ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ՄԷՋ.- Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 38-ՐԴ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՑ­ՉԱ­ԿԱՆ ԺՈ­ՂՈՎ

  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու 38-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նո­յեմ­բեր 8-10-ին, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ` Պոս­թը­նի մաս­նա­ճիւ­ղին, որ այս առ­թիւ կը տօ­նէր մաս­նա­ճիւ­ղին հիմ­նադ­րու­թեան քա­ռաս­նամ­եա­կը: Ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան ինը մաս­նա­ճիւ­ղեր` Ալ­պը­նի, Նիւ...

ՊՈՍ­ԹԸ­Ն.- ՀԱՅ ՄՇԱ­ԿՈՅ­ԹԻ ՕՐ­ՈՒԱՆ ՏՕ­ՆԱ­ԿԱ­ՏԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ՍԲ. ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՈՍ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

  ՈՒԱ­ԹԸՐ­ԹԱՈՒՆ, Մասս.և Հոկտ. 24, 2013ին, Հայ Մշա­կոյ­թի Օր­ուայ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան, խան­դա­վառու­թեամբ իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին Սբ. Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի բո­լոր աշա­կերտ­նե­րը: Այդ օր եր­կու երաժշ­տա­գէ­ներ` Արա Սար­գիս­եան եւ Մար­թին Յա­րու­թիւն­եան, աշակերտ­նե­րուն...

ՓԱ­ՐԻԶ.- ՅԱՐ­ԳԱՆ­ՔԻ ՏՈՒՐՔ` ՀԱՅ ՄԱՐ­ՏԻԿ­ՆԵ­ՐՈՒ ՅԻ­ՇԱ­ՏԱ­ԿԻՆ

  ՓԱ­ՐԻԶ.- Նո­յեմ­բեր 11-ին, լոյ­սե­րու քա­ղա­քի Փեր Լա­շէզ գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ հա­ւաք մը, ի յի­շա­տակ 1914-1918 թուա­կան­նե­րուն Ֆրան­սա­յի հա­մար զոհ­ուած հայ մար­տիկ­նե­րուն: Ներ­կայ էին Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­ներ, Փա­րի­զի...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ “ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ“Ի ԳՐԱԿԱՆ “ՄԻՆԱՍ ԵՒ ԳՈՀԱՐ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ“ ՄՐՑԱՆԱԿ

 Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի ``Հա­մազ­գա­յին``ը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ յա­ջոր­դա­բար երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով կազ­մա­կեր­պած է ``Մի­նաս եւ Գո­հար Թէ­օ­լէ­օլ­եան`` գրա­կան մրցա­նա­կը, մի­ակ տար­բե­րու­թեամբ, որ այս տա­րի եր­կու մրցա­նակ նկա­տի առն­ուած է, մէ­կը...

ՅԱ­ՌԱ­ՋԻ­ԿԱՅ ՍԵՊ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻՆ ՊԻ­ՏԻ ԲԱՑ­ՈՒԻՆ ՏԻ­ԼԻ­ՃԱ­ՆԻ ՄԻ­ՋԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԴՊՐՈ­ՑԻՆ ԴՌՆԵ­ՐԸ

 ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Եռա­գոյն``).- Տի­լի­ճա­նի մէջ, 2011-էն ի վեր կա­ռու­ցուող մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցը իր առա­ջին աշա­կերտ­նե­րը պի­տի ըն­դու­նի Սեպ­տեմ­բեր 1, 2014-ին: Այս գծով, նո­րա­կա­ռոյց դպրո­ցի վայ­րին մէջ այս մա­սին լրագ­րող­նե­րուն տե­ղե­կա­ցուց ``Թրոյ­քա Տի­ա­լոկ``...

ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ ՉԸՆ­ԴՈՒ­ՆԵՑ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱՆ­ԿԱ­ԽՈՒ­ԹԵԱՆ ՃԱ­ՆԱՉ­ՄԱՆ ՕՐԻ­ՆԱ­ԳԻ­ԾԸ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Եռա­գոյն``, ``Սի­վիլ­նեթ``,) .- Ար­ցա­խի Ան­կա­խու­թեան Ճա­նաչ­ման Օրի­նա­գի­ծը Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ Նո­յեմ­բեր 13-ին, քու­է­ար­կու­թեան դրուե­ցաւ ``Ժա­ռան­գու­թիւն`` խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Զա­րու­հի Փոս­տանճ­եա­նի պատ­րաս­տած ``Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան կող­մէ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը ճանչ­նա­լու`` օրէն­քի նա­խա­գի­ծը:...

ԳՐԱ­ԳԷՏ, ՄԱՆ­ԿԱ­ՎԱՐԺ ՊԵՏ­ՐՈՍ ՀԱՃ­ԵԱ­ՆԻՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՅՈՒՇ ԵՐԵ­ԿՈՅ

  ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ   Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր եկե­ղեց­ւոյ եւ Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յի­նի մաս­նա­ճիւ­ղի, Կի­րա­կի, Սեպտ. 29ին Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ եկե­ղեց­ւոյ հան­դի­սաս­րա­հում տե­ղի ու­նե­ցաւ յուշ երե­կոյ նուիր­ուած գրա­գէտ, ման­կա­վարժ` Պետ­րոս...

ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԵՒ ԻՐ ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ

  ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ``ՎԷՄ``Ի   ``Բայց ո՞ւր է նաեւ այդ պանթէոնը, ո՞ւր հայկական աստուածատաճարը, մեր սրբերի հանգրուանը, սերունդների ուխտավայրը… Դա մեր ամբողջ վատաբախտ հայրենիքն է` ծայրէ ծայր սերմանուած, պարարտացած հերոսների նշխարներով…``...

ՀԷՅ ԲԱՐԵԿԱՄ…

  ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ   Տա­րի­նե­րու թա­ւա­լու­մին հետ ճերմ­կած մա­զե­րով այս հա­յը տա­կա­ւին կը պա­հէ իր հո­գե­կան կո­րովն ու իր երի­տա­սար­դու­թեան յա­տուկ եռան­դը, որով­հե­տեւ գի­տէ, որ ան­խախտ հա­մո­զու­մով ու տե­սիլ­քով հմայ­ուած...
Social profiles