ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՈՒ­ՍՈՒՄ­ՆԱ­ԿԱՆ ԽՈՐ­ՀՈՒՐ­ԴԻ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ` “ՀԱՅ ԿԻ­ՆԵ­ՐԸ ՈՐ­ՊԷՍ ՄԱՅ­ՐԵՐ ՈՒ ԱՐ­ՈՒԵՍ­ՏԱ­ԳԷՏ­ՆԵՐ“

 Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս Արամ Ա. 2013 թուա­կա­նը հռչա­կած է ``Հայ Ըն­տա­նի­քի Մօր Տա­րի`` եւ թե­լադ­րած` պատ­շաճ ձեռ­նարկ­նե­րով անդ­րա­դառ­նալ ու խորհր­դա­ծել մայ­րե­րու կեդ­րո­նա­կան դե­րի մա­սին մեր անց­եա­լին ու ներ­կա­յին:  ...

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԵՒՐՈՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՀԱՒԱՔ` ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ

  ՊՐԻՒՔ­ՍԷԼ.- Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի գրա­սեն­եա­կը, հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ Եւ­րո­պա­հա­յե­րու եր­րորդ հա­մա­գու­մա­րը, որուն բա­ցու­մը կա­տա­րեց Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ` Գաս­պար Կա­րա­պետ­եան: Ապա, իրենց...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ “ՄԷԿ ԱԶԳ ՄԷԿ ԵԿԵ­ՂԵ­ՑԻ“ ՊԱՏ­ԿԵ­ՐԱԳՐ­ՔԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՄԸ

  Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Նիւ Եոր­քի Սուրբ Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ Մշա­կու­թա­յին Յանձ­նա­խում­բին, Կի­րա­կի, 15 Սեպ­տեմ­բեր, 2013-ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ վեր­ջերս հրա­տա­րակ­ուած ``Մէկ Ազգ Մէկ Եկե­ղե­ցի`` պատ­կե­րագր­քի ներ­կա­յա­ցու­մը: Պատ­կե­րա­գիր­քը ներ­կա­յա­ցուց գա­նա­տաբ­նակ ծա­նօթ լու­սան­կա­րիչ...

ԱՐԱՄ ՀԱՄ­ԲԱՐ­ԵԱ­ՆԻ ԵԼՈՅ­ԹԸ` ԻԼԻ­ՆՈ­ՅԻ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ԿԱԶ­ՄԱ­ԿԵՐ­ՊՈՒ­ԹԵԱՄԲ

  ԿԼԵՆ­ՎԻՈՒԻ (Իլի­նոյ).- Հոկ­տեմ­բեր 6-ին, Տոքթ. Խա­չիկ եւ Լե­նա Իշ­խան­նե­րու բնա­կա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նարկ մը, նուիր­ուած Հայ Դա­տին: Օր­ուան դա­սա­խօսն էր Ուա­շինկ­թը­նի կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի վա­րիչ պա­տաս­խա­նա­տու Արամ Համ­բար­եան, որ պատ­մա­կա­նով...

“ԼՈՅՍ“Ի ԿՐԹԱ­ԹՈ­ՇԱ­ԿԱ­ՌՈՒ ԱՐ­ՄԷՆ ՄԿՐՏՉԵԱ­ՆԸ ԿԱ­ՅՈՒՆ` ԳԻՒ­ՂԱՏՆ­ՏԵ­ՍԱ­ԿԱՆ ՈԼՈՐՏ­ՆԵ­ՐՈՒՄ

  Երե­ւա­նի ``Լոյս`` հիմ­նադ­րա­մը կրթա­թո­շակ կը շնոր­հէ հայ ու­սա­նող­նե­րուն` պայ­մա­նաւ որ, այս վեր­ջին­նե­րը ներդ­րում կա­տա­րեն Հա­յաս­տա­նի մէջ, տրա­մադ­րե­լով իրենց ձեռք բե­րած գի­տե­լիքն ու հմտու­թիւն­նե­րը: Ամէն ամառ, ``Լոյս``ի կրթա­թո­շա­կա­ռու­նե­րը կը գոր­ծեն...

ՆԻՒ ՃԸՐ­ԶԻ.- “ԿՈ­ՄԻ­ՏԱՍ` ՀՈ­ԳԵ­ԲԱ­ՆԱ­ԿԱՆ ՎԵՐ­ԼՈՒ­ԾՈՒՄ ՄԸ“ ԳԻՐ­ՔԻ ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒՄ

  Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 5-ին, Նիւ Ճըրզիի Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ, տեղ­ւոյն ``Հա­մազ­գա­յին``ի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ գիր­քի ներ­կա­յա­ցում: Ար­դա­րեւ, դոկտ. Մե­լի­նէ Գա­րա­գաշ­եան, ներ­կա­յա­ցուց ``Կո­մի­տաս` Հո­գե­բա­նա­կան Վեր­լու­ծում մը `` գիր­քը: Գիր­քը...

ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԷՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ (Գ. ՄԱՍ)

  ՎԱ­ՀԱՆ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ   Նա­խորդ յօդ­ուա­ծում փոր­ձե­ցինք պար­զել անգլ­ի­ա­կան հա­սա­րա­կու­թեա­նը մի­ա­ւո­րող Աւան­դոյ­թի իմաս­տը: Ինչ-որ ուր­ուա­գիծ գծել մեզ յա­ջող­ուեց, սա­կայն գլխա­ւո­րը, ամէն դէպ­քում, ոչ թէ ուր­ուա­գիծ է, այլ բո­վան­դա­կու­թիւնը: Աւան­դոյ­թի հիմ­քում...

ՀԱՅ ԴԱՏ…ՄԵԿ­ՆԱ­ԿԷՏ ԵՒ ՀԵ­ՌԱՆ­ԿԱՐ

  Ուիլի­ըմ Փեն­նի եւ ``Լի­պըր­թի Պել``ի քա­ղա­քին` Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ, Հոկ­տեմ­բեր 12-ին, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հայ Դա­տի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թեան ըն­թաց­քին, նախ­կին կա­ռա­վա­րիչ Էտ­ուըրտ Ռեն­տըլ կոչ կ՛ուղ­ղէր, որ ամէն գնով պէտք...

ՏԻԳ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԻ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ՊԵ­ՏԸ ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԸՆ­ՍԻ ՄԷՋ

  ՓՐՈ­ՎԻ­ՏԸՆՍ (Րոտ Այ­լընտ).- Վեր­ջերս, կարճ այ­ցե­լու­թեամբ մը Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ ժա­մա­նեց Տիգ­րա­նա­կերտ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պետ Ապ­տուլ­լահ Տէ­միր­պա­շը: Ուա­շինկ­թըն եւ Րոտ Այ­լընտ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, ան նա­եւ տե­սակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­ցաւ հայ գա­ղու­թին հետ: Հինգ­շաբ­թի,...
Social profiles