Հ.Մ.Ը.Մ. ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՊԱ­ՐԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ ՊՍԱԿ­ՈՒԵ­ՑԱՒ ՄԵԾ ՅԱ­ՋՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՄԲ

  ՇԱՆԹ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ   Հ.Մ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի մաս­նա­ճիւ­ղի տա­րե­կան պա­րա­հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 19-ին, Սաութ­ֆիլտ շրջա­նի ``Ռե­ճըն­սի Փա­լաս`` շքեղ սրա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ աւե­լի քան երեք հա­րիւր ան­դամ­նե­րու եւ հա­մա­կիր­նե­րու: Այս...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷ­ՆՕՐ­ԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԸ ՏՕ­ՆԵՑ ԹԱՐԳ­ՄԱՆ­ՉԱՑ ՕՐԸ

 ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ   Նիւ Եոր­քի Սբ. Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նը տօ­նեց Թարգ­ման­չաց Օրը Հոկ­տեմ­բեր 28-ին, 2013թ. եկե­ղեց­ւոյ Գալստ­եան Սրա­հի մէջ: Ձեռ­նար­կին ներ­կայ էին ծնող­ներ եւ հայ լե­զուն քա­ջա­լե­րող ան­հատ­ներ: Բա­ցու­մը կա­տար­ուեց...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ՝ՓԵՆՏԵՐԵՑՔԻՆԻ 80ԱՄԵԱԿԸ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ  

  Հոկտեմբեր 31-ին եւ Նոյեմբեր 1-2-ին, Պոսթընի Համանուագային սրահին մէջ, նշուեցաւ ծագումով հայ յօրինող Քրիսթոֆ Փենտերեցքիի ծննդեան 80-ամեակը, որուն ընթացքին ներկայացուեցաւ երեք թաւջութակներու համար պատրաստուած իր գործերէն՝՝՝Քոնչերթօ Կրոսօ թիւ 1՝՝ը,...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՄԷՋ.- ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ “ԱՐԱՔՍ“ ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵԼՈՅԹԸ

 ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՐԱՏՕԼԵԱՆ   Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 12, 2013, երե­կոյ­եան ժա­մը 7ին Թրոյ քա­ղա­քի Աթընս (Athens) երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ``Արաքս`` պա­րա­խում­բի ին­նե­րոդ տա­րե­կան...

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ՏՕՆ Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԻ­ՇԻ­ԿԸ­ՆԻ “ԱԼԵՔ ԵՒ ՄԱ­ՐԻ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ“ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

  Հ.Բ.Ը.Միու­թեան Մի­շի­կը­նի Ալեք եւ Մա­րի Մա­նուկ­եան վար­ժա­րա­նէն ներս տօ­նախմ­բու­թիւն էր Հինգ­շաբ­թի, Հոկ­տեմ­բեր 25, 2013-ին: Ինչ­պէս ամէն տա­րի, այս տա­րի եւս, այդ օրը պի­տի նշուէր Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան տօնն ու պան­ծաց­ուէր...

“ԷՐ ԱՐ­ՄԻՆ­ԻԱ“ ՍԿՍԱՒ ՍԱՒԱՌՆԻԼ…

  Հոկ­տեմ­բեր 23ին, Երե­ւան - Ռոս­տով-Երե­ւան թռիչք­նե­րով, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ հայ­րե­նի օդա­նա­ւա­յին նոր ըն­կե­րու­թեան` ``Էր Ար­մին­իա``ին:Այս թռիչ­քը կա­տար­ուե­ցաւ, վարձ­ուած ``Պո­յինկ 737-500`` տի­պի օդա­նա­ւով: Ապ­րիլ 1, 2013-ին ``Ար­մաւ­իա``ի սնան­կու­թեան յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ետք, ``Էր...

ՆՈՐ ԹԱ­ՏԵ­ՐԱ­ԳԻՐ ՄԸ ԾՆԱՒ ԻՐ “ՓԵ­ՍԱԴ Ո՞ՒՐ Է“ ԹԱ­ՏԵ­ՐԱ­ԽԱ­ՂՈՎ

  ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ   Ար­դա­րեւ, Նիւ Եոր­քա­հայ գրա­կան-մշա­կու­թա­յին կեան­քը առա­ւել հարս­տա­ցաւ Թա­լին Պա­պայ­եա­նի կա­տա­րած թա­տե­րա­կան գոր­ծով: Այ­լա­պէս ալ ար­դէն Թա­լին վեր­ջին տաս­նամ­եա­կին ծա­նօթ անուն մը դար­ձած էր Պոս­թը­նի ``Տհը Ար­մինի­ըն...

ԴԵՍՊԱՆ ՀԵՖԸՐՆ ԿԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԷ ԲԱՑ ԵՐԿԻՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԴԵԳՐՈՒՄԸ

  Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եան ըն­դու­նեց Հա­յաս­տա­նի մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­կարգ եւ լի­ա­զօր դես­պան Ճոն Հե­ֆըր­նը: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նը շնոր­հա­ւո­րեց Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տը` Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ մրցու­նակ եւ շա­րու­նա­կա­կան օդա­յին փո­խադ­րում­նե­րու...

ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՆՈՐ ՁԱՅ­ՆԱԳ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԻ ՀԻՄ­ՆԱ­ԴԻՐ` ՀԱՄ­ԲԱՐ­ՁՈՒՄ ԼԻ­ՄՈՆՃ­ԵԱ­ՆԻ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԳՈՐ­ԾԸ

  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ   Շա­րու­նա­կե­լով մեր ակ­նար­կը հայ­կա­կան նոր ձայ­նագ­րու­թեան հա­մա­կար­գի հիմ­նա­դիր Համ­բար­ձում Լի­մոնճ­եա­նի կեան­քի ու գոր­ծի մա­սին, նշենք որ ըստ Լի­մոնճ­եա­նի հա­մա­կար­գին, հնչիւ­նի բարձ­րու­թիւնը ցոյց տուող եօ­թը հիմ­նա­կան նշան­ներ...

ԹՈՒՐՔ­ԻԱ – ԵՒ­ՐՈ­ՄԻՈՒ­ԹԻՒՆ ՅԱ­ՐԱ­ԲԵ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ.- ՀԱՅ­ԵԱՑՔ ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻՑ

 ՎԱՀՐԱՄ ՏԷՐ-ՄԱԹԵՒՈՍԵԱՆ   1999-ին, երբ Թուրք­իա­յին շնորհ­ուեց ``ԵՄ``-ի թեկ­նա­ծու երկ­րի կար­գա­վի­ճակ եւ այդ կա­ռոյ­ցի հետ յա­րա­բե­րութ­իւն­նե­րը տե­ղա­փոխ­ուե­ցին ինս­տի­տուցի­ո­նալ հար­թութ­իւն, Հա­յաս­տա­նի պաշ­տօ­նա­կան եւ հա­սա­րա­կա­կան դիր­քո­րո­շու­մը գե­րա­զան­ցա­պէս բա­ցա­սա­կան էր: Ընդ­հա­նուր հա­մոզ­մունքն այն...
Social profiles