ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ “ՀԱՅԱՍՏԱՆ“ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԹԵԼԵԹՈՆԻՆ ՀԱՒԱՔՈՒԵՑԱՒ ՇՈՒՐՋ 22,5 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ

  Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 28-ին, Հիւսիսային Ամերիկայի, Հայաստանի եւ Արցախի մէջ կազմակերպուեցաւ ``Դէպի Արցախ`` կարգախօսով ``Հայաստան`` Համահայկական Հիմնադրամի տարեկան թելեթոնը, որ տեւեց աւելի քան 12 ժամ: Կարելի եղած է հանգանակել 22.5 տոլարէն...

ՏՆՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ԱՃ, ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ՀԱ­ՄԱ­ԳՈՐ­ԾԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆ, ՆԵՐ­ԳԱՂԹ, ԵՒ ԲԱԶ­ՄԱ­ԶԱ­ՒԱ­ԿՈՒ­ԹԻՒՆ

  Ա.ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ   Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թիւնը 1989 թուա­կա­նին, այ­սինքն խորհր­դա­յին միու­թեան փլու­զու­մից մէկ-եր­կու տա­րի առաջ, եղել է 3448.600 հո­գի: Ըստ 2011 թուա­կա­նին Հա­յաս­տա­նում տե­ղի ու­նե­ցած մար­դա­հա­մա­րի Հա­յաս­տա­նի ընդ­հա­նուր եւ մշտա­կան բնակ­չու­թիւնը...

ՔԱՒՈՒԹԵԱՆ ՆՈԽԱԶ… ՎԱՐԴԱՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Ինք­նա­շար­ժի մա­հազ­դու ար­կած մը, բա­ւա­րար ըլ­լա­լէ աւե­լի, ոս­կի առիթ մը եղաւ որ բե­մե­րէն շա­րու­նակ երկ­րի իրա­կան իրա­վի­ճա­կը քննա­դա­տող եւ իրա­կա­նու­թիւնը մեր­կաց­նող Վար­դան Պետ­րոս­եան այ­պան­ուի, քննա­դատ­ուի, հա­լած­ուի եւ դեռ աւե­լին…կա­լան­քի...

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 38-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ԵՒ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 40-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

  Նո­յեմ­բեր 8-10-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու 38-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ` Պոս­թը­նի մաս­նա­ճիւ­ղին, որ պարզ զու­գա­դի­պու­թեամբ մը, նա­եւ այս տա­րի կը տօ­նէր մաս­նա­ճիւ­ղին հիմ­նադ­րու­թեան քա­ռաս­նամ­եա­կը: Պըր­լինկ­թըն շրջա­նի...

ՏԵՐ­ՍԻ­ՄԻ ՄԷՋ ԺԱՅ­ՌԱ­ՔԱՆ­ԴԱԿ ԽԱՉ­ՔԱՐ ՅԱՅՏ­ՆԱ­ԲԵՐ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

  ՊՈ­ԼԻՍ.- Վեր­ջերս, Տեր­սի­մի Մազ­կիրտ քա­ղա­քի մօ­տա­կայ Վէնք (Վանք) գիւ­ղի եկե­ղեց­ւոյ աւե­րակ­նե­րուն մօտ գտնուած է հազ­ուա­գիւտ խաչ­քար մը, որ քան­դակ­ուած է վեց մեթր բարձ­րու­թեամբ ժայ­ռի մը վրայ: Գա­նա­տա­յի ``Հո­րի­զոն`` (Մոն­րէ­ալ)...

ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ՄՏԱ­ՀՈ­ԳՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­ՐԷՆ

  ԳԷ­ՈՐԳ ՊԵ­ՏԻԿ­ԵԱՆ   ``Պա­պի՛կ, դուն բա­րեւ կ՛ը­սես, թէ ո՛չ պա­րեւ``. ըսաւ հնգամ­եայ թոռ­նու­հիս` Վա­նան, հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նի առա­ջին օր­ուան աւար­տէն իր տուն վե­րա­դար­ձին, երբ տա­կա­ւին ``պա­չիկ­ներ`` եւ կա­րօ­տա­գին գրկա­խառ­նում­ներ չէ­ինք...

ԳԱ­ԼԻ­ՖՈՐՆ­ԻԱ.- ԿԼԵՆ­ՏԷՅ­ԼԻ ՄԷՋ ԿՈՉ` ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒՆ ԳՈՐ­ԳԸ ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐԵ­ԼՈՒ

  ԿԼԵՆ­ՏԷՅԼ.- Երեք­շաբ­թի, Նո­յեմ­բեր 26ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի Կլեն­տէյլ այ­ցե­լու­թեան առի­թով, մամ­լոյ ասու­լիս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ, տեղ­ւոյն Երի­տա­սար­դա­կան կեդ­րո­նին մէջ: Մամ­լոյ ասու­լի­սին բա­ցու­մը կա­տա­րեց Կլեն­տէյ­լի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՆԵՐ­ՔԻՆ ԹՌԻՉՔ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱ­ՄԱՐ ՍՏԵՂԾ­ՈՒԱԾ ԸՆ­ԿԵ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

  ԵՐԵ­ՒԱՆ (``Փա­նո­րա­մա``).- Ար­դէն իսկ, եր­կու տարիէ ի վեր, Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին օդա­նա­ւոր­դու­թեան ըն­կե­րու­թեան կող­մէ ստեղծ­ուած է ``Սքայ Նեթ`` ըն­կե­րու­թիւնը, որու մաս­նա­գի­տու­թիւնն է, կազ­մա­կեր­պել ներ­քին թռիչք­ներ, հայ­րե­նի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու մէջ: Նո­յեմ­բեր...

ԵՐԵ­ՒԱ­ՆԻ ՓԱԿ ՇՈՒ­ԿԱՆ ՎԵ­ՐԱ­ԲԱՑ­ՈՒԵ­ՑԱՒ

  Վե­րա­բաց­ուե­ցաւ մայ­րա­քա­ղա­քի պատ­մա­կան փակ շու­կան, որ կը գտնուի Մաշ­տո­ցի պո­ղո­տա­յին վրայ: Առա­ջին օրէն իսկ, երե­ւան­ցի­նե­րը սկսան փու­թալ իրենց աւան­դա­կան գնու­մի մի­ջա­վայ­րը, որ ներ­կա­յիս բա­րե­կարգ­ուած է  ու դար­ձած` ան­հա­մե­մա­տելի­օ­րէն մա­քուր,...

ԱԶ­ՆԱ­ՒՈՒՐ ՅԱՆՁ­ՆԵՑ ՄՐՑԱ­ՆԱԿ ՄԸ` ՔԱ­ՐՈ­ԼԱՅՆ ՔՈՔ­ՍԻՆ

  ԺԸ­ՆԵՒ.- Հա­յաս­տա­նի եւ­րո­պա­ցի բա­րե­կամ­ներ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւնը, յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եւ­րո­պա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խթան­ման գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած ակ­նա­ռու նուա­ճում­նե­րուն հա­մար, Բրի­տան­իոյ Լոր­տե­րու պա­լա­տի ան­դամ, պա­րո­նու­հի Քե­րո­լայն Քոք­սին շնորհ­ուած...
Social profiles