԻՆ ԿԸ ՊԱՐՊ­ՈՒԻ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Արմ­թայմզ``).- Երկ­րա­շար­ժէն քսա­նը­հինգ տա­րի ետք, Գիւմ­րին կը մնայ ցնցուած: Այն­քան մը, որ լուրջ մտա­հո­գու­թիւնը կը ստեղ­ծէ ար­տա­գաղ­թը: Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան պաշ­տօ­նա­կան տու­եալ­նե­րը, ցոյց կու տան թէ, Յու­լիս 1,...

SISTERS OF MERCY AND SURVIVAL: ARMENIAN NURSES 1901-1930 (Հեղինակ` ՏՈՔԹ. ԻԶԱ­ՊԷԼ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ-ՉԸՐ­ՉԻԼ)

 ՍՕ­ՍԻ Ա. ՊԱԼ­ԵԱՆ Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ ``Ռի­չըրտ եւ Թի­նա Գա­րո­լան հրա­տա­րակ­չա­կան հիմ­նադ­րամ``-ի հրա­տա­րա­կու­թեամբ, Նո­յեմ­բեր 2012-ին, կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տպա­րա­նէն լոյս տե­սաւ տոքթ. Իզա­պէլ Գաբրի­էլ­եան-Չըր­չի­լի ``Sisters of Mercy And Survival: Armenian Nurses, 1901-1930``...
Social profiles